sábado, 21 de marzo de 2015

Misa en si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach

O 21 de março —seguntes o calandário juliano— de 1685, naixeva en Eisenach, Turíngia, Johann Sebastian Bach, sin dubda, uno d’es millors compositors d’a história. 
Asinas que hue, como qualquier atro dia, ye un buen momento ta ascuitar ixa gran obra mayestra que ye a Misa en si menor, BWV 232,  sin dubda, una d’as millors pieças sacras d’a história. Ya en o legau de Carl Philipp Emanuel Bach —segundo d’os siete fillos de Johann Sebastian Bach e Maria Barbara Bach— apareix como  a «Gran Misa Catolica». 
Pero prou de retolicas, que hue, como qualquier atro dia, ye un buen momento ta ascuitar esta obra mayestra d’a mosica religiosa de toz es tiempos.

jueves, 19 de marzo de 2015

Kosovo ye Sérbia

Dende que ye un club economico, Europa fa pena. Dende que ye un club economico —dende que Europa no ye Europa— o nuestro continent fa vergüenya;  ye a trista realidat.  A política exterior d’Europa, fa fástio, sí, pero a política interior d’Europa, mesmo més ne fa.
Mira-tos Kosovo, mira-tos Yugoslávia:  Qué bi hemos feito? En siguindo as ordens d’o Nuevo Orden Mundial, no hemos aconseguito sique empiorar as cosas. Igual como en Iraq. Igual como en Síria, Líbia u Túnez. E quí son as vitimas d’as guerras d’o NOM? Os cristianos, prou que sí. Quan a OTAN —Javier Solana, lo ricuerdan?— mandava satisfeito bombardear Belgrau e ocupar a província sérbia de Kosovo, yera fendo tranya a la persecucion d’o cristianismo en o coraçon d’os Balcans. Perque en Kosovo naixió Sérbia. E bi naixió luitando cuentra o Islam. Como hi siguió luitando siempre.  Tamien en a I Guerra mundial, quan os albano-kosovars aduyon a os turcos a masacrar-hie a os eslavos. U en a II Guerra Mundial, quan ,de nuevas, os musulmans kosovars s’adedicon de buen implaz a la limpieça etnica, aduyando altalle a os faixistas albaneses —os aliaus de Mussolini, lo ricuerdan—a fer-bi disapareixer a la mayoría sérbia. Perque en Kosovo naixió Sérbia, no pas Albánia, e si no per lo terror e o genocidio contino, os albano-kosovars nunca no serian estatos mayoría en a província.
Perque  Kosovo ye tierra sérbia. Perque  Kosovo ye a cuna de Sérbia. Perque  Kosovo ye o valient prencipe Lazar, o Reino de Dios , a gran batalla de Kosovo Polje, o corage sérbio cuentra os otomanos. Perque  Kosovo ye  150 monestérios e ilésias destruitas e os sérbios que han a vivir-bi entre arambres cosiratos per es militars d’a EULEX e os fosals sérbios profanatos de contino, pa fer disapareixer a identidat eslava —a identidat cristiana— de Kosovo. E d’Europa. E d’o mundo.

viernes, 13 de marzo de 2015

As Cortes d'Aragon e os transexuals

Ahiere, 12 de março de 2015, os parlamentários d’as Cortes d’Aragon malmetion o suyo tiempo e os diners nuestros en amonstrar, unanimament, o suyo refirme a una “lei integral de reconeiximiento d’os dreitos d’as personas transexuals”. Testual. Asinas como sona.
Seguntes alcordon, ixa lei havrá a reconeixer “o dreito a l’autodeterminacion d’o genero e a creacion d’un servício exclusivo d’atencion a la transexualidat an que se promuevan politicas de visibilizacion (sic), insercion laboral, circuitos d’atencion sanitária, promocion d’a salut, cuentra la transfóbia (sic) e seguimiento de calidat d’os servícios”. Testual. Asinas como sona.
O testo havrá a reconeixer o dreito d'os transexuals menors d’edat “a poder desenrollar librement a suya personalidat en os colégios, sin discriminacion ni diminuicion d’o suyo dreito a la intimidat”. Testual. Asinas como sona.
Ademés d’o “dreito a recibir asisténcia sanitária especifica, incluyendo-bi o tratamiento hormonal e de reconstruccion genital e a usar o nombre e genero con o que s’identifican en a suya relacion con as alministracions publicas aragonesas”. Testual. Asinas como sona.  
As collas parlamentárias han encertato en sinyalar que no b’havrá tiempo en esta legislatura ta promulgar a lei, pero a popular Marián Orós ha asegurato que encara que a proposicion ye hue solo que una "declaracion d’intencions", ha a estar una prioridat t’as Cortes dimpués d’as prosimas eleccions. Sí, una prioridat: Testual. Asinas como sona. No pas a defensa d’o no naixito u d’a família u d’a mainada en risque d’exclusion social. No pas, a prioridat d’o PP son os transexuals.
Que lo tiengan en cuenta os posibles votadors catolicos d’o PP en as eleccions regionals d’o mes de mayo. E n’as generals tamien, prou que sí.

