martes, 27 de marzo de 2012

Ta votacions, as d'Eslovénia

Podrí escrivir sobre as esleccions andaluças, pero como ya l’han feito —dinantes e millor que no yo lo farí— en atros quadernos de bitacora  (Embajador en el infierno, per eixemplo, en ofreix un analís insuperable con referéncias a atros articlos), puedo escusar-me o treballo.
Conque m’estimo millor escrivir sobre un atro referendum tamien feito este domingo pero prou més interesant, o celebrato en Eslovénia e n’o que os eslovenos refuson un nuevo codigo d’a família que quereva aplicar o mesmo estatuto legal reservato á os matrimónios; no solo que en qüestions d’heréncio u fiscalidat, sino mesmo fendo tranya á l’afillatura, á las parellas homosexuals.
Collas civils, refirmatas per a Ilésia catolica, ajunton as 40.000 firmas neseçárias ta organizar una consulta popular sobre a lei d'a família que heva aprevato l’anterior guvierno en junyo de 2011.


PS En Eslovénia tampoco no se cumplion as enqüestas. Á vier si beluns paran cuenta e no les fan tanto caso á os sociologos.

domingo, 25 de marzo de 2012

Os "sindicatos", os "intelectuals" e os treballadors

Dos notícias apareixitas en a prensa d’ahiere refleixan muito bien a realidat d’os falsos sindicatos.
Asinas, mientres millonários subvencionatos per as diferents alministracions espanyolas exprisavan o suyo refirme á la vaca d’o dia 29 empentata per UGT e CCOO, os treballadors d’os Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) refusavan de siguir ixa mesma vaca
Con muita raçon, os treballadors han ricordato que os mesmos sindicatos que agora claman á fer vaca general son os que privon a d'o metro e os autobuses fa bels meses.
Ademés, sinyalan tamien os treballadors que, dimpués d’a vaca d’o 29 de septiembre de 2010, o guvierno d’o PSOE no modificó ni brenca ni meya d’a suya reforma, pero altalle UGT e CCOO no convocon més movilizacions e se remató aprevando a jubilacion á es 67 anyos.
No ye d’almirar que estes falsos sindicatos, menatos per millonários á pur de subvencions, solo repleguen que o refirme d’ixos falsos intelectuals millonários, igualment, á pur de subvencions. O que almira ye que les ne permitamos.

lunes, 19 de marzo de 2012

O 15 M e o 29 de março

“Must we produce sick people in order to have a healthy economy”, se preguntava Erich Fromm —que ni yera santo ni ye d’a mia devocion, pero de cavo quan escriviva cosas raçonables— en The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology (1968). 
Devemos producir gent dolenta ta tener una economia sana? Ye una pregunta que ni se fevan —ni se fan ni se feran— os capitalistas, encenegatos en a suya anglúcia sin mida. Igual como tampoco no se l’han feita nunca os convocadors d’a vaca general d’o dia 29 encenagatos —capitalistas tamien els— en saneyar a suya própia economia.
Con tot e con ixo, e á penar d’a igualdat d’intereses e ferramientas que comparten guvierno e sindicatos, m’enrábia tanto a reforma laboral que mesmo me cimbeleyava a ideya de fer yo zafran ixe dia.
Bien se vale que o movimiento 15 M me l’ha aclarito prou. Ahiere facion una asamblea en a zaragoçana plaça d’o Pilar en a que, seguntes podez leyer en o suyo sítio web, alcordon refirmar a vaca en os siguients terminos:
"Para intentar lograr que esta huelga general se convierta en un éxito se reseño (sic) la necesidad de que los barrios inviten a los comerciantes a que no abran ese día y a los ciudadanos que apoyen la huelga no yendo a comprar.
El colectivo Pedalea ha convocado a un “bicipiquete” que saldrá de la Plaza de los Sitios a las 7.00 de la mañana y que recorrerá varias de las calles de la ciudad.
Algunos barrios como Delicias saldrán en piquete a las 9 de la mañana con la intención de cerrar los comercios."
Lo dicen els. No ye una version de bel periodista manipoliador, lo quaterna l’acta de l’asamblea con parolas mesmo més menaçaderas.
Lo siento per os treballadors —autonomos u ta otri— que se creigan encara que o PP les guaranciará o suyo dreito á treballar librement ixe dia. Son tan ingenuos como os treballadors autonomos u ta otri que se creigan encara que sindicatos u 15 Ms le guaranciaran o suyo dreito á treballar dignament bel dia.

lunes, 12 de marzo de 2012

Per qué le dicen laicismo quan quieren dicir anticatolicismo?

