sábado, 24 de diciembre de 2016

Buen Nadal 2016


jueves, 8 de diciembre de 2016

Jayme II e a Inmaculata Concepcion

Con motivo d’a festividat d’a Santiça Inmaculata, queremos remerar a fegura de Jayme II (1267–1327), lo Justo, rei d’Aragon, de Valéncia, de Mayorgas, de Sicília e de Cerdenya e conde de Barcelona. Per a paz d'Anagni (1295) o Sant Pair le concedió vitalíciament es títols honorificos de «sinyalero, almirant e capitan general d'a Ilésia de Roma. Conquistó t’a Corona Calábria e as islas d'o golfo de Nápols e desenrolló una politica de vinclos matrimonials e alianças con a familia reyal castellana.
Jayme II refirmó as propuestas de frai Ramón Llull sobre a recuperacion de Tierra Santa ―proyecto Rex Bellator― e a fallita cruçata d’Almeria (1309) seguindo a estratégia que Llull esfendeva en o suyo libro De Fine (1305).
Hombre culto e respetuoso con as leis d’o reino, fue Jayme II qui, en 1304, ordinó a celebracion d’a fiesta d’a Inmaculata Concepcion en os reinos e territórios d’a Corona d’Aragon.
Como muestra d’a suya devocion per a Virgen, nos ye arribata una dansa, escrita en occitano, que diz:

Mayre de Deu e fylhaverge humil e belavostra nau vos apelaque l'aydetz, qar perylha.

I.Perylhan vay en l'ondad'aquest mon per tempesta;e·l nauchier no·s n'a cura,e tant fortun'aondaque nulls no·y leva testae l'aura qu'es escura.E s'ayso gayre duravostra nau es perdudasi, per la vostr'ajuda,no troba port o ylha.

II.Nau, leyn, vexel o barcaparlan en ver lenguatge,devem tuyt ben entendreque signifiquet l'archaon l'umenal lynatgeplac a Deus tot compendreper complir et atendreso que ja promes era:que d'aquell restaurera,el cel, manta seÿlha.

III.La nau es carregada
e de son port se llunha,quar trop greu vent la forsa;e's mal amarinada,tant que negu no·y punhacossi la nau estorsa.Ha! com fort trai ves orsa,que pels timons no·s guiani fay la dreta viasol una pauca mylha.
Mayre, tu·m dona forsacontra ma leugeria,e.m garda de la viade peccat, que·ns exylha.


sábado, 3 de diciembre de 2016

Unas parolas de Paul Claudel

En estes tiempos enatiços que nos han tocato en suerte, ye menister ricordar una cita de Paul Louis Charles Claudel, talment o millor escritor catolico francés moderno: 
Ne parle du Christ que si on te le demande. Mais, vis de telle manière qu'on te le demande!
Cita que, traducita a l'aragonés, seria:
No charres de Cristo que quan te lo demanden. Pero vive de traça que te lo demanden!
Que asinas hi seiga.

domingo, 20 de noviembre de 2016

En a festividat de Cristo Rei

Hue, 20 de noviembre, ye menister fer acordança d’a carta enciclica Quas Primas d’o Papa Pío XI sobre a fiesta de Cristo Rei que ya nos nunciava cómo seria o mundo aluenyato d’a Fe e cómo hemos a combater o laiscismo que destrui a dignidat d’os hombres.E si agora mandamos que Cristo Rei seiga honrato per toz os catolicos d’o mundo, con ello proveyeremos tamién a las necesidazs d’os tiempos presents, e meteremos un remedio eficacismo a la postema que hue empesta a la humana sociedat. Judgamos postema d’os nuestros tiempos lo clamato laicismo con as suyas errors e enatiças prevatinas; e vusaltros sabezs, venerables germanos, que dita impiedat no maturó solo que en un dia, sino que yera covata dende mucho antes en as entrañas d’a sociedae. S’encomençó per negar lo império de Cristo sobre totas as gents; se negó a la Ilésia lo dreito, fundato en lo dreito d’o mesmo Cristo, de ensinyar a o genero humano, esto ye, de dar leis e de menar os pueblos ta levar-los t’a eterna felicidat. Dimpués, poquet a poquet, a religion cristiana fue igualata con as altras religions falsas e rebaixata indecorosament arran d’estas. Se la sometió dimpuesas a o poder civil e a l’albitrária permision d’os guvernants e magistraus. E s’enantó més: en b’habió algunos que esmaginon sustituir a religion de Cristo per bella religion natural, con bels sentimientos purament humanos. No falton Estaus que se creyon que podrian pasar-sen sin Dios, e metion a suya religion en a impiedat e en lo disprécio de Dios.

