miércoles, 27 de noviembre de 2013

Aprestaz-tos ta o pior

Si o present ye malo, o futuro mesmo pior se hi veye. E no charro pas d’a economia, que tamien; charro d’o nuevo sistema que nos imposaran antes con antes. Ixe nuevo sistema que rematará, á la finitiva, con o poco d’Espanya que hue —dimpués de més de quaranta anyadas que o Nuevo Orden Mundial decidís que caleva fer esclatar a nuestra nacion— nos ne queda.
Una d’as midas que o NOM fació valera en 1977, ta fer-le tranya á la enatiça constitución de 1978 que dende altalle nos allera e arruina, estió a lei d’amnistia d’o 15 d’octubre. Con a desincusa d’a reconciliación nacional e tota ixa faramalla, a colla parlamentária comunista e tota l’anti-Espanya present en o Congreso —con l’anti-espanyol guvierno de l’anti-espanyola UCD aplaudindo entusiasmato— aprevó una lei que ya en o suyo primer articlo diciva:
I. Quedan amnistiados:
a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

As conseqüéncias prou las sabemos: dinantes de l’amnistia, ETA heva asesinato á 66 personas. Dimpués d’ixa amnistia en mataria atras 751. Dica o 15 d’octubre de 1977, o GRAPO heva feito 14 asesinatos; dimpuesas se’n responsabilizaría d’atros 70. L’amnistia no solo no remató con o terrorismo, sino que dixó desamparatas de tot á las suyas vitimas e, més que més, eliminó —á sovent á mans d’ixos terroristas amnistiatos; si no, á mans d’os suyos amigos refirmatos per lo sistema que los creó e protegió siempre—  á toz os militars que s’hesen puesto oposar á la esferra que se yera fendo á la nuestra Pátria. L'empenton que ixa amnistia dio á toz os enemigos d'a nacion, que se vidon no solo revindicatos sino mesmo honratos per lo suyo ódio e os suyos crimens, solo ye acomparable á o desaspero que sintion os patriotas que veyevan a impunidat absoluta con que se movevan os malfeitors. Se favoreixió asinas a limpieça etnica en as Vasgongadas e Navarra —diz que 200.000 vascos e navarros huvon á dixar a suya tierra ta fuyir d'o terror independentista— e se fació creixer a basémia regionalista-nacionalista-deseparatista en tota Espanya ta poder estatuecer un estato d'as autonomias que ha vudato dende dintro o poder d'o guvierno central. Proceso de cesion d'a sobirania que o NOM  estraliaria bels anyos dimpués, altalle dende difuera, fendo que a Union anti-Europeua agarrapiçás as poquetas competéncias que un guvierno espanyol hes puesto eixercer si nunca tornás un guvierno veritablement espanyol á regir as Espanyas.
Un atra amnistia se ye fendo hue. Baixo a encháquia d’una senténcia europeua sobre a dotrina Parot, 58 asesinadors etarras son estatos liberatos. Asesinadors como Txorito, que dimpués de l’amnistia d’o 77, asesinó á lo menos á 5 personas e que, condenato á 241 anyatas de prision, ya ye de nuevas en a carrera. Tamien se libera, per qué no, á es asesinadors d’o GRAPO u á os violadors u á toz os psicopatas que seiga menister. Perque si en 1977, una amnistia —magistralment combinata con vagas “politicas”, conflitos socials e incertidumbre economica— permitió l’aprevacion d’a enatiça constitución de 1978 e l’emprencípie d’a fin d’Espanya, qué no aconseguirá hue una atra amnistia en un país economicament nastato; un país an que o independentismo guvierna en bellas regions e nos imposa á toz as suyas barucas; un país con as tasas d’alcoholismo e drogadiccion més altas de l’alcoholizato e endrogato occident; un país an que a corrupción s’ixampla per totas as alministracions, institucions e organismos; un país que no sabe esfender as suyas mugas; un país con millons d’inmigrants irregulars e millons d’inmigrants á os que s’ha feito legalment espanyols; un país an que mesmo os ninos matan e violan; un país an que as mairs asesinan á os suyos fillos no naixitos.
Si l'amnistia de 1977 nos trayó a constitucion de 1978, esta amnistia de 2013 nos ne trayerá una pior. Aprestaz-tos á una nueva transicion que nos mene ent'a crepa d'a unidat nacional e a semision total á o NOM. Aprestaz-tos á tota mena d'enrestitas —veyez qué les han feito á os catolicos espanyols que resisten en as universidaz— e á tota mena d'impunidat e obscenidat.
ETA ha trunfato perque son os sicários d’o Nuevo Orden Mundial, os que asesinan á os disidents. ETA guvierna n’as institucions e n’as carreras perque son as fuerças d’enrestita d’este sistema que quiere fer esclatar a nuestra nacion. E siempre con a complicidat d'ixes partitos —d'ixes guviernos— que se dicen espanyols.
Vienen dias de sangre, fierro e dolor. Este ye o tiempo d’os asesinadors