A mesma baruca siempre. O mesmo ódio siempre. No satisfeitos con exposicions blasfemas, con falsas acusacions de privilégios e con toz os continos altroixes que sofre a religion en esta Espanya que fa vergüenya e fástio, qualques asociacions laicas e ateuas —ye decir, anticatolicas— anúncian —e truco— una nueva manifestacion, baixo a lema: "Ningún privilegio a las iglesias. De mis impuestos, a las iglesias cero", ta prevar d’emporquiar a Semana Santa.
A convocatória no mereixeria ni sisquiera o nuestro disprécio sino perque ahiere mesmo atra bomba en una ilésia tornó á matar a un numbro, encara per quantificar, de catolicos nigerianos; u per lo terrible feito de que os convocadors d’a manifestacion no amagan a suya almiracion per ixa republica suya que asesinó á 6.832 religiosos, e á més de 3000 seglars, que s’estimon millor o martírio que no l’apostasia.
Que lo recuerden els, que tanto charran d’história e memória: més de 10.000 espanyols masacratos per estar catolicos, no pas periglosos faixistas u militars golpistas; simplament per estar catolicos. Que no l’olbidemos nusatros, que a história tiene o mal costumbre de repetir-se.

martes, 6 de marzo de 2012

L'aragonés e o loro de Humboldt


Coneixita ye a história d’o loro que se convirtió en o zaguer charrador d’una luenga índia. O explorador Alexander Von Humboldt nos la conta en o segundo volumen d’a suya obra Equinoctial Regions of America. O viagero quereva trobar un pueblo indigena, os  atures, pero quan plegó en a zona que habitavan, l’informon de que ixos índios yeran estatos enrestitos per es caribes e ya no’n b’heva uno vivo. Qualque tiempo dimpués le dion treslat de que quedava un zaguer repui d’a luenga ature: un viello loro que heva perteneixito á uno d’os zaguers atures viviva encara e repetiva as parolas que heva aprendido d’o suyo amo, parolas que os índios que l’afillon no entendevan pas.
O bueno de Humboldt invertiria muito tiempo sayando de capir o parlage d’o loro e aconseguiría quaternar bellas 40 parolas dimpués d’un feixudo e aspro treballo. Ixas notas feitas per Humboldt son o zaguer heréncio e ricuerdo d’a cultura d’os atures. Manimenos, hue, os lingüistas afirman que lo més seguro ye que, con os anyos, o loro deformás as parolas e estas, en realidat, no refleixen veritablement a luenga ature.
Qualcosa parellana me pasa quan leigo cómo escriven —no solo que en puestos informals, como bellas bitacoras d’Internet, sino en bellas revistas e libros que se presientan como referents lingüisticos— gent que se dicen filologos e/u escritors. Voluntariosos viagers —en o millor d’os casos— que prevasen de reproducir as desconeixitas parolas apercaçatas á un viello loro sin plumas. Apatuscos balloquers —en demasiatas ocasions— que nos quieren fer trascar a suya ideya d’a luenga, una ideya feita á pur d’informacions parcials, malament quitatas de fuents tan poco fiables como lo simpatico loro de Humboldt.

