miércoles, 27 de agosto de 2014

Pos ye verdat (11S - 9N)

Me l'han ninviato per correu e m'ha petau de meter-lo aquí:


Me pienso que no fa falta, pero per si belun no apercaça guaire o catalan, ve-te-me a traduccion:
11S Emplenemos as carreras ta salvar a os churiços.
9N  Emplenemos as urnas ta dar-les impunidat

viernes, 15 de agosto de 2014

En l'Asuncion d'a Virgen

D’a Constitucion Apostolica Munificentissimis Deus:

"Doncas, dimpués de fer puyar dica Dios muitas e repetitas pregárias e invocar a luz d’o Espritu d’a Verdat, ta glória de Dios omnipotent, que atorgó á la Virgen Maria a suya peculiar benevoléncia; ta honor d’o suyo Fillo, Rei inmortal d’os sieglos e vencedor d’o pecato e d’a muerte; ta fer creixer a glória d’esta mesma augusta Mair e ta goyo e alegria de tota a Ilésia, per l’autoridat de Nuestro Sinyor Gesu Cristo, d’os bienaventuratos apóstols Pedro e Pablo e per a nuestra, prenunciamos, declaramos e definimos estar dogma de revelacion divina que a Inmaculata Mair de Dios, siempre Virgen Maria, rematata a corsa d’a suya vida n’a tierra, estió asunta en cuerpo e alma t’a glória d’os Cielos". 
Per ixo, si belun, o que Dios no quiera, gosás negar u fer dubda voluntariament n’o que per Nos ye estato definito, sepa que ha caito d’a fe divina e catolica. A dengun, pues, seiga licito trencar esta a nuestra declaracion, proclamacion e definicion u oposar-se u contravenir-la. Si belun s’atrevís á sayar-lo, sepa que cayerá en a indignacion de Dios omnipotent e d’os suyos santos apóstols Pedro e Pablo".

Nos, Pio,
Bispe d’a Ilésia Catolica,
en definindo-lo asinas, l’hemos suscripto.


martes, 5 de agosto de 2014

MacIntyre e a virtut

Alasdair Chalmers MacIntyre ye un filosofo escocés, naixito en 1929, coneixito per a suya contribucion á la filosofía moral e política, e, tamien, per lo suyo treballo en a história d’a filosofía e a teologia. En estes tiempos de ruina moral, me ye revenita una reflexion suya que comparto agora con vusatros:
Virtues are dispositions not only to act in particular ways, but also to feel in particular ways. To act virtuously is not, as Kant was later to think, to act against inclination; it is to act from inclination formed by the cultivation of the virtues.
As virtuz son disposicions no soque ta actuar d’una traça particular, sino, tamien, ta sentir d’una traça particular. Actuar virtuosament no ye, como Kant se pensás, actuar cuentra o deseyo; ye actuar dende o deseyo formato per lo cautivo d’as virtuz.

P.S. MacIntyre se convirtió á o catolicismo en os anyos uitanta d’o pasato sieglo.