Ve-te-me l'alcuerdo: VINCLO  

jueves, 12 de marzo de 2015

Fernando lo Catolico e os nacionalistas

Os nacionalistas aragoneses s’han encarranyato arrienda per a exposicion ‘Fernando II de Aragón, el rey que imaginó España y la abrió a Europa’. Ixo de que un rei d’Aragon esmaginás Espanya los fa enrabiar ambute. Ixo de que Espanya existís fa seis sieglos, mesmo los enrábia més. Pero a história ye a história e Fernando lo Catolico no ye que esmaginás Espanya, simplament la refiço. Perque Espanya ya existiva con os visigodos.
Que rábien e s’encarranyen os nacionalistas, pero os Reis catolicos no fiçon sique renovar o deseyo —o suénio, a mision—  de restaurar a Hispánia visigoda, que ya o rei Alfonso III d’Astúrias revindica en l’anyo 906, quan encabeça una carta con o testo In Dei nomine Adefonsus pro Chisti natu atque patentia Hispaniae rex; sentimientos que tamien os reis de Lion vindicavan con o títol d'Imperator totius Hispaniae
Perque, sí, que rábien e s’encarranyen os nacionalistas, pero a ideya —o suénio, a mision—  d’Espanya ya existiva en o Reino visigodo (ta saber-ne més punchaz en o VINCLO).
Pos ixo, que rábien e s’encarranyen os nacionalistas, pero Cristóbal Colon, en o prelogo d’o suyo Diario se referiva a os reis Fernando e Isabel como Rey y Reina de las Españas:
Porque cristianísimos y muy altos y muy excelentes y muy poderosos Príncipes, Rey y Reina de las Españas y de las islas de la mar, Nuestros Señores, este presente año de 1492, después de Vuestras Altezas aver dado fin a la guerra de los moros ...
E o mesmo títol, Rey y Reina de las Españas, apareixeva tamien en a bula papal Si convenit, de 1496, referito a es monarcas Isabel e Fernando.
Títol que refleixa a pluralidat de reinos e territórios d’Espanya, originata en a Edat Média e, de vez, o ideyal politico de restaurar e unir ixa Hispánia antiga, ixa Hispánia eterna, que tanto enrábia e encarranya a os nacionalistas; que tanto avergüenya e estorba a os nuestros caporals.
Mala cendella los creme.

lunes, 9 de marzo de 2015

Islamistas e republicanos

Muito se charra estes dias d’a bestieça d’o Estato Islamico. A causa, o património artistico ecultural que han estricallato. As democrácias occidentals ploran agora as esferras que os isamistas han feito, per eixemplo, en o museu de Mosul u en a ciudat asíria de Nimrod u en Hatra u en Dur Sharrukin. No ricuerdo que occident s’alticamás o mesmo quan o Estato Islamico, per eixemplo,  degollava ninos cristianos en Iraq. Asinas somos, asinas nos preva.
Qualcosa hemos millorato, manimenos. Prou que as democrácias occidentals no movion un dido quan a 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola asesinava a 6.832 religiosos, e a més de 3000 seglars, que s’estimon millor o martírio que no l’apostasia. Crimens tan salvages como es d’es islamistas (punchaz n’o VINCLO) que oblidan, u mesmo aplauden, os que, en tota mena de manifestacions, sobaten argüellosos a sanguinosa bandera tricolor.
Pero a cosa ye que as democrácias occidentals no movion un dido quan a 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola estricallava o património artistico e cultural espanyol con a mesma bestieça con que lo fa hue o Estato Islamico. Que yo sepa, en o nuevo museo Goya de Zaragoça —que no ye atra cosa que o viello Museo Camón Aznar a o que l’han cambiato lo nombre— no se hi nombra tota la obra d’o génio de Fuendetodos destruita per es milicianos marxistas e anarquistas, ixes mesmos que beluns tanto almiran hue. Perque, per eixemplo, es democraticos defensors d’a libertat —sí, ye socarroneria— no dubdon mica en cremar as pinturas que Francho ­—asinas le decivan— fiço t’a ilésia de Fuendetodos en o exterior e interior d’as puertas d’o relicário e tamien en a paret, dencima d’o mueble. A mesma fin, o fuego, sofrion "San Joaquín y Santa Ana" e "Visión de San Antonio", que yeran  en a seu de Valéncia, e una "Aparición de la Virgen del Pilar" que yera en a ilésia d’Urrea de Gaén.
Caldrá ricordar que bellas 20.000 ilésias fuen destruitas —belunas antes ya d’a guerra— per es republicanos. E no solo que ilésias u palácios u archivos. O saqueu d’o partimónio espanyol a mans d’es royos supera mesmo a las tropas napoleonicas quan a Guerra d’o Francés.
Caldrá ricordar qué ye o islam e qué ye o marxismo e qué podemos asperar d’a democrácia liberal. Caldrá ricordar que no existió garra convivéncia pacifica entre cristianos e musulmans en a Espanya medieval u en os païses que disfrutan hue —sí, ye socarroneria— d’a primavera arabe. Caldrá ricordar que a 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola yera un regimen de terror e que ixo que beluns claman democrácias occidentals nunca no nos defenderán de l’ódio e a bestieça d’os enemigos de Dios, d’os enemigos de l’hombre.
Caldrá ricordar que l’horror d’un mundo sin Cristo se nos acerca a garras templadas con l’aduya inestimable d’a nuestra indiferéncia.

jueves, 5 de marzo de 2015

5 de março: glória a os Mártirs d'a Tradicion

Hue, como toz os anyos, dende este humil quaderno de bitacora, queremos ricordar a os 300 carlistas aragoneses que, o 5 de março de 1838, morion per Dios, a Pátria, o Rei e os Fueros en a ciudat de Zaragoça. Que este ricuerdo sirva d'homenage a toz os Mártirs d'a Tradicion caitos en defensa d'as Espanyas en estes quasi dos sieglos d'existéncia d'o Carlismo.
¡Viva Espanya! ¡Viva Cristo Rei!