miércoles, 9 de noviembre de 2016

Inocencio Jiménez Vicente

O 9 de noviembre de 1876 naixeva a Zaragoça, en o vico d’o Gancho —fue baltizato en a parróquia de San Pablo— Inocencio Jiménez Vicente, una d’as grans figuras aragonesas d’o catolicismo social e uno d’os pioners nacionals d’a prevision social.
D’origens muito humils —yera fillo d’Inocencio Jiménez Millán, de profesion apargatero, e de Manuela Vicente Lucientes— supo con o suyo treballo e inteligencia arribar en o cobalto d’a intelectualidat aragonesa d’ixas envueltas. Estudió lo bachillerato en as Escuelas Pías, e en 1901 obtenió lo prémio extraordinário de Licenciatura en a Facultat de Dreito de Zaragoça e, a l’atro l’anyo, lo doctorato en a de Madrid. En estando Profesor adjunto en Dreito, ganó una pension ta enamplar os estúdios en París en 1903. A la suya tornata, obtenió en 1906 la cátedra de Dreito Penal en a Universidat de Zaragoça, d’a que seria secretário dende 1916. Participó activament en as asembleas universitárias de 1902, 1905, 1915 y 1922, asnas como en o Estatuto d’a Universidat en 1919. Fue vocal d’a Comision de Libertat Condicional, miembro d’o Patronato de Presos Libertos, fundador d’o reformatório «El Buen Pastor» e vicepresident d’o Tribunal Tutelar de Menors, a o que adedicó la liccion inaugural d’o curso 1932. Trasladato ta Madrid como director d’o Instituto de Previsión Social, en 1940 obtenió a cátedra de Dreito Penal d’a Universidat de Madrid, fue nombrato vocal d’a Comision de Codificacion e entró en l’Académia de Céncias Morals Politicas.
A suya estacha en París le fiço entrar en contacto con figuras importants d’o catolicismo social europeo, a o que dedicaria buenacosa d’a suya vida participando activament en l’Acción Social Católica  que rematav d’implantar a Zaragoça o cardenal Soldevila. Inocencio ye uno d’os miembros d’o «grupo de Zaragoza» (Aznar, Minguijón, Latre, Sancho Izquierdo, etc.), será present en totas as suyas actividaz: promocion de cerclos catolicos, cooperativas, sindicatos agrários, congresos catolicos...
Fue, ademés, fundador d’El Noticiero e, dimpuesas, director. Fundador tamien de La Paz Social, que empentaría as «Semanas Sociales», navesó tot Aragon, entre 1906 e 1919, promovendo lo cooperativismo e l’asociacionismo agrário, empentando a federacion aragonesa de sindicatos agricolas e més tardi a nacional, d’a que seria vocal dende a suya constitucion. En este campo dixó dos obras que replegan o suyo pensamiento social: Vademécum del propagandista de sindicatos obreros e Vademécum del propagandista de sindicatos agrícolas; as dos de 1909.
Lo suyo compromís social lo fiço derivar treballar en a prevision social, d’a que ye uno d’os pioneros en Espanya. En 1921 ye esleyito consellero delegato d’a Caixa de Prevision aragonesa que altalle naixeva. En 1931ye esleyito director d’o Instituto Nacional de Prevision, cargo que ocupará, dica la suya muerte, con devoción e grandiça valura en os difícils anyos d’a guerra e a postguerra; dixando-lo, en morir, plenament consolidato.
En tenez més informacion en este VINCLO

