domingo, 1 de mayo de 2016

En a festividat de Sant Jusep Treballador

O dia 1 de mayo de 1955, o Papa Pío XII estatueció a fiesta de Sant Josep Treballador. Solo que dende a Dotrina Social d’a Ilésia ye posible a dignidat d’os treballadors. Ye menister reformar as interpresas, superando a propiedat capitalista, e tornar t’os estrumentos tradicionals de defensa d’os dreitos laborals. Son os grémios e as cooperativas as millors ferramientas ta proteger l’orden social cristiano. Ye a Monarquia Social Participativa a millor bastida ta guaranciar a dignidat d’o treballo e os treballadors.