lunes, 20 de diciembre de 2010

Buen Nadal

gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis (Lc 2:14)


Con estas parolas, que San Lucas quaterna en o suyo Evangélio, con as que os ángels saludon á o nuestro Sinyor, tos foi arribar os mios millors deseyos en estos dias tan especials. Buen Nadal á toz e que sepamos fer-nos mereixedors d'a bendicion de Dios.

martes, 14 de diciembre de 2010

Consello superior d'as Luengas d'Aragon

O pasato 10 d'aviento se constituyó, á la fin, o Consello Superior d'as Luengas d'Aragon. Tiene un amplo, e difícil, treballo per fer. O suyo primer president ye o socialista José Bada, que yera o miembro de més edat. Bien se vale que solo lo será que provisionalment. Bada estió consellero de cultura entre 1983 e 1987 e empentó a clamata Declaracion de Mequinença (1984) que significó l'emprencípio d'a ensinyança e dignificacion d'o catalan d'Aragon. Durant o suyo mandadato, manimenos, a situacion de l'aragonés no amilloró mica e continó dispreciato e marguinato de tot.
Os miembros d'o Consello superior d'as Luengas d'Aragon son:
Per as Cortes d’Aragon:
- Don Enrique Badía Gracia.
- Don José Ignacio López Susín.
- Doña Marta Marín Bráviz.
- Don Alberto Moragrega Julián.
- Don Chusé Raúl Usón Serrano.
Per lo Guvierno d’Aragon:
- Don Manuel Castán Espot.
- Don José Bada Panillo.
- Doña María del Carmen Alcover Pinós.
- Don Fernando Sánchez Pitarch.
- Don José Ignacio Micolau Adell.
Per a Universidat de Zaragoça:
- Don Javier Giralt Latorre.
- Don Francisco Nagore Lain.
- Doña María Antonia Martín Zorraquino.
- Doña Luisa María Frutos Mejías.
- Don Francisco Beltrán Lloris.
B'havrá á veyer cómo s'apanyan entre els e si saben aladiar os suyos problemas personals ta fer cumplir a mision que a Lei de Luengas les atorga: fer politica lingüistica e no pas politica pecinera.

jueves, 9 de diciembre de 2010

O núncio e os bispes catalans


Ya caleva: a la fin o núncio vaticano, Renzo Fratini, ha desigito a toz es bispes d'as diez diocesis d'a Conferéncia Episcopal Tarraconense que sinyen un decumento de refirme t'a tornata d'os biens d'as parróquias de l'Aragon oriental retenitos en Lerida. Se reforçará, asinas, o compromís alquirito lo pasato 27 d'octubre per parti d'o bispe de Lerida, Joan Piris.

Será menister, tamien e més que més, que as autoridaz civils catalanas dixen de negar-sen a entregar as pieças ta que a voluntat d'a Ilésia, que ye qui decide án han a estar os suyos biens, se faiga valera. Perque tamien cal ricordar que ya en 2008 Francesc Xavier Ciuraneta, altalle bispe de Lerida, sinyó un decumento ta tornar ta Aragon l'arte sacro aragonés. Qualcosa que encara siguimos asperando.

lunes, 22 de noviembre de 2010

D'Académias e ortografias

Per si encara caleva, o guvierno d’Aragon ha dixato claro de tot que a propuesta ortografica d’o Estudio de Filología Aragonesa no ye que ixo, una propuesta e que ye, ademés,a propuesta d’una asociacion, no pas a norma d’una institucion.
O pasato jueves, o EFA feva a presentacion d’a suya grafia en o IES Zurita de Zaragoça. Pos bien, en ixe mesmo auto, o viceconsellero de cultura d’a DGA, Juan José Vázquez, s’esprisó muito clarament: a ortografia que se hi presentava no yera pas a ortografia de l’aragonés, perque a ortografia havrá á elaborar-la l’Académia que naixca d’o Cosello Superior de Luengas que se constituyirá o prosimo 13 d’aviento.

Ya se sabeva prou que á o guvierno d’Aragon no le feva mica goi que o EFA se presentás como académia, quan no’n tiene mica legitimidat e que, per ixa mesma raçon, ya les heva demandato dinantes que dixasen de fer servir una denominacion que no les correspondeva; pero que ixa carranyata la faiga esclatera en un auto organizato per a própia asociacion, que no institucion, ye doplement significativo.
E o viceconsellero en charró claro: quan emplegó a parola “académia” se refirió siempre á la institucion que deve crear o Consello Superior de Luenguas, e no a l’asociacion que hi presentava una atra propuesta, que ni sisquiera ye millor que as propuestas ya esistents.
"Esa Academia (a que debe crear o Consello) será reconocida como autoridad para proponer una 'Ortografía', que es el primer elemento para desarrollar la Ley de Lenguas" -dició literalment Vázquez-. Esta que se presenta hoy no es 'la' Ortografía", anyedió.
De vez, ixe mesmo dia 18, uno d’os 17 miembros de l’autodenominata “Academia de l'Aragonés”, Manuel Marqués, presentó a suya dimision per desalcuerdo con ixas normas graficas presentatas.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Quí ye o president d'Aragon?

Dende fa bellas semanas, Marcelino Iglesinas apareix contino en toz os meyos de comunicacion nacionals. Un dia a l'arreu de la otro se le i vei tot serioso fendo qualque declaracion en os noticiários d'a television. A cosa estaria muito bien si qui charrás fues o president d'Aragon, pero no, qui emplena os espácios informativos ye o secretário d'organizacion d'o PSOE.
Dende que albandonó lo partito comunista e dentró en o PSOE, a primers d'os uitanta, Marcelino ye estato siempre un hombre de l'aparato, millor dito, un servidor d'o poder. Este monitor d'esquí pasó de l'alcaldia d'o suyo lugaron, Bonansa, t'a Diputacion Provincial de Uesca grácias a la suya habilidat ta trasquir con totas as politicas que dende a secretaria general d'o PSOE madrilenyo l'imposavan.

Si o PSOE deciva que caleva fer un pantano que, entre atras esferras, afogás o lugar de Campo, el, encara que ribagorçano, deciva que sí. Si Felipe González esfendeva a transcolata d'o Ebro, el, encara que aragonés, deciva que sí. Que o PSOE madrilenyo perdeva o poder e yera o PP o que promoveva os pantanos e a transcolata, altalle Marcelino se meteva o primero en a manifestacion en cuentra d'as politicas hidraulicas asesinaderas.
Con ixe espritu de servício, o PSOE lo trigó candidato a la presidéncia autonomica e os aragoneses, a penar d'a incoheréncia d'o personage, lo voton ta o cargo. Sí, tenemos o que nos mereixemos. Per ixo, Rodríguez lo prémia agora con a secretaria d'organizacion, sabedor de que Marcelino dirá hue blanco e manyana negro sin amonstrar a més chiqueta racada de vergüenya.
A unica dubta ye, si Iglesias, aqueferato de tot con a nueva responsabilidat d'o partito, ni sisquiera no pisa Aragon, quí fa agora de president d'a region? No ye que lo trobemos a faltar, pero, si nos podemos escusar o cargo, e o gasto, per qué no nos lo escusamos ta cútio? E millor, per qué no nos escusamos ta cútio, e de raso, tota l'alministracion autonomica? Total, ta la honra que nos fan.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Ent'a islamizacion de Ceuta

A ciudat espanyola de Ceuta celebrará, per primer vegata en a suya história, una festividat musulmana, a fiesta d'o cordero, a l'atra la semana. Ixe dia se sacrificaran bels 6.000 corders en unas carpas devantatas a exprés t'a ocasion.
L'alcuerdo lo prenion o PP, o PSOE e a UDCE (Unión Democrática Ceutí) dimpués d'a demanda presentata per este zaguer partito. Antiparti, o Partido Democrático y Social de Ceuta, PDSC, ha demandato aduyas ta que a ciudat subvencione as famílias musulmanas que, per problemas economicos, no puedan permitir-sen l'alquisicion d'o pobre animalet.
Os laicos ceutins, que belun en b'havrá, no han tartito pas.

lunes, 8 de noviembre de 2010

O Santo Pair, os laicistas e a realidat espanyola

A visita ta Espanya d'o santo Pair ha tornato a amonstrar-nos l'altária intelectual e a grandária evangelica de Benedicto XVI. Ya en o viage, en a entrevista que le fiçon beluns d'os periodistas que l'alcompanyavan en l'avion papal, a suya Santidat atraçó encertadament una envista d'a história, a cultura e a problematica d'a nuestra Pátria:
La Spagna è stata, da sempre, un Paese “originario” della fede; pensiamo che la rinascita del cattolicesimo nell’epoca moderna avviene soprattutto grazie alla Spagna; figure come sant’Ignazio di Loyola, santa Teresa d’Avila e san Giovanni d’Avila, sono figure che hanno realmente rinnovato il cattolicesimo, hanno formato la fisionomia del cattolicesimo moderno. 

Ma è ugualmente vero che in Spagna è nata anche una laicità, un anticlericalismo, un secolarismo forte e aggressivo, come abbiamo visto proprio negli anni Trenta, e questa disputa, più questo scontro tra fede e modernità, ambedue molto vivaci, si realizza anche oggi di nuovo in Spagna: perciò per il futuro della fede e dell’incontro - non lo scontro, ma l’incontro tra fede e laicità - ha un punto centrale anche proprio nella cultura spagnola. In questo senso, ho pensato a tutti i grandi Paesi dell’Occidente, ma soprattutto anche alla Spagna.
Proafés, as parolas d'o Papa estion ascape presentatas como desageracions, como una enrestita cuentr'a libertat, como una tornata t'a foscor, e tota ixa salmódia anticleigal que tánto goi fa a beluns.
Manimenos, ixe mesmo dia, con o Santo Pair en as Espanyas, a escuso, o guvierno d'o PSOE trancó a o culto a ilésia d'a santa Cruz d'a Val d'os Caitos, una ilésia que en l'anyo 1960 yera estata elevata a la categoria de Basilica per lo Papa Juan XXIII.

