sábado, 28 de mayo de 2016

26 de junyo: no votes pas


jueves, 12 de mayo de 2016

Reynaldo Brea y Cuartero

O 12 de mayo de 1863 naixeva a Zaragoça don Reynaldo Brea y Cuartero, escritor e publicista tradicionalista, colaborador en diferents publicacions e autor de várias obras historicas sobre o carlismo.
Reynaldo yera fillo d’o general carlista Antonio de Brea, chefe d’Estato Mayor d’o Conde de Caserta.  Per ixa raçon, a os once anyos d’edat, navesó a cavallo buena cosa d’as Vasgongadas e Navarra durant a Tercer Guerra Carlista.
Estió alférez d’Estato Mayor d’o Exercito. En 1886 presidió a primer Juventud Carlista de España, organizata a Madrid en honor a o prencipe Don Jaime. Grácias a ixa organizacion, bels vinte mil jóvens de tota Espanya sinyon un álbum adedicato a o Prencipe Don Jaime. Tamien redactó Reynaldo un mensage d’adhesion, en estilo militar, a Don Carlos que estió sinyato per més de dos mil jóvens e publicato en a prensa carlista d’altalle. Este feito le valió un proceso judicial.
Entre 1887 e 1891, treballó en Filipinas como aduyant  d’Obras Publicas. Tamien hi fue corresponsal politico-literário d’El Correo Español e uno d’os colaboradors d’a revista carlista d’história militar El Estandarte Real, editata a Barcelona entre 1889 e 1892 baixo a direccion de Francisco de Paula Oller.
Quan en 1888 se produció a insurreccion d’os cabaylans en a província d’Antigua (isla de Panay), Brea s’ufrió como combatient voluntário, luitando en diferents operacions  en Antigua, Guintas, Pilago e Sibalong.
En 1891 tornó ta Espanya.  S’establió  a Tortosa, an que siguió treballando d’aduyant d’Obras Publicas e fue chefe de Negociato d’a Segunda Division de ferrocarrils. Ademés, presidió a Comision d’a Cruz Roya de Tortosa.
Con a embotada de Barón de Artagán publicó diversos libros e folletos de divulgacion d’história carlista, entre els a coleccion titolata Historia del Carlismo, en a que concedió una importáncia extraordinária, e mereixita, a la figura de Zumalacárregui.
Bels vinclos a belunas d’as suyas obras:

domingo, 1 de mayo de 2016

En a festividat de Sant Jusep Treballador

O dia 1 de mayo de 1955, o Papa Pío XII estatueció a fiesta de Sant Josep Treballador. Solo que dende a Dotrina Social d’a Ilésia ye posible a dignidat d’os treballadors. Ye menister reformar as interpresas, superando a propiedat capitalista, e tornar t’os estrumentos tradicionals de defensa d’os dreitos laborals. Son os grémios e as cooperativas as millors ferramientas ta proteger l’orden social cristiano. Ye a Monarquia Social Participativa a millor bastida ta guaranciar a dignidat d’o treballo e os treballadors.