viernes, 8 de octubre de 2010

Disaparixer no ye o mesmo que creixer

Seguntes o estúdio 'Proyección de la Población de España a Corto Plazo 2010-2020' feito per lo Instituto Nacional de Estadística, a poblacion aragonesa creixerá un 4,3 per ciento en os proximos diez anyos, un percentage superior a la meya nacional, que lo ferá en un 2,7 per ciento. A província de Teruel ye a unica d’entre as aragonesas an que i havrá un creiximiento vegetativo negativo.
Asinas, aseguran els, en Aragon a poblacion puyará en 56.977 habitadors. Pareix un dato ta l’asperança, pero no. O mesmo estúdio sinyala que naixeran menos aragoneses que no mueran. Cómo ye posible altalle ixe creiximiento nunciato? Per a emigración, prou que sí. E ixo ye o grau, perque no ye solo que a poblacion aragonesa no creixerá pas, ye que a población aragonesa, de siguir asinas, disaparixerá. E antes que no nos creyemos. Perque o grau, o criminal, ye que son os mesmos partitos, os mesmos guviernos, os que, como parti d’una estratégia ta destruyir a nuestra sociedat e fer posible o suyo proyecto d’ingenieria social, han favoreixito una inmigracion incontrolata de tot, e, de vez, han empentato e refirmato o genocídio de l’alborto e refusato qualsiquier plan ta fer creixer a nuestra natalidat. Tot con o unico ogetivo de fer disaparixer, no solo que moral, tamien fesicament, a nuestra civilización.