Un recinto que no solo ye património d'o estato, sino que ye, per dencima de tot, un puesto de culto, un fosal an que honrar a os muertos e un espácio an que fer posible a reconciliacion e o perdon entre toz os espanyols.
Bien se vale que os monges s'han oposato a ixa mida e continan fendo a Santa Misa en a plana que bi ha en o exterior d'o recinto toz os domigos a las once d'o maitino. Qui pueda ir-bi, que esfienda a nuestra fé con a suya preséncia, qui no, que lo faiga con as suyas oracions.
Podez leyer a entrevista completa a o Papa, o italiano ye una luenga de buen entender, aquí

Concentracion per a tornata d'o património religioso


Bellas quatre mil personas se concentron ahiere en a plaça d'o pilar de Zaragoça ta desigir o que ye nuestro: as obras d'arte d'as parróquias de muitos lugars aragoneses retenitas ilegalment en Catalunya.
Prou que ye una qüestion que ha a solucionar a Ilésia totas as suyas resolucions ya han dato a raçon a las demandas aragonesas pero o problema no ye solo que religioso e, justament per ixo, ye un problema. Son as autoridaz catalanas as que no adempríbian as decisons d'o Vaticano e se negan a tornar os biens. Son as autoridaz catalanas as que subvencionan, con cincocientos mil euros!, l'asociacion d'amigos d'o museu de Lerida ta que preve d'enrebullar e prolargar a solucion en os tribunals. Son as autoridaz catalanas as que enverenan as relacions entre dos regions no solo que vecinas sino germanas. Sin oblidar que son as autoridaz aragonesas as que han a veilar per es nuestros intereses, quan a sovent ye tot o contrário.
Ahiere a concentracion no tenió mica repercusion en os meyos ¿informativos? nacionals. Ixe ye tamien o problema.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Jaime I e a nacion catalana


ERC ha feito publico un manifiesto, presentato este zaguer luns en o monestério de Poblet (Tarragona), en o que se proclama "la força dels Països Catalans", ixe território menos historico que l'Atlantida u El Dorado, en o que i fican els as comarcas orientals d'Aragon.
En ixe mesmo auto, cal ricordar que Poblet ye tamien pantion d'os reis d'a Corona d'Aragon, o president d'ERC, Joan Puigcercós, calificó a Jaime I como "forjador de la nació catalana" e, dimpués d'ofreixer una corona de flors en a suya fuesa, aproveitó ta fer tota mena de revindicacions culturals e economicas, ye decir imperialistas e expoliaderas.
Perque ixa ye a tragédia, que en manipoliar a história, beluns no buscan que mantener, u fer creixer, os suyos privilégios. E, ta caramuello, no satisfeitos con furtar-nos l'arte e a história, con privar as nuestras vias de comunicacion e posibilidaz de desarrollo, hemos a aguantar que nos digan que nusatros somos os colonizadors e os imperialistas.
Sisquiera Jaime I devantás a cabeça e autuás como el sabeva.

martes, 26 de octubre de 2010

A suya memória historica

Toz sabemos que a mentira ixa que claman memória historica no ye que una desincusa ta, en refendo o pasato, desfer o present e construyir, asinas, una sociedat sin prencípios ni valuras que s'ajuste a las barucas d'os nuestros caporals. De vez, bels profesionals de l'ódio fan creixer o suyo penible curriclo e, prou que sí, s'emplenan as pochas á cargo d'os nuestros impuestos.

A nueit d'o 22 a o 23 d'octubre, o Camposanto d'os Mártirs d'Aravaca estió enrestito e profanato per criminals d'extrema zurda. No ye a primer vegata que succede qualcosa parellana, fa bels anyos que as alimárias gosan presentar-sen como son.
Á o canto d'o fosal monecipal d'Aravaca, bi son apedecatos una colla de represaliatos per as fuerças republicanas en os primers meses d'a Guerra Civil. Entre els, bi ha religiosos, militants de partitos de dreitas, monarquicos u falangistas. Toz innocents, sin atro delicto que as suyas ideyas e a suya fe. Como don Ramiro de Maeztu, uno d'os més prestigiosos intelectuals espanyols d'o pasato sieglo e que tamien estió afusilato en Aravaca. No nos ne olbidemos, que beluns prou que lo ricuerdan ta poder repetir-lo.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Pajín ye a solucion

Quí s'atrivirá a negar agora que Rodríguez ye tot un estadista? Si o futuro d'o sistema publico de pensions menaça con crepar-se, a solucion ye simpla: femos a Pajín ministra de sanidat. Talment asinas l'asperança de vida d'os espanyols baixe ambute e puedan guaranciar-se ta o futuro as abondas e vitalícias pensions d'os nuestros caporals, ixas a las que se fan mereixedors malas que son bels pocos anyez en qualsiquier puesto oficial.

Si con tot e con ixo, a envista no millora, que a situacion d'a economia espanyola ye maliça de tot, siempre tenemos a eutanásia presta. Per no charrar de qui ye o nuevo vicepresident. Ciertament, tot puede empiorar, mesmo os guviernos penibles e os pueblos covardes. Que no tardemos guaire a dispertar, no siga que ya no b'haiga pátria que salvar.