domingo, 30 de octubre de 2016

Tos Os Santos


viernes, 21 de octubre de 2016

Os mártirs de Nembra

Memória historica. Veritable. No pas as mentiras de l’ódio e o resentimiento. Historica memória d’a més cruel persecucion religiosa de toz os tiempos.
Hue, 21 d’otubre, ricordamos o martírio d’o Venerable Siervo de Dios Genaro Fueyo Castañón, de 72 anyos, parroco de Santiago Apóstol de Nembra, e d’os laicos Segundo Alonso González, 48 anyos, Isidro Fernández Cordero, 33 anyos, e Antonio González Alonso, 24 anyos. O salvage asesinato d’estes beatos succedió en Nembra, un lugaron d’o concello minero d’Aller, en as Astúrias. Os quatre mártirs yeran adoradors nocturnos, un “crimen” terrible ta os sanguinosos “democratas” d’a 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola.
Nembra contava con Adoracion Nocturna dende 1908. Bi heva bels cien adoradors. Yeran miners e lavradors que, una vegata en o mes, hvierno u verano hi fuese, en a Cambra de Guárdia se reunivan. Ixa mesma Cambra de Guárdia se feva servir como escuela de luns a sabato, ta os fillos d’o indicato Catolico, e como Centro Catolico ta o Sindicato os domingos dimpués de Misa. Per cierto, l’Adoracion Nocturna de Nembra superó a Guerra Civil pero no a decada d’os sisanta: os “fruitos” d’o Concílio Vaticano II....
A mosen Genaro ya lo quison matar en l’anyo 1934, en ixa mesma revolucion en que os marxistas e os anarquistas asesinon a trenta e un religiosos e a siete seminaristas. Mosen Genaro se salvó grácias a bellas mullers que l’alvertion de que ivan a venir revolucionários dende Moreda ta matar-lo.
En 1936, manimenos, no trobó motivos ta fuyir. No heva feito mal a dengun, a dengun no heva denunciato, a dengun no heva engalçato. Pero lo detuvon. En a garchola bi estió dica lo 20 de octubre. Ixe dia, lo levon t’a ilésia de Nembra. A Cambra de Guárdia de l’Adoracion Nocturna s’heva emplenato de presos dende lo 19 de juliol.
A Antonio González lo sacon d’o encierro l’11 de setiembre. Lo levon en auto enta Moreda. En a cursa pasó per devant de casa suya. Bi yera su mair posata en a puerta. En voz alta le dició: “Adiós, madre, hasta el cielo”. Lo menon t’o Puerto de Sant Emiliano, entre Mieres e Sama. Lo quiton d’o coche e, no sentir-se garra disparo —seguntes lo testimónio d’o conductorse creye que, como atras vitimas anteriors en o mesmo puesto, fue asesinato a pals e ixerbicato. Al cabo de tres horas, volvieron sin Antonio. Sus restos nunca se encontraron. Se supone que fueron recogidos de entre los muchos que allí había, y llevados al cementerio de Sama.
A mosen Genaro, a Segundo Alonso e a Isidro Fernández los asesinon entre embéfias en ixa mesma ilésia. Los descolon como se descola a os tocinos en a matacia. Dimpués los troceon.
Una anyada dimpués trobon os repuis d’os mártirs. Yeran integros, sin sintomas de corrupcion. As suyas famílias, como les hevan indicato es mártirs, miron  de perdonar. Fuen vários os casos en que os fillos aduyon a os familiars d’os verdugos de sus pairs.
O pasato 8 d’otubre, fuen beatificatos en a Seu d’Oviedo. Veritable e historica memória.

miércoles, 12 de octubre de 2016

Festividat d’a Virgen Maria Apareixita en Carne Mortal

12 d’octubre: festividat d’a Virgen Maria Apareixita en Carne Mortal. Dia d’a Hispanidat:
America ye a obra d’Espanya. Esta obra d’Espanya lo ye esencialment de catolicismo. Doncas b’ha relacion d’igualdat entre hispanidat e catolicismo, e ye locura tota prevatina d’hispanizacion que lo repúdie.                                                       Isidro Gomá Tomás. Apología de la Hispanidad (1934).

