lunes, 14 de octubre de 2013

Més ceremónias en honor d'os nuevos mártirs

Como ye de dar, a diocesis de Balbastro-Monçon tamien celebra n’a tierra nuestra a beatificacion d’os nuevos mártirs, entre os que bi son “os curetas de Monçon" e os 18 benedictinos d’o Monestério d’O Pueyo.
Asinas, o sabado 19, os bispes de Uesca-Jaca e Balbastro-Monçon presidiran una eucaristia n’a ilésia d’Aflor ta celebrar a beatificacion d’o fillo d’este lugar d’o Semontano, José Jordán, uno d’os “curetas” asesinatos salvagement per os criminals partidários d’a criminal 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola.
Á l’atro’l dia, b’havrá una eucaristia de maitino n’o santuário d’O Pueyo con o translato d’as relíquias d’os mártirs e a consagracion d’o nuevo altar adedicato á os nuevos beatos. De tardis, se ferá una misa en a Seu de Monçon, t’a que bi iran toz os bispes aragoneses, e se hi consagrará un atro altar feito per a Escuela Municipal de Talla. O cardenal Cañizares presidirá esta eucaristia.
Ademés, o sabado 26 d’octubre, á las 6 d’a tardi, se’n puyará en procesion dende a Puerta d’o Sol dic’o Santuário d’O Pueyo con 18 tallas de fusta d’os mártirs, an que a Virgen los recibirá, e serán entronizatas as imágens en diferents puestos d'o templo.