martes, 19 de octubre de 2010

A Virgen d'o Pilar

Bella aventaxa ha de tener no fer vacáncias de verano, per eixemplo que asinas puedo fer-las d'octubre e marchar ta Zaragoça pa os Pilars como quan yere jovenastro. A penar d'os capins e d'o botellaz institucional en he disfrutau arrienda d'a fiesta e m'he tornato a maravillar con a vitalidat, encara que les duelga, d'a religiosidat d'a nuestra gent. Perque l’advocacion d’a Virgen d’o Pilar, dende os suyos orígens, ye uno d’os alacez no so que d’a religiosidat aragonesa, sino mesmo d’a identidat d’a region; dic’o punto de que ye mil anyos anterior a o naiximiento d’o própio Aragon. Como ye de toz sabito, a Virgen Maria, dende Gerusalem, an que encara viviva antes d’a suya Asuncion, s’aparixió miraglosament, e en carne mortal, a l’Apóstol Santiago o Mayor ta acorporar-lo en a suya mision d’evangelizacion d’Hispánia. En ricuerdo d’ixe feito se devantó en aquel puesto una humil capiella en honor d’a Nuestra Sinyora, venerando-se-bi a suya imagen sobre un pilar u colunna.
A devocion no fiço que creixer con os sieglos, mesmo baixo lo domínio musulman, estendillando-se dellá d’a ciudat e o Reino ta plegar en toz os continents. Ye una devocion popular que naix d’as glarimas, as asperanças e a fe de tot un pueblo. Més que més dende o miraglo feito n’a persona de Miguel Pellicer, o coneixito como coixo de Calanda a devocion a Maria d’o Pilar, s’esparde rapedament per as tierras aragonesas e espanyolas. En Aragon no bi ha garra ilésia parroquial de bella importáncia, garra convento u monestério que no tienga una capiella u altar devotato a la Virgen d’o Pilar. En os zaguers anyos d’o sieglo XIX, yera rara a seu espanyola que no tenés un altar adedicato a la Virgen d’o Pilar. Ilésias, conventos, colégios, hespitals, vicos, e tota mena d’institucion, exprisan clarament dica qué punto ye present esta forma de devoción mariana en as Espanyas. Bien puede dicir-se que mesmo hue, quan as circunstáncias no son precisamnet guaire favorables a las manifestacions religiosas, a devocion a o Pilar en Espanya sigue creixendo e mantenindo as suyas peculiaridaz e fervor. No b’ha que fer-se una gambadeta per Zaragoça estos dias, como remato de fer yo, ta comprevar-lo con argüello e goyo.
O culto a la Virgen d’o Pilar difuera d’Espanya tamien alquirió una rapeda e ampla preséncia, se puede asegurar que en o sieglo XVII, yeran escasas as árias continentals an que no ibi hes una imagen d’a Virgen d’o Pilar. Arrienda son os misioners, mosens, religiosos, fundadors de congregacions, e tota mena de personages espanyols, que més que més n’o sieglo XVII, navesan o mundo hispanico, evangelizando, comerciando, estatuecendo colégios e universidaz, santuários e seus, dixando-bi una imagen de Santa Maria como presentalla, ricuerdo u testimónio. Como eixemplo d’esta universalidat, bels puestos an que se le da culto: -Africa: Annobón, Anvan (Guinea), Alkararquibis (Marruecos), Asafo (Ghana), Bala (Guinea), Banapa (Guinea), Bátete, Benguela (Angola), Biapa, Cla-ret, Cabo San Juan, Honrubia (Guinea), Jarache (Marruecos), Katanga (Kenya), Ngokua (Guinea), Rio Martin, Ruben Gheri (Rwanda), Santa Isabel, Tetuan, Villa Cisneros.
-Hispanoamerica: Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chacabuco, Lujan, Mendoza, Puebla del Pilar, Pilar (Buenos Aires), Rancyo, Río Cuarto (Córdoba), Rosario, San José de la Esquina, San Juan de Cuyo, San Miguel de Paraná, Santiago del Estero, San Fe, Tucumán. Bolivia: Cobija, La Paz, Sucre. Chile: Bis Bis, Concepción, Curizo, Linares, Osorno, Puerto Domínguez, San José de Mariquina, Santiago de Chile, Talca, Valparaíso. Colombia: Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Choco, Dos Caminos, Manizales, Medellín, Monteagudo, San Andrés, Zaragoza. Costa Rica: Alajuela, Zaragoza de los Perales. Cuba: La Habana, Santiago de Cuba, Vereda Nueva. Ecuador: Guapulo, Quito. El Salvador: San Vicente de Austria, San Vicente de Sorenga. Guatemala: Guatemala, Zaragoza. Méjico: Córdoba, Méjico, Montearagón, Monteagudo, Puebla de los Ángeles, Tacuba, Zaragoza, Xalapa (Veracruz). Panamá: Panamá. Paraguay: Villa del Pilar (Nembucu), Meló, Santa Pola de Asunción, Sarandi Grande. Perú: Arequipa, Cuzco, Huancabanba, Lima, Mocro del Pilar, Ocopa, Puerto Maldo-nado. Puerto Rico: Mayagues, Ponce, Río Piedras, San Juan, Yauco. Santo Domingo: Ciudad Trujillo, La Vega, Las Mercedes, Santo Domingo. Uruguay: Fray Bentos, Meló, Montevideu, Sanrandi Grande. Veneçuela: Araure, Acarigua, Barinas, Poblado de Cabimas, Caracas, Cubagua, Charallabe, Poblado del Pilar (Sucre), Barquisimeto, Los Robles, Machiques, Maracaibo, Margarita, Rio Claro. Brasil: Antonina (Curativa), Cápela del Pilar (Recife), Goyana, Itamaracá (Pernambuco), Jaquia de Praia (Alagoas), Jetiva (Victoria), Matriz de Gloria (Largo do Machado), Nova Lima (Bello Horizonte), Ouro Fino, Ouro Preto, Olinda, Pericuara (Sergipe), Pitanguy, Río de Janeiro, San José de Tocantis, San Juan d’o Rei (Minas), Sant Pablo, Sant Salvador, Taubaté.
-Norteamerica: Chicago, Nueva York, Santa Ana (Califórnia), Waco (Texas).
-Filipinas: Baguio, Baleno, Bulalacao, Cayagan (Isabela), Delemiro, Imis, Isabela, Jamaba, Libonga, Lipa, Mabulao (Mindoro), Mampona (Negras), Manila, Mila, Mina, Pilar (Sorsogbn), Pamplona, Prhan, San Fernando, Santa Teresa, Sibonga (Cebú), Sierrabullones (Bool), Sumigao (Mindanao), Tabularan, Tuguerao (Canayan), Villaviciosa, Vitali, Zamboanga.
-Índia: Ahmedabad, Anand, Bombay, Goa, Malabar, Nadiad, Puttemplay (Malabar), Vinalaya.
-Indochina: Bui-Chu, Nghia-Chinh.
-Japon: Hiroshima, Imabari (I. Shikoku), Sophia, Tokio.
-Tierra Santa: Gerusalem.
-Europa: Alemánia: Colónia, Fontilles. Aústria: Viena, Stams (Tirol). Belgica: Hay, Santiago de Namur. Fráncia: Aube, Béziers, Biran, Burdeus, Colombey, Chamberley, Chartres, Lourdes, Montpellier, París, Pau, Pompierre de Lorena, Tolosa, Vital, Le Havre. Holanda: Rotterdam. Inglaterra: Londres. Itália: Bolónia, Catánia, Floréncia, Genova, Mesina, Napols, Palermo, Parma, Reggio Calabria, Roma. Noruega: Oslo. Polónia: Czestochowa. Portugal: Braga, Bragança, Cortisada, Janhoso, Lisboa, Oporto, Toman. Suiça: Ginebra, Interlaken, Lucerna.
Si he de sinyalar tres autos que m'han conmovito, prou que he a charrar d'a ofrenda de flors, que ni a plevita pudo deslucir, con os chilenos residents en Aragon pidindo a la Virgen per os suyos germanos miners, e que a l'atro'l dia estion rescatatos; a ofrenda de fruitos que me parixió mesmo més beroya que a de flors; e, més que més, ixa alfaya que ye o Rosário de Cristal, an que as cuentas d'o rosário son farols de veire que iluminan a nueit d'a ciudat e os coraçons d'os mils de fiels que l'alcompanyan. Qui quiera almirar as pieças puede fer-lo en a Ilésia d'o Sagrato Coraçon de Gesús, en a plaça San Pedro Nolasco de martes a sabado de 10 a 14 e de 17 a 20 horas. Si ademés quiere experimentar o recogimiento e a fe de tot un pueblo que vaiga ta Zaragoça ta l'atro l'anyo.

viernes, 8 de octubre de 2010

Disaparixer no ye o mesmo que creixer

Seguntes o estúdio 'Proyección de la Población de España a Corto Plazo 2010-2020' feito per lo Instituto Nacional de Estadística, a poblacion aragonesa creixerá un 4,3 per ciento en os proximos diez anyos, un percentage superior a la meya nacional, que lo ferá en un 2,7 per ciento. A província de Teruel ye a unica d’entre as aragonesas an que i havrá un creiximiento vegetativo negativo.
Asinas, aseguran els, en Aragon a poblacion puyará en 56.977 habitadors. Pareix un dato ta l’asperança, pero no. O mesmo estúdio sinyala que naixeran menos aragoneses que no mueran. Cómo ye posible altalle ixe creiximiento nunciato? Per a emigración, prou que sí. E ixo ye o grau, perque no ye solo que a poblacion aragonesa no creixerá pas, ye que a población aragonesa, de siguir asinas, disaparixerá. E antes que no nos creyemos. Perque o grau, o criminal, ye que son os mesmos partitos, os mesmos guviernos, os que, como parti d’una estratégia ta destruyir a nuestra sociedat e fer posible o suyo proyecto d’ingenieria social, han favoreixito una inmigracion incontrolata de tot, e, de vez, han empentato e refirmato o genocídio de l’alborto e refusato qualsiquier plan ta fer creixer a nuestra natalidat. Tot con o unico ogetivo de fer disaparixer, no solo que moral, tamien fesicament, a nuestra civilización.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Glarimas en a plevita

I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near the Tanhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
A cita ye a zaguer parti d’o monologo de Roy Batty -un replicant interpretato, genialment, per Rutger Hauer en a pelicla Blade Runner, de Ridley Scott- quan veye que s’amana t’a muerte suya.
Diz que ixe charraço -que ye, n’a mia opinion, o millor momento d’a pelicla- no aparixeva en o guion original e que estió o própio Rutger Hauer qui lo escrivió e decidió d’incluyir-lo en a escena momentos dinantes de girar-la. Manimenos, n’a suya autobiografia, Hauer aclareix que el simplament talló bellas ringlas d’o charraço, que sí aparixeva en o guion, e anyedió a frase All those moments will be lost in time, like tears in rain.
E son ixas parolas, as que adhivió Rutger Hauer, as que ha amprato Juan Manuel de Prada ta titolar o suyo nuevo programa, Lágrimas en la lluvia, que fa garras hue, á las diez d’a nueit, en Intereconomía TV. Un títol sobrebueno que ya heva feito servir en un asayo sobre cine e literatura.
O programa fa buena cara. Prada presentará un tema de gran importáncia n’os nuestros dias, e dará paso á una pelicla relacionata con a qüestion planteyata, á la que siguirá una rufierta con convidatos de reconeixito prestígio, per eixemplo don Miguel Ayuso en o programa d’esta mesma nueit.
Coneixendo o livel intelectual e moral de Prada e a suya prevata valura como periodista catolico, o programa será, de seguras, un oasis de libertat e dignidat en metat d’a vasuera que nos arredola.
Si a cara ye o mirallo de l’alma, a television ye o mirallo d’a sociedat. Asperemos que con o suyo programa don Juan Manuel aduye a que a sociedat espanyola dixe d’estar a femera que agora hi ye.

PD. Qui quiera veyer a escena d'a pelicla, que punche en a pantalla.

jueves, 23 de septiembre de 2010

L'aranés ye luenga oficial de Catalunya.