Que a Santa Virgen esfienda a sagrata Tradicion d'as Espanyas. Feliz dia d'o Pilar a toz.

sábado, 8 de octubre de 2016

Concentracion per a Hispanidat a Barcelona

De nuevas, a Catalunya hispana esfenderá a sagrata tradicion d'as Espanyas en as carreras e plaças d'o Principau. Un gran treballo, e muito bien feito, que per cada dia replega més fruitos.

Més informacion a este VINCLO.

lunes, 26 de septiembre de 2016

Bels libros digitals


Bels libros digitals que tos pueden fer goyo e honra. Ta descagar-los, punchaz en o VINCLO:

Cabrera y compañía. Los jefes del carlismo en el frente del Maestrazgo (1833-1840)  VINCLO

El patrimonio bélico de las Guerras Carlistas en Cantavieja
VINCLO
La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711)

miércoles, 31 de agosto de 2016

Unas parolas d'Edith Stein

Farto d’a vergüenya e fateça d’a democrácia parlamentária, esclatera de tot en a mojiganga d‘a investidura d’estes dias, me’n alcuerdo d’unas parolas de Santa Tresa Benedicta d’a Cruz, muller d’estraordinária inteligéncia, ampla cultura e funda espritualidat, mártir e santa alemana, convertita a o catolicismo dende o judaïsmo, una d’as zagueras e més originals tomistas d’a história d’a filosofia:
A nacion tien necesidat no solo d’o que tenemos, sino tamien d’o que somos.
Tiengamos agora presents as parolas d'a santa, asesinata a Auschwitz, e seigamos dinnos d’es tiempos que nos han tocato.

PS. Podez leyer una traduccion a l’espanyol d’a Céncia d’a Cruz, una d’as suyas obras més importants, punchando en este VINCLO.

lunes, 18 de julio de 2016

80 anniversário d'o 18 de juliol

En o 80 anniversário d'a Gloriosa Cruçata Nacional: honor e glória a os mártirs d'a Fe, honor e glória a os heroes d'a Pátria.


miércoles, 6 de julio de 2016

Bellas parolas de Juan Donoso Cortés

En veyendo a situacion actual d'o mundo, un no puet dixar de ricordar estas parolas d'o gran intelectual espanyol Juan Donoso Cortés (1809-1853):
Al compás mismo con que se disminuye la fe, se disminuyen las verdades en el mundo; y la sociedad que vuelve la espalda a Dios, ve ennegrecerse de súbito con aterradora oscuridad todos sus horizontes.
Que, si fa u no fa, en aragonés seria:

A o compás mesmo con que diminui a fe, diminuyen as verdaz en lo mundo; e a sociedat que gira a espalda a Dios, vei ennegrir-se de momento con aterradera escureldat toz os suyos horiçonts.

E, si nos centramos en a trista actualidat espanyola, un no puet dixar de ricordar estas atras parolas suyas:
Las alianzas no son un fin; las alianzas son un medio de conseguir el fin que se apetece; el fin consiste en los intereses permanentes de la nación; las alianzas deben proporcionar este fin.
Que en aragonés, si fa u no fa, quedaria asinas: 

As alianças no son una fin; as alianças son un médio d'aconseguir a fin que s'agana; a fin consiste en os intreses permanents d'a nacion; as alianças deven proporcionar esta fin. 