sábado, 3 de marzo de 2012

Marco de Bello e o 5 de março

S’encapinaran de nuevas. De nuevas emporquiaran as plaças e os parques d’a suya ciudat. En rabanyo. Gentata desinforme e amoral. O sistema los quiere asinas. Per ixo les subvenciona a tipitaina. Le dicen fiesta e no ye que una vergüenya. Que se degraden tot o que les pete. Yo m’estimo més ricordar o heroïsmo de muitos buenos aragoneses que un atro 5 de março, o 5 de março de 1838, nos dion una liccion de patriotismo, valura e dignidat. E como homenage a toz els, trigo a figura d’o general Marco de Bello.
Manuel Marco y Rodrigo, coneixito como Marco de Bello, naixió en ixe lugar terolano o 15 de setiembre de 1817. De família eixemplar —su pair, Mariano Pedro Gonzalo Pascual Marco, estió capitan d’húsars en a Guerra d’o Francés, o suyo tio don Juan Francisco Marco y Catalani, coneixito como o Cardenal Marco de Bello, estió Oïdor d’a Rota e guvernador de Roma, e un atro tio suyo, don José Antonio Marco, estió canonge de Zaragoça dic’o suyo asesinato en uno d’os sacos que bels conventos d’a ciudat sofrion o 3 d’abril de 1835— amonstró Manuel dende muito joven a suya fidelidat á os ideyals tradicionalistas. Asinas, e á la edat de 18 anyos, Manuel Marco, encetó a suya primer expedicion como carlista, sayando d’unir-se á las tropas de Manuel Carnicer, pero estió detenito per una colunna liberal en o camin ta Uesca.  Estió en 1836 quan forma una partita en Bello con 40 jovens e se s’ajunta con o Comandant carlista don Juan Cabañero, luitando en a batalla d’a Masada de Camarillas (Teruel), accion per a que Cabañero l’asciende á o grau de capitan.
O Comandant Cabañero heva decidito a liberacion d’a ciudat de Zaragoça. A expedicion carlista, salió d’Alloça o 4 de março de buen maitino, siguindo per Arinyo e Lécera dica Belchite, dende astí marchon ent’a ciudat. Arrivon os carlistas t’a Puerta d’o Carmen e ocupon dimpuesas a Puerta Cremata e d’o Sol en a maitinata d’o 5 de março. Marco de Bello, entró con as tropas carlistas, concretament en o VI Batallon de Guias d’Aragon, e en l’asalto estió o segundo u tercero que puyó a muralla en a Puerta d’o Carmen. A suya companyia teneva a mision de guardar a plaça de San Felipe. Quan hi veyó que heva rematato o fuego de fusileria se fiço cargo de que se trobava en una situacion desasperata e agullionando a suya companya ta privar cayer prisioners, logron fer tranya per lo Coso e a Manterla e salion de nuevas per a Puerta d’o Carmen per a que hi yeran entratos. Perdion 80 hombres d’os 130 que componevan a companya á o mando de Marco.
Marco estió levement ferito en esta accion. No teneva altalle que 21 anyos. Seguntes Antonio Pirala, Marco de Bello, en l’accion d’o 5 de março en Zaragoça, "Estió d’os primers en entrar e o zaguero en salir". (Pirala, Antonio Historia Contemporánea de España, 1874, tomo 4. p. 88).
Siguió luitando per a Causa durant a primer guerra carlista dica que, ferito, estió feito prisionero en Covaleda, Sória, o 12 d’octubre de 1838. Durant tot o suyo cautivério dio numbrosas prevas d’a suya concéncia cristiana e conducta de cavallero. Encara que significó a suya libertat, Marco Bello denunció o Convénio de Vergara e en 1848 refusó a revalidacion que s’ufrió á os militars carlistas no conveniatos.
En mayo de 1855 o capitan Corrales sublevó en Zaragoça un esquadron de Cavalleria. L’altalle Comandant Manuel Marco, en a nueit d’o 22 a o 23 de mayo de 1855, levantó una partita en Acered ta unir-se-hie partecipando en diferents accions per as que Carlos VI le concederá o grau de Coronel. Fracasata a sublevacion, Marco de Bello ha á dixar Espanya. No hi tornó dica l’indulto de1857.
Marco de Bello partecipó tamien en o levantamiento d’o 3 d’abril de 1860 que tampoco no tenió guaire exito.
En 1861, Garibaldi aforça a unificacion d’Itália e o nuevo estato ye reconeixito per lo Guvierno d’Isabel II. Marco de Bello se sumó á las protestas per ixe reconeiximiento.
Marco será present en a candidatura que os carlistas presenton per Navarra á las Cortes. A candidatura carlista ganó, havendo feito campanya prévia Marco per As Amezcuas e l’Alta Navarra.
En calidat de brigadier, Marco de Bello acudió t'a Junta que Carlos VII heva clamato en Londres o 20 de julio de 1868 con a fin de reunir un Consello an que estasen representatos o clero, a nobleça, o eixercito e  representants políticos carlistas.
Dimpués d’a reunion de Londres, Marco de Bello, ye ascendito á Mariscal de Campo, recibindo a Gran Cruz d’Isabel A Catolica per a suya decidita resolucion en favor d’a causa de  Don Carlos. Como Mariscal de Campo d’Aragon, Marco de Bello prenió parti en a reunion de Vevey (Suiça) o 18 d’abril de 1870 que remató con a cisma que b’heva entre cabreristas e intransigents.
O 14 d’abril de 1872, Carlos VII dio a comanda á os diputatos carlistas de que albandonasen o Parlamento. Dimpuesas d’ixa orden, tornan luego as luitas ta Aragon. Carlos VII encarga á Marco que reprenga as suyas operacions militars  en a region. O 9 d’octubre de 1872, Marco de Bello, ye nombrato Comandant General d’o Eixercito Reyal d’Aragon.
Dende o suyo nombramiento, Marco de Bello estió l’organizador d’a Division Aragonesa. Creó quatre batallons, a Companya de Guias d’o Pilar e dos esquadrons de Cavallería. Durant o suyo mando, estatueció una escuela de cadetes en Cantaviella e levantó un obrador t’a fabricacion de cartuchos en ixe lugar. En compró d'armamento: fusils Berdam e Minie, Remingthon e Piston. Estas armas yeran més antiquatas que no as d’os liberals, per ixo o interés de Marco en a creacion d’a fabrica de cartuchos especials ta os devantditos fusils. Marco escuelló como un sobrebuen alministrador civil e militar, no  faltando-le nunca médios economicos, pagando á la suya tropa á o dia e cobrando as contribucions unicament á trimestres rematatos. Supo organizar una sociedat civil —verdaderament carlista— mientres menava totas as operacions militars cuentra un enemigo superior en soldatos e armas.
Estió injustament destituyito d’o suyo cargo o 5 de juliol de 1874. Bels enemigos —encara que companyers d'armas— l'acumulon a redota de Tergüel. Anque o consello de guerra á que lo sometion demonstró a suya inocéncia, o suyo relevo á o mando d’as fuerças carlistas aragonesas significó un grau revés: desercions e tornata ta casa de buena cosa d’es soldatos, o que prevocó que l’Eixercito Reyal d’Aragon disapareixiés como gran a fuerça que dica altalle yera estata.
Dimpués de refusar, de nuevas, a integracion en o eixercito liberal que Cánovas heva ofreixito á toz os oficials e generals carlistas, Marco de Bello tornó t’a suya casa.
O domingo 30 de junyo de 1885 Manuel Marco y Rodrigo moriva en Caminreal á os 68 anyos d’edat.
No ye d’almirar que, en 1936, uno d’os tércios formatos per os voluntários carlistas aragoneses —o creato per lo Capitan Pantaleón López Linares— recibís o nombre de Marco de Bello. No ye d’almirar que ixe tércio —fusionato á zaguers de 1936 con o Tercio de Doña María de Molina, creato en Molina d’Aragon, con voluntários procedents de Zaragoça, per lo Capitan don Antonio Fernández Cortés— se laureás en Quinto d’Ebro. Dende siempre ye estato tempero d’heroes o Carlismo.
Ixo ye o que nusatros celebramos o 5 de março.