Ahiere, l'aranés se convirtió en a tercer luengua oficial de Catalunya, de conjunta con o espanyol e o catalan. Ixe reconoiximiento oficial significa que a Generalitat asume o quefer de veilar per lo espardimiento e a proteccion d'una luengua que hue charran menos de 5.000 personas (ni sisquiera a metat d'os quasi 11.000 habitadors d'a Val) e que se troba en grau periglo. Asperemos que a lei s'aplique encertadament ta que supose una millora real en as condicions sociolingüisticas d'a val e guarancie o futuro d'o idioma.
Como yera de dar, o PP e Ciutadans s'opuson a la oficialidat de l'aranés, que estableix que o idioma vernaclo ye o preferent en as alministracions publicas d'esta val perinenca. Asinas, qualsiquier ciudadano tiene dreito á estar atendito en aranés
A nueva lei regla tamien l'emplego de l'aranés en a ensenyança e atorga a esta luengua a funcion de "vehiclo d'exprision normal" ta o quefer docent e alministrativo d'as escuelas d'a Val d'Aran.
Tamien os meyos de comunicacion d'a zona han a fer servir l'aranés. An pareix prou més difícil a preséncia d'a luenga, ye en a justícia.
Parabiens a os nuestros vecinos.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Ni una glarima

Ahiere morió José Antonio Labordeta. Ya de chicoton m'ensinyon que no deve charrar-se malament d'os muertos. Ahiere morió José Antonio Labordeta. Que Dios tienga piedat d'a suya alma. Encara que yo no lo plore pas.

martes, 14 de septiembre de 2010

A Santa Cruz d'o Libano

A cruz luminosa més gran d'o mundo ye estata inaugurata hue en o Pueyo Canabakich, coincidindo con a fiesta d'a Santa Cruz, que se celebra este martes en Orient Meyo.
A cruz tiene una altária de 73 metros e 80 centimetros, en referéncia á l'altária d'o mont Golgota (738 metros), an que estió crucificato o nuestro Sinyor Gesu Cristo e hue se devanta a Ilésia d'o Santo Sepulcro. A instalacion d'este molimento, clamato "cruz de toz os pueblos", en o lugar de Baskenta ye una iniciativa de l'Asociacion Tierra de Dios e d'a orden de monges maronitas.
T'a misa d'inauguracion bi fuen bels deputatos libaneses e mils de fidels, que dimpués d'a ceremónia religiosa solton sisellas e preton fuegos artificials.
A fiesta d'a exaltacion d'a Santa Cruz ricuerda a trobata d'a cruz de Cristo per parti de Santa Elena, mair d'o emperador romano Constantino, o 14 de septiembre de l'anyo 320 d.C.
En o Libano esta fiesta se celebra toz os anyos en os lugars e ciudaz cristianas an que os fidels marchan, reçando e con tiedas, t'os pueyos an que bi ha ficato cruces.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Reconstruyito o rostro de Pedro III

As investigacions feitas en os zaguers ueito meses han permitito reconstruyir, con aduya d'a tecnologia 3D, a cara d'o rei aragonés Pedro III a partir d'os reús trobatos en a fuesa d'o monestério de Santes Creus (Tarragona).
Ta informar d'a notícia, una nota de l'agéncia publica EFE sinyalava ahiere que "las investigaciones llevadas a cabo en los últimos ocho meses han permitido reconstruir, con ayuda de la tecnología 3D, la cara del rey catalanoaragonés Pere II el Gran a partir de los restos hallados en la tumba real del monasterio de Santes Creus". Dica en tres ocasions se i clamava a la Corona de Aragón corona catalanoaragonesa, una entidat politica que nunca no existió. Antiparti, ixe Pere II que se menciona en a nota ye en realidat o tercer Pedro d'a dinastia aragonesa.
Dende que se descubrion os suyos reús en o monestério l'anyo pasato, totas as informacions periodísticas de meyos publicos han catalanizato a este monarca d'a corona aragonesa

martes, 7 de septiembre de 2010

Desestimata a demanda catalana per lo património aragonés

Seguntes senténcia dictata per a titular d'o Juzgato d'Instruccion numbro 4 de Lerida, queda platero e esclatero, per si belun no lo sabeva encara, que a diocesis catalana no ye duenya de 87 d'as 112 obras en litígio, como heva pidito en a suya demanda civil l'asociacion d' Amics del Museu de Lleida. Qualcosa que ya hevan fallato, en toz os casos, prou dinantes que os civils, os tribunals eclesiasticos.
Agora solo cal que o sinyor bispe de Lerida se'n entere tamien, faiga cumplir a lei e nos torne o que nos perteneix. Ye de justícia.

jueves, 2 de septiembre de 2010

Tornata

Muitas cosas a fer. Belunas, e prou importants, ya feitas. Dimpués de bellas semanatas que no me vagava mica d'escrivir en o bloc, torno; encara que no seiga que ta dicir que esto contina, que no me'n he olbidato. Me creigo que luego penjaré qualcosa, tanimientres, un abraço en Cristo Rei.

lunes, 28 de junio de 2010

Un atro eixemplo de cómo malfurriar os nuestros diners

Esta ye una puenda d’ajustes e retallatas economicas. U asinas havria a estar. Pero, ospas, no falta que un anyet t’as venients esleccions e, alavez, ya se sabe…
A noticía ye a siguient: a DGA gastará bels 120.000 euros –20 millons d’as viellas pecetas– en dos estúdios que l’aduyen a saber qué pensamos os aragoneses d’o Executivo autonomico e os servícios que fa. Ye dicir, quieren saber a nuestra opinion sobre a suya gestion, ta, dicen els, endreçar as accions futuras e desfer os errors pasatos. Ta ixo, han afirmato recientement dos firmas –la una madrilenya e la otra aragonesa– ta que les den treslau sobre estas qüestions.
Os dos informes s’han tramitato como contratos menors –ye dicir, sin concurso publico– e a traviés d’un procedimiento negociato con bellas empresas. Seguntes marca la lei, o suyo importe no puede pasar d’os 60.000 euros (estos quedan tasament 1.000 euros per debaixo).
O primero d’os informes, l’ha encargato o Departamento de Vicepresidéncia. Ye "una investigación sociológica sobre la percepción que tienen los ciudadanos aragoneses sobre el Gobierno de Aragón y los servicios públicos que presta". O contrato s’adjudicó a la firma madrilenya Luis Martín de Dios S. A. o 20 de abril e se tramitó de traça urgent. O suyo coste puya dic’os 59.000 euros més IVA.
Precisament, os presupuestos d’este exercício preveyevan una tallata d’os diners destinatos a esta mena d’estúdios d’un 20%. A DGA tiene ta estianyo un presupuesto de 10,9 millons d’euros ta estúdios e treballos tecnicos.
En o caso d’o segundo contrato, o estúdio se centra més en a participacion ciudadana e a suya concrecion en l’ambito local. Encargato per lo Departamento de Presidéncia s’adjudicó, a primers d’este mes, a la firma zaragoçana Milenium 3 Servicios de Gestión del Conocimiento S. L. O importe d’adjudicacion plega n’os 58.300 euros més IVA.
E tot esto quitato d'os nuestros diners, agora quan toz prevamos de gastar soque o justet e nos miramos dic'o zaguer centimet. Este país fa fástio.

jueves, 24 de junio de 2010

O PSOE, a burka e os crucifixos

Ahiere, en o senato, o PSOE tornó a fer buena preva d'a suya indecéncia intelectual e moral; qualcosa que, ye verdat, ya no almira a garra gent.
Sí, os mesmos que quieren sacar os crucifixos d'os espácios publicos s'oposon, sin tritolar sisquiera, a que se i viede a burka. Els, que s'emplenan a boca charrando d'a dignidat d'a muller.
A senadora Patricia Hernández sayó d'esfender a suya vergonyosa posicion con intervencions como: "nuestro grupo está más por el diálogo con las administraciones y comunidades musulmanas, con la educación desde el respeto y la igualdad, con las acciones de sensibilización, y con el fomento de la integración".
Án ye ixe respecto quan se tracta, per eixemplo, d'o crucifixo, un simbolo cristiano, tradicional en as Espanyas dende fa més de 2000 anyos, e que no altroxa a dignidat de dengun, sino tot o contrário?
Pero a culpa ye nuestra. A veyer si os catolicos emprencipiamos a reaccionar. E reaccionamos en traças e como cal.

miércoles, 23 de junio de 2010

Bellas conseqüéncias d'a crisis

A tasa de natalidat ha caito un 5% en Espanya, qualcosa que no sucedeva dende 1999. Tamien en Aragon, per primer vegata dende 2001, bi ha havito una baixata en a natalidat, aquí dimpués de nueu anyos a l’arreu creixendo. En Aragon, esta baixata ha tenito incidéncia en o creiximiento vegetativo, que se saldó negativament en 157 personas.
Ademés d’a crisis economica, qualcosa havrá havito a veyer-bi o crimen de l’alborto. A beluns les faría honra ricordar que as crisis economicas gosan venir quan b’ha una crisis moral.
E, en charrando d’economia e de moral, hemos sabito, tamien ahiere, que mientres o numbro de ricos en Espanya creixió en 16.000 personas o pasato anyo 2009, e plega ya en os 143.000 seguntes un informe feito per Merrill Lynch Global Wealth Management e Capgemini, son, de vez, per cada dia més os espanyols que tienen muitas dificultaz ta fer-se o preu a fin de mes. A beluns les faria honra ricordar que o liberalismo, ye dicir: o capitalismo, ye pecato.