jueves, 23 de junio de 2016

Bellas parolas de Joris-Karl Huysmans

Joris-Karl Huysmans (1848-1907) fue un escritor e critico d’arte francés, asociato més que més con Émile Zola e os naturalistas. Dimpués s’unió a o movimiento decadent francés. A conversión de Huysmans, d’o satanismo a o catolicismo, d’a suya basémia per as sensacions estránias a la busca d’a vida espritual, puet veyer-se en os libros suyos Un rebours (1884), Là-bas (1891) e La cathèdrale  (1898). 
D’Un rebours ampro estas parolas:
Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de l'incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s'embarque seul, dans la nuit, sous un firmament que n'éclairent plus les consolants fanaux du vieil espoir!
Que, si fa u no fa, en aragonés quedaria asinas:
Sinyor, tiene piedat d’o cristiano que dubda, d’o incredulo que querreba creyer, d’o convicto d’a vida que s’embarcarca solenco, en a nueit, baixo un cielo que no alumbran as consoladeras lanternas d’a viella asperança!

sábado, 28 de mayo de 2016

26 de junyo: no votes pas


jueves, 12 de mayo de 2016

Reynaldo Brea y Cuartero

O 12 de mayo de 1863 naixeva a Zaragoça don Reynaldo Brea y Cuartero, escritor e publicista tradicionalista, colaborador en diferents publicacions e autor de várias obras historicas sobre o carlismo.
Reynaldo yera fillo d’o general carlista Antonio de Brea, chefe d’Estato Mayor d’o Conde de Caserta.  Per ixa raçon, a os once anyos d’edat, navesó a cavallo buena cosa d’as Vasgongadas e Navarra durant a Tercer Guerra Carlista.
Estió alférez d’Estato Mayor d’o Exercito. En 1886 presidió a primer Juventud Carlista de España, organizata a Madrid en honor a o prencipe Don Jaime. Grácias a ixa organizacion, bels vinte mil jóvens de tota Espanya sinyon un álbum adedicato a o Prencipe Don Jaime. Tamien redactó Reynaldo un mensage d’adhesion, en estilo militar, a Don Carlos que estió sinyato per més de dos mil jóvens e publicato en a prensa carlista d’altalle. Este feito le valió un proceso judicial.
Entre 1887 e 1891, treballó en Filipinas como aduyant  d’Obras Publicas. Tamien hi fue corresponsal politico-literário d’El Correo Español e uno d’os colaboradors d’a revista carlista d’história militar El Estandarte Real, editata a Barcelona entre 1889 e 1892 baixo a direccion de Francisco de Paula Oller.
Quan en 1888 se produció a insurreccion d’os cabaylans en a província d’Antigua (isla de Panay), Brea s’ufrió como combatient voluntário, luitando en diferents operacions  en Antigua, Guintas, Pilago e Sibalong.
En 1891 tornó ta Espanya.  S’establió  a Tortosa, an que siguió treballando d’aduyant d’Obras Publicas e fue chefe de Negociato d’a Segunda Division de ferrocarrils. Ademés, presidió a Comision d’a Cruz Roya de Tortosa.
Con a embotada de Barón de Artagán publicó diversos libros e folletos de divulgacion d’história carlista, entre els a coleccion titolata Historia del Carlismo, en a que concedió una importáncia extraordinária, e mereixita, a la figura de Zumalacárregui.
Bels vinclos a belunas d’as suyas obras:

domingo, 1 de mayo de 2016

En a festividat de Sant Jusep Treballador

O dia 1 de mayo de 1955, o Papa Pío XII estatueció a fiesta de Sant Josep Treballador. Solo que dende a Dotrina Social d’a Ilésia ye posible a dignidat d’os treballadors. Ye menister reformar as interpresas, superando a propiedat capitalista, e tornar t’os estrumentos tradicionals de defensa d’os dreitos laborals. Son os grémios e as cooperativas as millors ferramientas ta proteger l’orden social cristiano. Ye a Monarquia Social Participativa a millor bastida ta guaranciar a dignidat d’o treballo e os treballadors.

sábado, 23 de abril de 2016

Feliz Sant Jorge 2016


jueves, 14 de abril de 2016

D'a Enciclica Sapientiae Christianae

Hue, dimpués de més de 125 anyos, encara ye menister tener prou presents as parolas con as que S.S. Lion XIII ubriva a Enciclica Sapientiae Christianae sobre os devers d’os ciudadanos cristianos:
Sapientiae christianae revocari praecepta, eisque vitam, mores, instituta populorum penitus conformari, quotidie magis apparet oportere.
Que, si fa u no fa, en aragonés diz:

