lunes, 12 de marzo de 2012

Per qué le dicen laicismo quan quieren dicir anticatolicismo?

A mesma baruca siempre. O mesmo ódio siempre. No satisfeitos con exposicions blasfemas, con falsas acusacions de privilégios e con toz os continos altroixes que sofre a religion en esta Espanya que fa vergüenya e fástio, qualques asociacions laicas e ateuas —ye decir, anticatolicas— anúncian —e truco— una nueva manifestacion, baixo a lema: "Ningún privilegio a las iglesias. De mis impuestos, a las iglesias cero", ta prevar d’emporquiar a Semana Santa.
A convocatória no mereixeria ni sisquiera o nuestro disprécio sino perque ahiere mesmo atra bomba en una ilésia tornó á matar a un numbro, encara per quantificar, de catolicos nigerianos; u per lo terrible feito de que os convocadors d’a manifestacion no amagan a suya almiracion per ixa republica suya que asesinó á 6.832 religiosos, e á més de 3000 seglars, que s’estimon millor o martírio que no l’apostasia.
Que lo recuerden els, que tanto charran d’história e memória: més de 10.000 espanyols masacratos per estar catolicos, no pas periglosos faixistas u militars golpistas; simplament per estar catolicos. Que no l’olbidemos nusatros, que a história tiene o mal costumbre de repetir-se.