martes, 22 de junio de 2010

Memória historica

Agora que beluns no fan que parlar d’a memória historica ta asinas, en manipoliando o pasato, poder fer o present a o suyo implaz, ye menister ricordar bels datos.
O numbro de cristianos martiriciatos, per a suya fe, no pas per garra vinculacion ideologica, durant a guerra civil, seguntes o estúdio d’investigacion historica d’Antonio Montero Moreno, publicato en 1960, puyava ta 6.832, d’os quals 4.184 perteneixevan a o clero secular; doce yeran bispes; un yera alministrador apostolico; qualques yeran seminaristas; 2.365 religiosos e 238 yeran religiosas.
En atro estúdio posterior, feito ta parar o catalogo d’os mártirs cristianos d’o sieglo XX, demandato per lo Papa Juan Pablo II en a celebracion d’o Gran Jubileu de l’Anyo 2000, o historiador Vicente Cárcel Ortí fabla de diez mil mártirs espanyols asesinatos en o devant dito periodo. Os datos son os siguients: doce bispes, un alministrador apostolico, bels siete mil mosens, religiosos e religiosas, e arredol de tres mil seglars, buenacosa d’els perteneixients a Acción Católica.
Ye menister ricordar tamien que l’anticatolicismo salvage e l’engalce religioso emprencípia ya dende o primer dia que se proclama a republica e que no responde pas, como nos quieren fer creyer agora bels historiadors, a garra reaccion popular incontrolata devant de l’Alçamiento Nacional. Asinas, historiadors d’o pretígio de Hugh Thomas reconeixen:
En ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado
Hugh Thomas, La República Española y la Guerra Civil, pg. 257, ISBN 84-7530-847-X
U o tamien historiador e hispanista Stanley Payne testimónia:
La persecución de la Iglesia católica fue la mayor jamás vista en Europa occidental, incluso en los momentos más duros de la Revolución francesa.
Os asesinatos empencipion ya durant a revolucion d’Asturias de 1934, empentada per lo PSOE, an que trobon a muerte 34 religiosos en episódios como l’asesinato d’os ueito germanos de La Salle e un pair pasionista d’a val de Turon, e resulton danyatas u destruyitas 58 ilésias, o palácio bispal e a Cambra Santa d’a Seu d’Oviedo.
Ta fer-se bella ideya sobre a bestieça e grandária d’o engalce ye prou con reproducir as parolas d’o ministro republicano Manuel de Irujo y Ollo en o suyo memorándum presentato a o consello de ministros o 7 de genero de 1937:
La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo -los organismos oficiales los han ocupado en su edificación obras de carácter permanente. f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda.Uno d’os eixemplos més sinyalatos entre os casos d’a brutalidat revolucionária durant o verano de 1936 sucedió en a diocesis de Balbastro, a de mayor mortandat d’o país, an que s’asesinó a 123 d’os 140 mosens, ye dicir, o 88% d’os suyos miembros, incluyendo-bi o suyo bispe, cruelment martiriciato, ademés de 51 flaires claretianos, 18 benedictinos e 9 escolápios
En Balbastro se puede visitar o museu adedicato a os 51 mártirs claretianos. O suyo horário ye de martes a domingo de 10 á 13 e de 16 á 19 horas. O luns ye trancato. A visita ye gratuita. S'aceptan donativos voluntários. L'adreça ye carrera Conde nº 4 de Balbastro.

miércoles, 16 de junio de 2010

A crisis e as olimpiatas

Bi ha crisis. Nos n’hemos enterato toz. Toz defuera d’os nuestros politicos. Ixos que havrian a estar os nuestros representants e que no son que os nuestros malfurriadors.
Un atro eixemplo: a candidatura d’os Juegos Olimpicos Zaragoça-Pirineus 2022 conta con un presupuesto de 300.000 euros que, seguntes os suyos caporals, son os neseçarios ta fer garras. Dimpués en vendran més, prou que sí. Se coneix que as nuestras pochas son grandiças e bogals.
Per agora, ta fer boca, ya bi ha un gerent d’o Consórcio d’a candidatura que s’ha constituyito a Zaragoça. Se clama Manuel Fonseca e tiene un sueldo de bels 120.000 euros. No sé quantos privilegiatos més cobraran d’ixe consórcio e qué cantidaz recibiran per lo suyo treballo, pero en vistas de que o consórcio ixe tiene a participación d’o Guvierno d’Aragon, a Deputacion e o Concello de Uesca, o Concello de Zaragoça e o Concello de Jaca, m’entrefilo lo pior.
O jurato gran de Zaragoça, Juan Alberto Belloch, ha nunciato que a primer actuacion d’o devantdito consórcio será crear un Consello Consultivo an que i participen as organizacions empresarials aragonesas, os sindicatos UGT e CCOO, a universidat publica e a privata e as Cortes regionals.
Muita gent que ficar-bi. Muitos diners que sacar-nos.

martes, 15 de junio de 2010

Enqüesta sobre a oficialidat

Seguntes una enqüesta publicata per lo diário El Mundo o pasato 4 de junyo, un 65,6% d’os aragoneses ye a favor d’a oficialidat de l’aragonés. A cifra ye prou significativa perque amonstra, paradogicament, una trista realidat: a nuestra luenga tiene muito més refirme entre aquels que no la parlan que entre os que sí.
E digo que esta realidat ye trista perque que tota ixa gent seigan á favor d’a oficialidat de l’aragonés no quiere dicir pas que tiengan bella intencion d’aprender-lo; e perque, u ye mesmo pior, os pocos charradors d’aragonés que encara en quedamos no femos garras ta mantener-lo vivo.
Si as cosas no cámbian á saber-lo, l’aragonés no pervivirá como luenga materna d’una comunidat, ni sisquiera d’una comunidat chicotona como ye o caso agora, sino que será, en o millor d’os escenários, a segunda luenga de bellas personas que lo feran servir, con millor u pior competéncia, en bellas situacions prou concretas. Ye dicir, l’aragonés dixará d’estar un idioma ta tornar-se un feito purament folclorico, como lo trage ansotano u as navatas d’a mia terreta, que tasament esbellugan que una vegata en l’anyo como espectaclo etnografico; muito interesant e digno, pero solo que espectaclo.
Per lo contrário, o 67,7% d’os enqüestatos refusa que se considere o catalan como luengua oficial d’Aragon, qualcosa que no fa a lei de luengas, que no declara oficials ni á l’aragonés ni á o catalan d’Aragon.
Pro á fes que ixa yera a verdadera intencion d’a enqüesta d’El Mundo, oposar-se á l’oficialidat d’o catalan en Aragon. Disgraciadament e trista, ixa ye tamien a postura mayoritária d’os aragoneses en politica lingüistica: negar-se de tot á la preséncia de qualsiquier coseta que sone á catalan e una grandiça indiferiéncia, més u menos amable, ent’o resto d’o problema.

lunes, 14 de junio de 2010

Atros dos concellos cuentr'a lei de luengas

Os concellos d’Aguaviva e La Ginebrosa s’han adivito a o recurso d’inconstitucionalidat presentato cuentr’a Lei de Luenguas aprevata n’as Cortes regionals o zaguer mes de diciembre. Toz os dos concellos son guvernatos per lo PAR e s’ajuntan a os atros nueu consistórios que o venient 18 de junyo demandaran a o Tribunal Constitucional a suspension cautelar de l’aplicacion d’a lei. En junto ya en son 11 os lugars que refirman o devandito recurso. Son concellos guvernatos per PP u PAR, encara que beluns han tenito o refirme d’os juratos socialistas d’o lugar. Os monecípios son Fraga e Lascuarre en Uesca; Fayón e Nonaspe en Zaragoça e La Codoñera, Torre del Comte, Fórnoles, La Fresneda, Valderrobres, Aguaviva e La Ginebrosa en Teruel.
Per lo que fa a os lugars de luenga aragonesa, continamos asperando qualque reaccion, perque, per agora no’n b'ha havito garra, ni a favor ni en cuentra. Se coneix que esto d’a lei de luengas a nusatros rai. Qué pena.

miércoles, 9 de junio de 2010

As Cortes d'Aragon e a muerte digna

As Cortes d’Aragon reglaran o dreito a la muerte digna (yo coneixeve o dreito a la vida, no pas a la muerte) dimpués de fer adempríbio lo Pleno d’a proposa de lei de Izquierda Unida, esfendita per l'unico deputato d’a coalicion, Adolfo Barrena, qui, entre atras fateças, soltó sanselatas d’a mena: "la vida es un fenómeno natural, no es un regalo divino, como pretenden hacer creer algunas confesiones" u "morir dignamente es más que morir libre de dolor, es más que contar con los medicamentos que se requieran; es el último derecho que debemos y podemos ejercer". E se quedó tan satisfeito.O portavoz de Chunta Aragonesista, Chesús Bernal, amonstró o suyo refirme a esta proposa de lei e, ta no esmereixer á IU, exprisó que "una de las seguridades que se han manifestado a lo largo de la Historia de la Humanidad es que la muerte es algo indisolublemente unido a la vida". "La muerte no hay que tomarla como algo especialmente trágico, sino que hay que tomarla como parte del final de la vida", continó Bernal, qui opinó que "hay que asumirla como algo natural". A esto anyedió que "la vida es un derecho, no un deber". En zagueras se preguntó si bi ha qualcosa més "íntima" que decidir librement o destino d’a própia vida. Tot un saputaz o sinyor Bernal.
O socialista Eduardo Alonso s’amanó a o livel intelectual d'o Pleno adivindo que l’avellamiento d’a poblacion ha feito creixer o numbro de pacients con malotias terminals (se coneix que le fan estorbo) e comentó que "hay una inseguridad jurídica" sobre o tema, encara que o dreito a la muerte digna (e truco) ha refirme social arrienda (ixo dice él, pro a fes).
Alonso consideró positivo ubrir un debate n’o Parlamento autonomo sobre o tema e recomendó fer-lo sobre casos como lo d’o gallego Ramón Sampedro u o clamato Caso Leganés (qué parella de modelos, sí sinyor) e exprisó que "es un tema de máxima actualidad", pos a comunidat cientifica premiará os logros en a luita contr’a dolor n'a venient edicion d’os Premios Príncipes de Asturias (que ye o que b’ha que fer, achiquir a dolor siempre que siga posible e adempribiar en tot caso a voluntat de Dios).
O portavoz d’o PAR, Javier Callau, sinyaló que a iniciativa de IU proposa o que ya se fa per un regular en os centros sanitários con personal e meyos especializatos en cudiatos paliativos e, siguindo o costumbre d’o suyo partidet, s’abstuvo.
O portavoz sanitário d’o PP, Ricardo Canals, refusó a iniciativa e exprisó que o PP "no se fía en este tema de Izquierda Unida" (¿en os atros sí?), e consideró que a proposa de ley "es una trampa". Canals preguntó quán emprenzípia o proceso de muerte e sinyaló que "hemos pasado de aceptar la muerte como un proceso natural a rechazar la muerte exigiendo a la medicina que nos libere de ella". Tamien opinó que os centros sanitários son esdeventitos "un centro místico" t’an que se i va a naixer e morir (no sé qué carallo quiso decir con ixo, pero tampoco no se me da mica, a verdat). Afirmó que a iniciativa legislativa de IU ye un plágio d’a lei aprevata per lo Parlamento andaluz sobre o tema e recomendó a Barrena que leve a proposa t’as Cortes Generals, an que, digo yo, sería refusata con a boca chiqueta per lo PP ta dimpués, ya aprevata, trascar-la de buen implaz e dar-la per buena si nunca tornasen t’o poder. Exactament como ya fiçon con l’alborto, per eixemplo.