Tornar t’os prencípios cristianos e conformar-hie en tot a vida, es costumbres e as institucions d’os pueblos, ye una necesidat que, per cada dia, se fa més evident.

martes, 22 de marzo de 2016

Unas parolas de Joris-Karl Huysmans

Unas parolas d’o escritor francés Joris-Karl Huysmans (1848–1907), autor que se convirtió a o catolicismo dende o satanismo. Una reflexion que toz nos hemos feito qualque vegata:
Pour moi, la première preuve de l'origine divine de la religion catholique, c'est d'avoir pu subsister, jusqu'à ce jour, malgré l'imbécillité des siens, ses plus terribles ennemis!
O que, si fa u no fa, vien a estar:

Ta yo, a primer preva de l’origen divino d’a religion catolica ye l’haver puesto pervivir, dica este dia, a tamas d’a fateça d’os suyos, os més terribles enemigos d’ella!

Feliz e santa Pasqua a toz. 

viernes, 11 de marzo de 2016

Unas parolas d'Ernst Friedrich Schumacher

Bellas parolas d’o pensador economico, estatistico e economista aleman Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977):
The economics of gigantism and automation is a left-over of nineteenth-century conditions and nineteenth-century thinking and it is totally incapable of solving any of the real problems of today. An entirely new system of thought is needed, a system based on attention to people, and not primarily attention to goods.
U o que, alto u baixo ye o mesmo:
A economia d’o gigantismo e l’automatizacion ye un repui d’as condicions e o pensamiento d’o sieglo XIX. Ye incapable de tot de resolver qualsiquier problema real d’o nuestro tiempo. Ye neseçário de tot un sistema de pensamiento totalment nuevo, un sistema basato en a consideracion d’as personas antes que no en a consideracion d’os biens.
Small Is Beautiful: A Study Of Economics As If People Mattered (1973).

Podes leyer o libro, en a version original inglesa, en este VINCLO.

viernes, 4 de marzo de 2016

Cabo d'anyo d'a muerte de Jesús Comín Sagüés

O 4 de março de 1939, moriva don Jesús Comín Sagüés, avogato e politico tradicionalista, miembro d’una ilustre família aragonesa: yera nieto de Bienvenido Comín, fillo de Francisco J. Comín e sobrino de Pascual Comín y Moya .
Jesús Comín naixió a Zaragoça o 19 d’abril de 1889. Se licenció en Dreito, estió doctor en Filosofia e Letras e miembro d’o Cuerpo Facultativo d’Archivos, Bibliotecas e Museus. A suya cultura yera ampla arrienda, més que més en temas politicos, filosoficos e literários.
Dende a suya joventut s’adedicó a una intensa actividat, igual en o campo d’o carlismo activo como d’o catolicismo militant. Como miembro d’o Comité d’Accion Jaimista asistió t’a Junta Magna de Biarritz, feita o 30 de noviembre de 1919, e presidita per lo rei legitimo, Jaime III, que se convocó ta tractar es problemas més graus que sofriva a Causa. Tamien participó en bellas reunions e contactos con elementos alfonsinos con a fin de mirar bella actuacion conjunta frent a la II R.I.P.ublica. Siempre s’oposó, per eixemplo en a reunion de Zarauz, a tota colaboracion que suposás o reconeiximiento de princípios liberals e constitucionalistas.
Estió caporal carlista d’Aragon e estió eslegito deputato en as eleccions 1933 e en as de 1936. O suyo quefer como representant d'Aragon estió emponderable de tot. Fiço tamien decumentatos treballos sobre legislacion municipal, que presentó en a Comision de Guvernacion. A suya faina e gestions en defensa d’os intereses d’a region aragonesa fuen continos. Fundó, ademés, o semanário carlista d’información El Lunes, e colaboró en muitos periodicos e revistas.
Participó en as conspiracions jaimistas que miravan de tornar a estatuir a monarquia tradicional en as Espanyas.
Pa salvar a Espanya d’o caos republicano, participó en os comploz que menon a l’alzamiento d’o 18 de juliol de 1936. Con gran numbro de requetés, ocupó o quartel de Castillejos de Zaragoça ixe mesmo dia, accion que estió decisiva ta que a ciudat e a suya guarnicion s’unisen a la Cruçada.
Per dos vegatas, os dias 20 e 22 de juliol,  se’n fue ta Pamplona, a levar-bi armas a o general Mola. En Navarra organizó o tércio de Requetés de Doña María de las Nieves, con o que marchó ta Zaragoça o día 24. Içó a bandera royigualda en a Diputacion Provincial zaragoçana e demés centros oficials.
A Junta Regional Carlista de Navarra lo nombró comandant d’o Requeté. O 25 de juliol, escoltato per una colla de requetés aragoneses e navarros, tornó a imagen d’a Virgen d’o Pilar t’o salon de sesions d’o Concello de Zaragoça.
Fundó os tércios d’o Requeté d’Aragon, lo primero d’os quals fue o d’o Pilar, e desenrolló una grant actividad, fendo vida de campanya e exposando-se en os puestos de mayor periglo. Sofrió feritas de guerra e morió a conseqüéncia d’un accident d’automóvil.
Quan en 1937 o general Franco unificó toz os partitos politicos d’o bando nacional, Jesús Comín acceptó dita unificación, pasando a estar miembro de FET e d’as JONS, encara que mantuvo constants tensions con os sectors falangistas.
A suya actuacion militar fue tan important que, en o suyo intierro, presidito per totas as autoridaz, o general Monasterio diría: «Estoy autorizado a decirlo: la guerra se ha ganado porque Zaragoza la ganó en los primeros días. El triunfo de Zaragoza se debe en gran parte a Jesús Comín».

