lunes, 31 de octubre de 2011

Toz os Santos

Mientres beluns, os que olbidan as suyas radices e a suya eséncia negan, feran de nuevas o rediclo, esta vegata con a fateça ixa de Halloween, muitos de nusatros celebraremos a Nueit de Difuntos e o dia de Toz os Santos como se mereix, conna solennidat de siempre.
Muitos de nusatros honraremos á os nuestros muertos e nos feremos contentos perque viven ya con Dios. Ricordaremos á ixos hombres e mullers, de tot tiempo e puesto, que han luitato con rásmia ta siguir o camin enta Dios. Reflexionaremos sobre l’eixemplo d’os Santos Mártirs que no dubdon en imitar á Gesu Cristo dic’o redamamiento d’a suya sangre. Reçaremos ta estar prestos en a desigéncia que o siguimiento d’o Evangélio nos demanda.
Mientres beluns s’encapinan, se disbraçan e s’altroixan sin vergüenyan, muitos de nusatros celebraremos a Victória d'o Espritu d’o nuestro Sinyor, simient que fa fruito en totas as nacions e en totas as puendas. Mesmo en a nuestra sociedat que tan lasa e vaciva á sovent nos pareix.