lunes, 31 de mayo de 2010

Manifiesto per lo património

Como quasi toz ya sabrez, o Heraldo de Aragón ha empentato un manifiesto ta reclamar o que nos perteneix: as obras d'arte aragonesas que continan en o museu de Lérida a penar d'as senténcias d'o Vaticano a o respective. Per si alcaso belun no ha leyito encara o manifiesto puede fer-lo aquí.
E ta refirmar-lo cal punchar aquí.
S'agradeix l'aduya. No queremos que o que ye nuestro. No queremos que justícia

martes, 18 de mayo de 2010

malfurriar regional

A cifra parla soleta. Quasi mesmo chila. As alministracions nos costan en Aragon 10.118 euros á l’anyo per ciudadano. Ta que tos faigaz una ideya: solo que á os extremenyos, d’entre as comunidaz de regimen comun, les costan as suyas alministracions publicas encara més que á os aragoneses.
O coste de tot o tarabidau institucional que b’ha amontato en Aragon costa més de 13.000 millons d'euros á l’anyo. Ye a suma d’o gasto que apuyala a DGA, o Guvierno central e as numbrosas institucions locals d’a comunidat. Perque en Aragon, ademés de concellos e diputacions provincials, tenemos tamien comarcas.
Tota ixa burocrácia, que no fa mica funcion, suposa un coste per habitador de més de 10.118 euros; 300 euros per dencima d’a média espanyola, seguntes os datos d’o Ministério d’Economia e o Instituto Nacional d’Estadistica. Asinas en Aragon, que represienta quasi o 10% d’a superfície d’a nacion e o 3% da suya poblacion, treballan 92.388 personas en as institucions publicas.
Á estes datos caldria adibir o personal que treballa n’as empresas publicas. Ni son funcionários ni personal estatutário, pero cobran tamien de tot o que se quita a traviés d’os nuestros impuestos. Encara que no bi ha una cifra exacta, fuents d’a Corporacion d’Empresas Publicas d’Aragon han sinyalato que, de média, as empresas d’a DGA tienen afirmatas 1.500 personas á l’anyo. Como eixemplo, una sola sociedat controlata per lo Egecutivo aragonés, como ye Sodemasa, adedica á o gasto de personal més de 23 millons d’euros anyals, seguntes o zaguer informe oficial publicato. Estas contratacions gosan estar prou pacinas e de mal fiscalizar.
Cal sinyalar antiparti, a puyata en o capítol de gastos corrients que en as zaguers quatre anyatas, ha venito fendo a DGA, o que fa per cada dia més costosa l’alministracion ta os aragoneses. Ta caramuello, de vez que puyavan o gasto de personal e os diners adedicatos á gastos corrients, baixavan, e muito, as partitas enfilatas á inversions.
Tamien l’alministracion local tiene muita importáncia en a region. Si charramos d’os suyos presupuestos, solo que o concello de Zaragoça gestiona 767 millons d’euros, igual como atras grans capitals d’Espanya, pero con livels de deuta prou superiors á la média. E nos ne quedan as diputacions provincials e as comarcas, institucions que tienen buenacosa d’as suyas competéncias repetitas.
Tot este rete d’institucions fa que Aragon seiga entre as regions con un mayor percentage d’a suya poblacion activa dependient salarialment d’as institucions publicas, més d’o 20 per ciento d’os treballadors seguntes bellas fuents. Asinas imos.

miércoles, 21 de abril de 2010

Sant Jorge n'a história d'Aragon

Diz que o suyo nombre yera Jorge e que yera soldato romano en Capadócia. Diz tamien que morió mártir o 23 d’abril de 303. Coneixito como “o grant mártir” ye venerato dende o sieglo IV en buenacosa d’a Cristiandat. A suya fiesta liturgica s’ha celebrato siempre o 23 d’abril, tanto n’os calandários orientals, como n’o romano e n’o hispano-moçarabe.
En Aragon a devocion a Sant Jorge, presentato como ideyal d’o cavallero cristiano, alquirió muita importáncia a partir d’o sieglo XII, grácias a las ordens militars, a os relatos d’os cruçatos e, més que més, a la Casa Reyal aragonesa.
A suya figura se relacionó con a baralla d’Alcoraz (Uesca) de 1096, n’a que amontato a cavallo, havria aduyato a l’eixercito d’o rei Pedro I .
En 1201, Pedro II fundó a orden militar de Sant Jorge d’Alfama en un castiello aman a Tortosa, e Jaime I empentó a fundacion de cofradias baixo a mesma advocacion en os suyos domínios, como as naixitas en Uesca e Teruel en a primer metat d’o sieglo XIII. O mesmo rei conquistador, en a suya Coronica , recenta que Sant Jorge, «cavallero blanco con armas blancas», aduyando a os eixercitos aragoneses, yera estato visto por cristianos e moros en bellas barallas, per eixemplo as de Valéncia e Mallorca. Seguntes o cronista Ramón Muntaner (1265-1336), o chilo de luita durante a expedicion aragonesa á Orient yera «Aragó, Aragó, Sant Jordi». Atra Coronica, a de Pedro IV, escrive que Sant Jorge «estió siempre e ye avogato d’as barallas d’a Casa d’Aragon».
Sant Jorge ye estato formalment patrono d’Aragon dende a Edat Meya. Asinas Juan II d’Aragon e Navarra lo nombra patron d’o Reino e d’a Diputacion d’o General, prencipal institucion foral en caso de no estar convocatas as Cortes.
A Seu e o concello de Uesca, dende lo menos primers d’o sieglo XV vienen celebrando a suya fiesta con solemnidat liturgica e procesion t’a ermita d’o santo, que ye en o Pueyo de Sancho.

viernes, 9 de abril de 2010

Malfurriar comarcal


En Aragon a comarca ye una entidat historica apreciata per a gent. Á diferiéncia d'a província, que no ye que una division alministrativa recient e que quasi dengun no siente como própia, toz nusatros tenemos un vinclo muito especial con a nuestra comarca. Per ixo, tornar ta ixa organizacion yera una revindicacion que refirmávanos muitos aragoneses dende ideologias á saber qué diferents.

Manimenos, ascape vídenos que a cosa no feva mica buena cara quan comprevemos ixorrontatos como s'esfevan comarcas historicas, como se deseparavan muitos lugars d'a suya comarca tradicional u como se hi creava comarcas artificials sin garra alacet. Tamien ascape vídenos como tot se reduciva á una qüestion burocratica, una nueva traça de colocar á os amigos u á os familiars, un nuevo meyo de texir un rete clientelar.
Perque, que belun me diga qué nuevos servícios nos fan á os aragoneses estas entidaz comarcals u como han amillorato a gestion de servícios ya existents.
Ixo sí, malfurriar prou que saben. Bels datos:
-Quasi quatre de cada diez euros d'o presupuesto d'estas institucions son ta pagar nominas. Bellas 2.100 personas treballan en as demarcacions.
-O gasto de personal n'as comarcas aragonesas ha puyato un 12% o zaguer anyo. E ixo encara que a crisis economica ha feito que o presupuesto global d'as entidaz supramonecipals en o exercício 2009 solo creix un 2,9%. Si esta cifra se compara con a de 2003, a partita reservata a os treballadors s'ha més que doplato. As cifras parlan: o 38% d'as cuentas generals (quasi 56,2 millons d'euros) se fa servir ta pagar o personal contratato per as comarcas, mientres que fa seis anyos o percentage yera o 18%. Esto suposa que agora quasi quatre de cada diez euros s'emplegan en caixar nominas.
Asinas se quaterna n'os zaguers presupuestos d'as 32 comarcas publicatos en o Boletín Oficial de Aragón e que corresponden a 2009. O gasto proporcional en personal ye especialment significativo en bellas comarcas como Monegros, an que suposa un 64,47% (en este caso, se devotan dos de cada tres euros á esta fin). En atras quatre, més d'a metat d'o presupuesto s'adedica á pagar á os treblladors: Baixo Aragon, Baixa Cinca, La Llitera e Semontano de Balbastro.
-Si se compara o numbro de treballadors con o d'habitants puede concluyir-se que b'ha un contratato per cada 617 habitants. Entre totas as comarcas, a plantilla en 2009 puyava dica os 2.152 emplegatos. O dato inclui o numbro de funcionários (tasament o 6%), personal laboral, eventual, mainates de gabinet e asesors. Estos zaguers son cargos de confiança, que suman ya vinte (en 2005 yeran nueu eventuals). Quatre d'esta vintena yeran afirmatos per a comarca Comunidat de Calatayut.
-En as 33 comarcas (anque a Mancomunidat Central de Zaragoça encara no ye constituyita como tal) bi ha 837 consellers. O numbro correspondient á cada delimitacion depende d'a poblacion e va d'entre os 19 ta os 39. A esto cal sumar os sueldos d'os presidents u gerents, que varian. En a Ribera Baixa o president, per eixemplo, percibe 51.426,90 euros a l'anyo.

