miércoles, 26 de marzo de 2014

II Jornatas Martirials en Balbastro

Entre os dias 3 á o 5 d'abril, Balbastro acullirá as II Jornadas Martirials en os Misioners Claretianos, o Centro de Congresos e o Santuário d'o Pueyo.
As jornatas, que contaran con a participacion de bellas 400 presonas plegatas de diferents regions d'as Espanyas, tractaran o papel d'os educadors catolicos en a II Republica. B'havrá doce ponéncias d'historiadors e mosens, e bels autos culturals como l'autuacion d'a Coral Barbastrense, a progeccion d'a pelicla ‘Bajo un manto de estrellas’ sobre os mártirs d'Almagro e, tamien,  a progeccion d'as quatre cintas finalistas d'o primer concurso de curtos sobre cine martirial, creato t'a ocasion.
Se hi contará, ademés, con a preséncia d'o bispe ausiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, que presentará o primer tomo d'o Diccionario de la diócesis de Barbastro-Monzón (1931-1936), de Martín Ibarra.
Ta leyer o programa d'as jornatas, punchaz n'o VINCLO.

lunes, 17 de marzo de 2014

A salvage violéncia cuentra os cristianos no atura

Pareix que no bi ha fin ta o terrorismo islamista en Nigéria. Hue, quan encara ploramos o salvage asesinato de á lo menos 59 jóvens cristianos crematos vivos u degollatos en una escuela publica de Buni Yadi, n’o estato de Yobe, per es terroristas de Boko Haram, nos ne enteramos d’atras esferras que l’ódio anticristiano ha feito en o país.
O pasato 13 de março, o seminário menor de Sant Jusep en Shuwa, Michika, estió atacato con bombas —de nuevas per islamistas de Boko Haram— que asesinon á dos guárdias encara que, e milagrosament, os 300 alunnos e os mósens pudon fuyir. Os terroristas, que plegon en o lugar con un cambion blindato, lanzacodetes, armas de gran calibre e més d'una ducena de jeeps, facion esclatar a capiella, a casa d'os sacerdotes e as cambras d'os seminaristas. No satisfeitos, os criminals enristion una clinica cercana dirigita per as germanas Agustinas que, de nuevas milagrosament, se salvon grácias á l'aduya d'as gents de Shuwa.
Ademés, n'as primeras horas d’o sabado 15, b’havió tres ataques cuentra lugarons d’o centro d’o país que han causato á lo menos cien muertos. Seguntes reconta l’agéncia de noticías d’AFP —que cita á Yakubu Bitiyong, deputato d’o estato de Kaduna— a enrestita la facion hombres armatos d’a tribu Fulani cuentra tres aldeas d’a zona central de Nigéria  —Uqwar Sankwai, Ungwan Gata e Chenshyi— e ocurre en un momento de gran tension entre as comunidaz d’a region. A causa d’esta violencia no ye solo que a baralla per as tierras entre pastors e labradors sino l’ódio religioso: os Fulani son musulmans. En os zaguers anyos, mils de personas son estatas muertas á causa d’os autos de violéncia d’os pastors Fulani que, per un regular, enristen á grangers cristianos. Seguntes a BBC, en as enrestitas d’esta fin de semana, muitas d’as casas d’ixes lugarons estion crematas, á vegatas con gent dintro,  e no s’ha puesto sisquiera identificar á la mayoria d’as vitimas. Antiparte, os ataques en Kaduna se fiçon solo que un dia dimpués de saber que á lo menos  atros 69 cristianos morion durant una atra ola de violéncia que ha prevocato o caos en o norte d’o estato de Katsina.
E per disgrácia, no podemos menos que temer-nos o pior respective á belatras menaças que se son producindo cuentra os cristianos en diferents païses. E no solo que en Síria u Egipto u en Sudan d’o Sur u en a Republica Centroafricana. Tamien, e de nuevas, en a Índia u en nacions como Tançánia an que, dica agora pareixeva —falsament— que no b’heva periglo ta es nuestros germanos.
Asinas, en a Índia, o president d’os hinduistas radicals d’o Vishwa Hindu Parishad (VHP) afirmó lo pasato dia 22 de febrero, en un mitin en Bhopal (Madhya Pradesh), que ye menister frenar decamin as conversions en ixe país. Cal ricordar que o VHP ha feito ya muitas enrestitas cuentra os cristianos d’a Índia, un país an que l’anticristianismo no fa sique creixer. En agosto de 2008, en o estato d’Orissa una sucesión d’enrestistas dixó 59 muertos, bels 18.000 feritos e 50000 displaçatos en 310 lugars con 4.640 casas, 252 ilésias e 13 escuelas crematas en as esferras.
Antiparte, en  Tançánia, an que l’anyo pasato una ilésia estió enrestita con bombas en Arusha, una colla clamata Uamsho ye gritando á la violencia, més que més en Zanzibar isla n’a que apareixen de contino panfletos con mensages cuentra os  cristianos e as suyas institucions. Ademés, se sospeita d’a preséncia de bels terroristas de Shabaab, venitos dende Somália, en Tanga, una d’as principals ciudaz costeras d’o país. Tamien una emisora de rádio ye estata prohibita per promover a violéncia. Os diners ta fer totas estas actividaz pareixen venir d’o extrangero. Cintas e vídios que endizcan á castigar á os kafirs (no musulmans) son de buen trobar en as carreras de Tanga e atras ciudaz.