lunes, 25 de noviembre de 2013

A situacion d'os cristianos en Mianmar

Ásia plora. Á las esferras naturals, como a tragédia de Filipinas, se hi suma a maldat de l'hombre. Prou que as notícias que dende Síria nos ne plegan no fan sique empiorar. Prou que a situación d’os cristianos en Sri Lanka per cada dia se fa més difícil, encara que os médios —os guviernos— callen. Prou que en China a represion per cada dia ye més salvage. Prou que, disgraciadament, no'n son es unicos casos, tamien en Mianmar a comunidat cristiana ye vitima d’a violéncia e l’ódio.
En este olbidato país, l'obidato conflito entre l’eixercito e os independentistas d’o Kachin Independence Army, n’o norte d'a nacion, ha feito fuyir d’as suyas casas á bels dos mil Kachin, una étnia de religion predominantement cristiana, que sofren dende fa meses esta guerra amagata.
A denúncia ye d’a Caritas local que da treslat de situacions en que as poblacions desaloixatas han havito á permaneixer raconatas durant més de tres semanas sin que fues autorizata a creacion d’un corredor humanitário.
Ya o pasato junyo, a organización Christian Solidarity Worldwide, denunció autos de gran violéncia per parte d’as tropas guvernamentals cuentra a comunidat cristiana, fendo referéncia á l’estricalle d’ilésias e lugarons en ixa region de l’antiga Birmánia.
Como ye o suyo costumbre, l'occident ex-cristiano se fa o mundiu. Vergüenya ta nusatros.

viernes, 22 de noviembre de 2013

Per lo futuro


lunes, 11 de noviembre de 2013

Pelegrinacion d'as Diocesis d'Aragon t'o Pilar

As diocesis d’Aragon pelegrinan t’o Pilar de Zaragoça o proximo sabado, 16 de noviembre, ta concluyir asinas l’Anyata d’a Fe que estió convocata per a suya Santidat o Papa Benedicto XVI.
O programa d’a pelegrinacion ye o siguient:
Á las 10.30: Acullita en a Casa d’a Ilésia en Zaragoça.
Á las 11.00: Auto religioso en a Seu. Será a oracion Testimónio d’os Mártirs: “A Fe profesata”
Á las 12.00: Misa solemne en a Basilica d’o Pilar: “A Fe celebrata”
Á las 16.00: Tamien en a Basilica d’o Pilar, concierto de mosica sacra e una pregária final como signo d’o ninvio de toz os participadors t’a mision evangelizadera d’a Ilésia: “A Fe vivita”.

viernes, 8 de noviembre de 2013

Mala cendella tos creme

Que haigamos á veyer esto en casa nuestra:
Grácias, PPSOE. Mala cendella tos creme. Mala cendelle creme á la vuestra democrácia.

martes, 5 de noviembre de 2013

Cavo d'anyo

Alba (Dawn Song)
As cool as the pale wet leaves
of lily-of-the-valley
She lay beside me in the dawn
                           Ezra Pound


Alba (albata)
Fresqueta como as esbufalitas fuellas humedencas/ d’os aboços d’a val/ á l’alba ella jace á o mio canto//