miércoles, 7 de abril de 2010

Per os nuestros fillos

martes, 30 de marzo de 2010

Emprencípian as reaccions cuentr'a lei de luengas

Mientres que nusatros, en l’ária aragonesofona, pareix que no nos n’hemos enterato mica d’a lei de luengas, a gent de l’Aragon oriental emprencípian a fer garras, e no pas a favor d’o texto precisament.
Si fa bels dias os vecinos de La Codoñera, en Teruel, no dixavan que CHA fes un acto en o lugar ta explicar-hie dita lei, son agora nueu concellos d’o este d’Aragon os que han demandato a o Consejo Consultivo de Aragón a emision d’un dictamen preceptivo, e no pas vinculant, sobre a constitucionalidat d’a norma dato que, seguntes els, invade competéncias monecipals.
Se tracta d’os monecípios oscenses de Lascuarre e Fraga; os terolanos de Fórnoles, La Codoñera, La Fresneda, Torre del Compte e Valderrobres, e os zaragoçanos de Fayón e Nonaspe.
Deçaga d’a iniciativa ye o PP ―toz os concellos son guvernatos per ixe partito defuera de La Codoñera, que tien jurata gran d’o PAR― que fa, de nuevas buena preva d’a suya demagógia e incoheréncia. O senador popular Manuel Blasco, que ha alcompanyato a o representant legal d’os juratos grans ta o registro d’a Diputación General de Aragón ha dito a os meyos de comunicacion que os nueu concellos, a os que en pocos dias se podrian unir belatros, se creyen que a lei de luengas exerce una clara invasion n’a suya autonomia monecipal. Ha adibito que si o Partido Popular tien bel dia "capacidat de guvierno, derogará u modificará a lei".
A campanya t’as monecipals s’amana. O tema remata de fer soletas e nusatros, os que encara charramos aragonés, pareixemos haver-nos quedato zamuecos.

jueves, 25 de marzo de 2010

As mentiras d'o nacionalismo catalan


O nacionalismo catalan naix d’a mentira, apresigue a mentira e, doncas, nesecita d’a mentira ta continar existindo. No ye d’almirar que o guvierno catalan torne, una atra vegata, a manipoliar a nuestra história comuna ta poder mantener vivas as suyas barucas imperialistas.

Qualsiquier desincusa ye buena ta espardir as suyas falsedaz. Aproveitan agora o desinterramiento d’os reús d’o rei Pedro III d’Aragon. Asinas, en os primers estúdios feitos a coneixer per a Generalitat sobre o calavre reyal, han tornato a repetir as suyas cutianas mentiras e n’a nota de prensa facilitata per o guvierno catalan fevan mencion a o "rei Pere II el Gran" e, n’os textos historicos d’o dosier de prensa, bi incluyivan una biografia d’o monarca que empencipiava decindo que "estió rei de Catalunya, Aragon e Valéncia". Ademés, en o analís d’as fuesas reyals se parla "de reis catalano-aragoneses". En a web d’a Generalitat se incluyiva tamien un monografico sobre "Pere II el Gran" an que se charrava bellas vegatas d’a "Corona Catalano-aragonesa" e, de nuevas, d’os "reis catalano-aragoneses".
B’ha que ricordar que a denominacion correcta ye Pedro III, rei d’Aragon; Pedro I (u Pere I), rei de Valéncia u Pedro II (u Pere II), conde de Barcelona; pos un condato, e no atra cosa, yera Barcelona (Catalunya ni sisquiera teneva altalle garra entidat politica). O pasato mes de noviembre, en o primer episódio d’esta polemica, o catedratico d’História Antigua Guillermo Fatás, sinyaló que o feito de "que os catalans tenesen rey se deve a que o suyo sobirano yera rei, no pas a que Catalunya fues garra reino". O tamien catedratico d’História, d’a Universidat Autonoma de Barcelona, José Enrique Ruiz-Domènec sinyala que Catalunya "nunca no estió independient" e que "Corona d’Aragon" ye a denominacion adequata. Manimenos, muitos meyos de comunicacion tornavan a parlar de "Corona catalano-aragonesa" en comentar esta notícia.
Nusatros tenemos a verdat, pero els tienen o poder politico e o poder economico. No nos ne queda, una atra vegata, que resistir-ie firme.

miércoles, 17 de marzo de 2010

Salvages esferras cuentra os cristianos en Nigéria

A lo menos 500 labradors cristianos son estatos muertos a machetaços e crematos vivos per pastors musulmans en o estato de Plateau, Nigéria. O estato de Plateau, se troba entre o Norte, de mayoria musulmana, e o Sur, habitato més que més per cristianos.

As piors enrestitas han tenito puesto en os lugars de Zot e Dogo-Nahawa.
Muitas d’as victimas yeran mullers, belunas mesmo emprenyatas, e ninos de totas as edaz.
O Foro d’os Cristianos d’o Estato de Plateau ha denunciato a pasividat d’o exercito ta aturar una esferra que dura més d’una decada. A verdat, ye que millor caldria charrar de complicidat entre as autoridaz, políticas e melitars, e os asesinadors musulmans. De feito, esta mena de violéncia bi ha causato mils de muertos en o estato n’a zaguer decada, pero dengun no’n ye estato considerato taute, adibe o Foro d’os Cristianos.
O principal partito d’a oposicion nigeriana Action Congress (AC) pidió "accions concretas ta rematar con a impunidat" en puesto de "glarimas de crocodilo". Seguntes esta formacion, 5.000 personas son estatas asesinatas dende 2001 en a region de Jos.

jueves, 11 de marzo de 2010

Propuesta d'ortografia (e 2)

Decive, en o mensage anterior, que a propuesta d'ortografia d'o Instituto Aragonés de Filolochía me pareixeva prou buena, pos no, rectifico: dimpués d'haver-la leyita á bonico (e haver-la prevata "n'a intimidat"), la trobo prou fata.
Seré breu: esta propuesta me pareix incoherent de tot, tan centrata en l'adaptacion de neologismos que se'n olbida d'a luenga viva, pensata unicament ta justificar a existéncia d'una asociacion que s'atorga la oficialidat d'una académia quan no lo ye. Mica honra se fa asinas á la luenga, á la suya dignificacion e neseçária ensinyaça. Bels eixemplos:
-Se renúncia á la grafia J e G, á favor d'a grafia CH, ta representar o fonema palatal oclusivo xordo perque caldria fer un listato de parolas que s'escrivisen con G/J e atras que s'escrivisen con CH. Manimenos, sí se fa ixe listato ta saber qué parolas s'escriven con ZE/ZI en puesto de CE/CI (per cierto, belun me podria explicar qué raçons b'ha ta escrivir con z, e no con c, arabismos como alguacil u alacet? Qué ganas d'embolicar as cosas!)
-Tamien ye incomprensible no escrivir a G/J etimologica pero sí a QU etimologica, que presienta o mesmo problema (un charrador no puede saber, intuitivament, que s'escrive ricuerdo e no *riqüerdo). Apareixen, asinas, representacions tan fieriças como chent u psicolochía. Ospa, u s'escrive chen u s'escrive gent; u s'escrive sicolochía u s'escrive psicologia, no pas ixos mesclallos injustificables que no fan mica aduya á una dignificacion d'a luenga.
-Prou incoherent ye tamien escrivir puent con a T zaguera, pero escrivir pon u soben sin ixa letra.
-Cómo ye posible escrivir lición pero tamien escrivir accento? Per qué escrivir sciencia pero no, per eixemplo, amonstrar? Per qué escrivir filharmonía pero no rhinoceront? Per qué escrivir charrín-charrand pero no pas quand? Per qué escrivir tractar e tamien retrato? Cómo han decidito qué letras mutas cal representar e quáls no?
-Per qué se presientan como normativos localismos como ell, ells, bells, dotze, tretze, etc.?
-Per no charrar de representacions graficas como hopar per jopar u diocesi per diocesis holio per jolio, etc. que fan redir (u plorar).
Á la finitiva, una grafia que no dignifica o idioma (escrivir cheografía, adchunto u apocalipsi ni prestígia guaire l'aragonés ni fa mica parella con a pretension etimologista d'as atras solucions presas); una grafia que no ye mica practica (con tantas contradiccions e albitrariedaz se fa de prou mal escrivir); una grafia que tasament pareix feita ta diferenciar-se d'as grafias ya existents. Encara que ta ixo seiga incoherent arrienda.

viernes, 19 de febrero de 2010

Propuesta d'Ortografia


O Instituto de Filolochía Aragonesa ha feito publica a suya propuesta d'ortografia t'a nuestra luenga.
Dimpués d'una simpla golladeta -caldrá estudiar-la á bonico, prou que sí- me pareix un decumento de treballo prou sensato e realista (sí, m'asperave qualcosa pior, a verdat). Encara que no me creigo que o devantdito Instituto seiga una asociacion més legitimata que no as atras ta prener decisions sobre a normativizacion de l'aragonés, me creigo, tamien, que no ye o momento, data a situacion d'a luenga, ta continar con as pecinas personals, os protagonismos individuals e as posicions maximalistas que tanto mal han feito á l'aragonés.
S'ubre agora un tiempo ta o debate (ta fer enmiendas punchar aquí: ortografia). Sisquiera s'olbiden as qüestions personals, e entre toz sepamos amillorar o borrador presentato.

