lunes, 13 de enero de 2014

O património de nuevas

Encara que no dixa d’haver-bi de noticietas sobre a baralla d’os biens aragoneses retenitos en Catalunya, feva muito que no escrivive mica sobre l’afer d’o nuestro patrimonio religioso seqüestrato en o Museu de Lerida. Asinas que aproveito a informacion que viene hue n’a prensa —á lo menos en l’aragonesa­— ta esbellugar a qúestion en a bitacora.
Seguntes pareix, o Papa Francho será informato á finals de febrero d’a situacion d’o litígio eclesiastico entre as diocesis de Balbastro-Monçon e Uesca con a de Lerida per lo património que se troba en o museu d’a ciudat catalana. Será durant la visita ad limina Apostolarum que congregará á la mayoria d’os bispes espanyols en o Vaticano, an que feran a parola con o Pontifice e bels caporals d’a Ilésia.
Alfonso Milián, bispe de Balbastro-Monçon e Julián Ruiz, bispe de Uesca, participarán en dita visita, que que se ferá entre o 25 de febrero e o 8 de março. Durant a suya estada á Roma, s’entrevistraran, ademés, con Pietro Parolin, o nuevo secretário d’Estato d’o Vaticano e buen coneixedor d’a baralla entre Aragon e Catalunya. Dimpueas, durant a trobata que tendran con o Papa Francho, l’informaran d’a situacion d’as suyas diocesis e feran mencion esprisa d’este pleito. Será a primer vegata que os bispes d’as diocesis altoaragonesas participen á un Pontífice un problema que fa rabosa dende més de 15 anyatas. Ni con Juan Pablo II —que baixo o suyo mandato fiço garras o pleito— ni con Benedicto XVI b’havió oportunidat d’exposar esta situacion, encara que sí que b’havió muitas entrevistas con es diferents núncios que b’ha havito en Espanya e con l’anterior secretário d’Estato d’o Vaticano, Tarsicio Bertone. Con tot e que en totas as ocasions as autoridaz vaticanas dion a raçon á las demandas aragonesas as autoridaz catalanas —igual civils como eclesiasticas— se negon a fer l’adempríbio.