sábado, 27 de febrero de 2016

Unas parolas d'Ernst Jünger

En veyendo a farsa d'os pautos e fraus parellanos que se son succedendo dimpués d'as zagueras  e falsas eleccions generals, uno no puet dixar de ricordar istas parolas d'o intelectual aleman Ernst Jünger, qui, per cierto, bels meses antes de morir a l'edat de 103, s'heva convertito a o catolicismo:
Die Sklaverei lässt sich bedeutend steigern, indem man ihr den Anschein der Freiheit gewährt.
U o que, alto u baixo ye o mesmo:
A esclavitut se puet fer creixer de manera significativa mediant la concesion de l'apariéncia d'a libertat.
Ye a hora d'a reaccion.

jueves, 4 de febrero de 2016

O coraçon

O coraçon humano encomiença a mover-se o vinte-ueiteno dia dimpués d’a fecundacion. Abonico en primeras, con rasmia dimpuesas. Asinas, quan o dia trenta d’a vida d’o feto arriva, traquetia ya de tot. Ixo quiere dicir que, quan o nino naix, o coraçon suyo leva ya ueito meses bombeyando sangre. O coraçon, ixe musclo que asociamos con a vida, con l’amor, con as emocions, con a pasion e a compasion, controla toz os nuestros procesos vitals ueito meses antes que no naixcamos.
O coraçon. O coraçon d’o no naixito. Muito mes humano que o coraçon de qui defiende o crimen de l’alborto, genocida postema d'esta sociedat sin coraçon ni humanidat. 

domingo, 31 de enero de 2016

Francisco Conesa (1781-1835)

Hue se fan os 180 anyos de l'asesinato de Francisco Conesa, caporal carlista aragonés.
Francisco yera naixito de Uesa d'o Comun en 1781. Heva combatito, con gran valura, en a Guerra d’o Francés. En agosto de 1822, Francisco Conesa no dandalió en unir-se a las partidas reyalistas en a suya insurreccion, alcançando en rematar o conflicto a graduacion d’alférez. 
Yera retirato en Açuara quan se declaró a primer Guerra Carlista e con una colla de leyals a la Tradicion formó una partida carlista. Ixa primavera de 1834, asumió o mando d’a partida e o suyo nombre sonó como comandant junto a o de Manuel Carnicer.
Conesa luitó en a redolada d’Açuara e Belchite e tamien en a cuenca d’a Xiloca, mantenendo-bi una ampla actividat a penar d’os pocos médios militars que teneva.
Dimpués de bels combates desiguals, e ya quasi sin hombres, yera adormindo o 31 de ginero de 1835 en o Mas de Montalvana, en Açuara, quan bel desconeixito, que s’heva unito a a la suya faccion, l’asesinó covardement d’un disparo de trabuco e se’n fue ta cobrar a recompensa per a muerte d’o caporal carlista.
Devant de Dios nunca no serás un heroe anonimo.