martes, 16 de febrero de 2010

A verdadera Andalucia

Dende este humil bloc tamien refirmamos o manifiesto que, respective a o verdadero pair d'a pátria andaluça, sinyan e esparden una colla d'andaluces de bien:

28-F, CON “EFE” DE FERNANDO
Nosotros, andaluces de las actuales provincias de Andalucía, orgullosos de nuestra
tierra, de nuestra identidad y de nuestras raíces amamos a nuestra Patria y queremos celebrar nuestro Día de Andalucía ofreciendo este manifiesto a todas las asociaciones, de la naturaleza que sean (juveniles, culturales, deportivas, sociales,y cualquier otro tipo de colectivos establecidos en nuestra comunidad autónoma, etcétera…), con la sola condición de que sean asociaciones que arraiguen en Andalucía, para que las mismas puedan adherirse a este Manifiesto desde el momento en que lo hacemos público y sin que se clausure bajo ningún plazo establecido.
Redactamos este Manifiesto para expresar pública, libre y voluntariamente que:
1º. Reconocemos como Padre de Andalucía a Fernando III “el Santo”, Rey de Castilla, Toledo, León, Galicia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén.
Siéndolo, en primer lugar, por las cualidades humanas que concurrieron en su personalidad histórica, reconocidas por sus vasallos y enemigos; pues, tal y como reza su epitafio, Fernando III el Santo fue “el más leal, el más verdadero, el más franco, el más esforzado, el más apuesto, el más granado, el más sufrido, el más humilde”. En segundo lugar, es Padre de Andalucía por la proyección histórica de su labor reconquistadora, incuestionable causa de nuestra actual Andalucía (progenitor inmediato de los Reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla cuando los reconquistó por su propio brazo; ancestro mediato del resto de provincias hermanas que si no lo tienen como Padre, bien lo podrían tener como Abuelo). La paternidad histórica de Fernando III el Santo no puede rechazarse por ningún andaluz bien nacido; sólo un ignorante podría abjurar de su verdadero origen.
2º. Bajo la égida de la regia figura de Fernando III el Santo fueron felizmente reintegrados a España los territorios españoles que sufrieron siglos de infeliz y terrible esclavitud, sometidos a una cultura extraña y fanática, brutal e invasora que reconocemos como hostil a nuestras libertades y ajena a nuestro propio ser andaluces.
3º. Por las felices victorias del Rey Fernando III se establecieron en nuestro amado suelo patrio nuestros antepasados; solar que les fue arrebatado mediante una invasión: por la fuerza bruta, cruel y sanguinaria, y por la traición de algunos. Siglos y siglos de tinieblas fueron los que sufrió Andalucía, bajo un poder extraño que la sumergió en la noche más lóbrega y sórdida de la barbarie. Fernando III trajo la luz.
4º. Nos vemos forzados a reclamar la paternidad histórica de Fernando III el Santo, tras haber sido puesta en cuestión por nuestro Parlamento de Andalucía cuando, en 1983, impuso -en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía- como “Padre” de la misma a un personaje partidista, que ni representa ni puede representar legítimamente a la totalidad del pueblo andaluz, por mucho que sus partidarios le presupongan una paternidad que dicho personaje –cuyo nombre silenciamos a propósito- no puede tener.
5º. Reclamamos que las autoridades políticas de la Comunidad Autónoma Andaluza reconozcan a Fernando III el Santo como indiscutible y exclusivo Padre de Andalucía. Será así como podrán suturar el abismo que la clase política abrió entre ella y el auténtico pueblo andaluz que dice representar. Para que la distancia que cada vez separa más a la clase política del pensar, el querer y el sentir del pueblo no se agrande más.
Y, para que ello surta efecto, suscribimos este manifiesto, el cual se hará público todos los 28 de Febrero, Día de Andalucía, para que todos los 28 de Febrero, éste como los que estén por venir, se escriban con “F” de Fernando, y no con “F” de Falso.

lunes, 8 de febrero de 2010

Vacáncias de Nadal

Sí, vacáncias de Nadal. Encara.
Perque hue, dia 8 de febrero, os deputatos e senadors que dicen representar-nos, as sinyorias que n'as suyas mans hemos dixato a soberania nacional, siguen de vacáncias.
Els, que con 7 anyos d'ocupar o escanyo ya tienen dreito á la maxima pension. Els que, antiparti, e á diferiéncia d'os atros espanyols, sí pueden compatibilizar ixa pension con qualsiquier atra. Els, que tienen totas as dietas e privilégios d'o mundo. Els que no fan sique votar, quan enciertan á ir ta l'hemiciclo, o que les marca o caporal d'o suyo partito, no pas o que les dicta a suya concéncia (¿en tienen de concéncia?) u l'interés d'os matutants que los esliyion. Els que tienen una piscina en o Senato, ordenadors de zaguera generacion, secretários ta aduyar-los en os suyos quefers, etc, etc, etc.
Tot esto en metat d'a pior d'as crisis.
Ta qué les pagamos ixos sueldos, ixas dietas, ixas pensions? A respuesta ye clara: ta que hue, dia 8 de febrero, continen de vacáncias de Nadal.
Viva a democrácia!

martes, 26 de enero de 2010

¿Ye marxista o PP?

These are my principles, and if you don't like them... well, I have others. A frase, prou que sí, ye de Groucho Marx e qualcosa parellana, estos son os mios prencípios e si no le fan goi… bueno en tiengo atros, pareix que ye o lema d’o PP. Pero claro, Groucho Marx se feva o preu fendo redir mientres que o PP ye un partito politico e, doncas, havria a tener, si no prencípios, sisquiera qualque ideologia.
No ye o caso. A o PP igual se le da demandar agora a cadena perpétua como haver firmato dinantes un pacto per a justícia quan tenevan mayoria absoluta, no s’olbide pas que legitimava l’actual estato de permisividat u talment caldria parlar millor de complicidat con o delicto que agora tanto cretican. E o mesmo que fan respective a la justícia lo fan con tot.
Asinas, José María Áznar tiene a barra d’ir ta una manifestacion cuentr’o progecto de lei d’alborto d’o PSOE quan os suyos guviernos amparon l’asesinato de decenas de mils d’inocents sin que ixos crímens se le dasen mica ni movés un dido ta fer disaparixer a lei que lo permitiva.
Asinas, Rajoy diz que derrogaran a lei de seudo-matrimónios homosexuals quan muitos juratos, grants e chiquez, d’o suyo partito participan en ditas aberracions.
Asinas, toz os suyos caporals charran cuentr’a imposicion lingüística n’a ensenyança catalana quan els fan exactament o mesmo en Valéncia, an que, ta caramuello, s’ensenya en catalan, no pas en valenciano; u en Galícia, a penar d’o que Núñez Feijoo bi esfendeva n’a zaguer campanya electoral t’as autonomicas.
A lista ye interminable. Perque o PP no solo no ye a solucion, sino que o PP ye parti d’o problema, parti fundamental d’este sistema que tot l’ha podrexito e menaça con rematar con esta viella nacion nuestra.

miércoles, 20 de enero de 2010

Son delinqüents

A decision d'o concello de Vic de no empadronar pas á os inmigrants ilegals que vivan en ixa ciudat ha feito sonar as alarmas d'o sistema e ha tornato á dixar esclatera, un atra vegata, a suya hipocresia.
Blinca agora o PP con que tot ye conseqüéncia d'a enatiça politica d'o papels ta toz d'a puenda Caldera. Se'n olbidan, como gosan fer con as suyas numbrosas contradiccions, d'as regularizacions masivas, promovitas per els mesmos, n'as que valeva como decumento un abono de transporte. Ye de dar que son os d'o PP os primers que han condenato l'alcuerdo d'o concello catalan e charran de xenofóbia . Ye de dar que o guvierno de Rodríguez ha dito que a mida ye ilegal e charra de xenofóbia.
Afirman tamien os dos partitos que a decision monecipal no refleixa o sentir mayoritário d'os espanyols. Mienten de nuevas. Totas as enqüestas aparexitas estes dias en os meyos de comunicacion amonstran, como yera de dar, que buenacosa d'a poblacion, més d'o 70% en toz os casos, s'oposa á l'empadronamiento d'inmigrants en situacion irregular.
Vinon ta Espanya sin garra control. Sin garra control aforçon as nuestras buegas, as nuestras mugas. Ta forro bota, desixen dreitos e prestacions, dende a sanidat dic'a vivienda, que no siempre pueden recibir os espanyols. En garra atro país se tolera una situacion parellana.
Ye menister, en este tema como en tantos atros, que a mayoria social seiga conseqüent con as suyas valuras e dixe de refirmar á estes partitos, á este sistema, que favoreix a injustícia e o delicto. Perque estes inmigrants que dentron ilegalment en a nuestra nacion son, d'alcuerdo con a legislacion de qualsiquier país, delinqüents. Igual como son delinqüents as autoridaz complices que permition, quan no favoreixion ubiertament, dita ilegalidat.
E, per favor, que no me charren de solidaridat. Ni sisquiera de caridat. Puedo acullir en casa mia á qui truca n'a puerta e me demanda aduya; no pas á qui m'estricalla a puerta e menaça a mia seguridat e a seguridat d'os mios.
Qui dentra ilegalment en casa nuestra, no ye que un delinqüent. E ta os delinqüents no bi ha que dos camins: a prision u o foragitamiento.