viernes, 2 de marzo de 2012

Una iniciativa neseçária e polita

Como ya sabrez, en a galeria Fresh Gallery de Madrid bi ha una exposicion blasfema d’un personajot que se fa dicir Bruce LaBruce e que no ye que un grau altroxe blasfemo cuentra Dios, cuentra a Santiça Virgen, cuentra o mesmo Sacramento d’a Eucaristia, cuentra es Santos, cuentra as ordens religiosas... cuentra, á la finitiva, a Religion Catolica. Ni sisquiera á o Nino Gesús respecta ixe enatiço.
Tamien sabrez que, fa bellas semanas, s’exhibió una foto blasfema en o Teatro Español de Madrid como parti d‘una atra exposicion pseudo-artistica. 
Pos bien, devant d’ixas ofensas, una colla de jovens catolicos decidion de reaccionar e reparar ditas ofensas cuentra a nuestra fe allá an que se hi fesen.
Asinas, o viernes dos de febrero, organizon un Rosário Reparador devant d’o Teatro Español. Asinas, o pasato viernes 24, en organizon u atro devant d‘a galeria Fresh Gallery.
Como a exposicion blasfema contina, tornaran á fer o reço publico d’o Santo Rosário en reparacion per as blasfémias á la puertas d’a Fresh Gallery. Será (D. m.) este viernes 2 de março á las ueito d’a tardi en a carrera Conde de Aranda, 5 de Madrid.
Encara que, fisicament, no hi podamos estar, a mia família e yo reçaremos ixe dia e á ixa hora con ixos catolicos valients á os que, dende esta humil bitacora, agradeixco a suya iniciativa tan neseçária como polita.
¡Viva Cristo Rei!