miércoles, 12 de marzo de 2014

Tu quoque CSIC!

Ye verdat que dimpués d’a denúncia d’a Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán l’Armata Espanyola ha rectificato e ha zarrato l’acceso t’a seccion “Primeras Enseñas” d’a suya web, an que  b’heva contenitos falsos —ya sabez: casa reyal catalana, as armas d’os reis d’Aragon convertitas en escudo d’o conde de Catalunya e tota ixa mena de mentiras pancatalanistas cuentr’a história nuestra— e ferá un estúdio ta corregir os fallos. 
Bien, nos ne femos contentos, prou que sí, pero, á veyer quí fa o estúdio ixe e qué bibliografia fa servir. Perque ya me direz cómo rectifica o CSIC —Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a mayor institucion publica adedicata á la investigacion en Espanya, no l’olbidez— e corrige os quince libros suyos á lo menos an que fa mencion d’ixa inesistent Corona Catalano-aragonesa (solo que bels eixemplos: 1, 2 e 3) como si realment hes esistito. O mal ye feito. Dende fa decadas.
Irreal corona irreyal que, á la fin e con os diners e o refirme d’as autoridaz d’a nacion, menaça con fer disaparixer no solo que a história si no a eséncia d’a Hispanidat. 
¿U ye ixo o que quieren Juancar e o PPSOE?

jueves, 6 de marzo de 2014

Parolas, parolas, parolas...

Parolas. Solo que parolas. Una vegata més.
Prou que no comparto l’optimismo d’o bispe Milián qui, dimpuesas d’a suya visita Ad Limina, ha dito que a diocesis de Balbastro-Monçon ha recullito o espriso refirme d’o Vaticano en o litígio per a tornata d’os biens historico-artisticos d’as ilésias aragonesas seqüestratos en Lerida.

E no comparto ixe optimismo per una raçon que o própio mosen Milián ha sinyalato: Joan Piris, o bispe de Lerida, ha á fer garras ta posibilitar o proceso. E, asinas, e encara que seiga verdat —que lo será— que o secretário d’Estato d’o Vaticano, o sinyor Parolin, quiera "treballar per lo bien d’a Ilésia” e deseye “restituyir á cada un o suyo" como aseguran que ha dito textualment no me parex que estas declaracions seigan guaire diferents d’as atras muitas que le’n hemos ascuitato dende anyos have. Á el e á atros caporals vaticanos.
Perque, á la fin, e como o bispe Piris ye especialista en fer-se o xordo á tota mena de declaracion, resolucion e mesmo senténcia que se l’antuelle, o conflito no se solucionará pas dica que o Papa le ricuerde á o bispe Piris o suyo deber d’obediéncia. Con feitos, no pas con parolas e solo que parolas— una vegata més.

miércoles, 5 de marzo de 2014

5 de março de 2014

Dimpués de més de 185 anyatas, e con una perversa autitut que los retracta, os caporals de Zaragoça s’encerrinan en siguir festellando a muerte d’uns espanyols que supon dar a suya vida per es suyos ideyals.