martes, 26 de enero de 2016

Un dia como hue

O 26 de ginero de 1936, yera consagrato bispe de Balbastro Florentino Asensio Barros. Florentino yera naixito de Villasemir, Valladolid, o 16 d’octubre de 1877. Muito joven, ingresó en o Seminário de Valladolid e bi fue ordinato sacerdote o 1 de junyo de 1901.
Mosen Florentino prenió posesion d’a seu bispal de Balbastro en março de 1936, manimenos, solo que per 4 meses e 23 dias podió exercer como bispe. O 21 de juliol de 1936 fue detenito e engarcholato en o colégio d’os escolápios, que yera estato transformato en prision ta relifiosos per as cricas asesinaderas republicanas que ixeminvan a terror per buena cosa de l’Alto Aragon. O 8 d’agosto fue menato t’a cárcel d’a Casa d’a Villa, an que estió salvagement mutilato antes d’afosilar-lo o 9 d’agosto de 1936. Fue beatificato o 28 d’octubre de 2007 e a suya fiesta liturgica se celebra o 9 d’agosto. Actualment, ye interrato en a seu de Barbastro.
Esto sí que ye memória. Esto sí que ye história.

viernes, 15 de enero de 2016

Atra senténcia sobre o património de l'Aragon Oriental

O Tribunal de Conflictos de Jurisdiccion d’o Tribunal Supremo ha refusato lo conflicto de jurisdiccion planteyato per a Generalitat de Catalunya cuentra a senténcia d’o Judgato de Primer Instáncia numbro 1 de Uesca que ordinó a tornata ta Aragón d’o patrimonio d’o Monestério de Santa Maria de Sigena que ye secrestato en Lerida.
A senténcia, ademés, sinyala que o conflicto planteyato constitui un «intento» d’a Generalitat de privar a efectividat d’una resolucion judicial que la obligava a entregar os bienes requeritos antes d’o 25 de septiembre de 2015.
Agora, o Tribunal de Conflictos ninviará a senténcia ta o judgato oscense ta legitimar a suya decision e fer a suya egecucion. Dita senténcia heva declarato nulas de pleno dreito as tres operacions de venda d’os biens d’o património historico-artistico d’o Monestério de Sigena a Cataluña entre os anyos 1983 e 1994. A juez ordinó que a propiedat de toz os biens venditos a la Generalitat e a o Museu Nacional d’Arte de Catalunya seigan tornatos a la orden religiosa d’as Sanjuanistas e se proceda a trasladar as pieças t’o monestério.
A juez tien a potestat, dimpués d’a resolucion d’o Tribunal de Conflictos, de desigir a la Generalitat a tornata d’as pieças e d’ordinar o suyo «secrestro judicial» con l’aduya d’a Guárdia Civil. 
Pero toz sabemos cómo autüa a (in)justicía democratica respective a o nacionalismo (anti)catalan.

miércoles, 6 de enero de 2016

A os Reis d'Orient les pido

6 de ginero. En a Festividat d'a Epifania d'o Sinyor e dia d'a Monarquia Tradicional, a os Reis d’Orient les pido una monarquia social, representativa e foral t’as Espanyas.
E, si no soi estato prou bueno e o mio deseyo posible no i ye, a lo menos un guvierno como lo d’Hongria u Polónia ta esta pobracha pátria nuestra.
No marca mica bien o 2016.
Ye a hora d'a reaccion.