jueves, 2 de enero de 2014

Dos de ginero

O 2 de ginero de l’anyo 40 d’o Nuestro Sinyor, a Santiça Virgen Maria, dinantes de puyar t’o cielo en Gerusalem, en carne mortal ta Zaragoça hi fue, á refirmar-bi á l’apóstol Sant Jaime.
O 2 de ginero de l’anyo 1492 d’o Nuestro Sinyor, os Reis Catolicos enamplon a Reconquista d’as Espanyas e astralion a feita emprencipiata per don Pelai, ent’a part de l’anyo 722 d’o Nuestro Sinyor, remantando asinas e á la fin con güeito sieglos d’ocupacion musulmana e creando l’alacet d’o Império Espanyol que no solo nos tornó o suénio d’a monarquia visigoda, sino que l'engrandió, e a nuestra cultura e a fe catolica per toz os cavos d’o mundo espardió.
Ye menister ricordar-lo siempre. Ye menister ricordar-lo hue, en l’anyo 2014 d’o Nuestro Sinyor, quan a Pátria sofre una d’as puendas més foscas, tristas e vergonyosas d’a suya gloriosa história.