miércoles, 26 de octubre de 2011

O património religioso encara

Fa muito que no escrivive sobre o património religioso aragonés retenito ilegalment en Catalunya. E no ye estato per falta de notícias ni, muito menos, perque o tema haiga dixato d’interesar-me. A raçon seria, més bien, que este ye un afer que, igual como ixas larguiças séries que aborreixen as tardis televisivas, puede recuperar-se dimpués de bels meses sin garra problema, tot contina como dinantes, como quan lo dixés. Como eixemplo, belunas d’as zagueras notícias á o respective:
A presidenta d’Aragon, Luisa Fernanda Rudi, ha asegurato que o Núncio d’A Suya Santidat en Espanya, Monsinyor Enzo Frattini, le ha feito saber o "critério clariço" d’la Ilésia de que os biens perteneixen á las parróquias aragonesas e ha fixato un plaço de nueu meses á un anyo t’a suya tornata.
Rudi, que se reunió a semana pasata en Madrid con o Núncio almite, que a Ilésia "no tiene elementos" ta fer valer estos reconeiximientos " encara que a propiedat aragonesa ye inqüestionable. Seguntes pareix, tamien o Bispe de Balbastro havrá una reunion luego con o Núncio.
Ademés, Rudi, se reunirá con o president d’a Generalidat de Catalunya, Artur Mas, ta "intercambiar opinions" sobre a tornata d’os biens perteneixients á las parróquias de l’Aragon oriental. Ya en o mes de juliol, en prener posesion d’o suyo cargo, escrivió Rudi una carta á Mas en a que le demandava dita reunion. A respuesta de Mas no ye arribata dica o 18 d’octubre. No pareix a catalana a millor d’as actituz, més que més, quan bi ha atros temas importants pendients.
Os alcaldes de Berbegal, Peralta d’Alcofea e Villanueva de Sigena tamien s’han entrevistato con a sinyora Rudi. Os juratos son salitos muitos satisfeitos d’a reunion, més que més, dimpués de coneixer as declaracions d’o Núncio.
Caldria recordar-les á Rudi e á os alcaldes que totas as decision d’o Vaticano son estatas favorables á Aragon, como quan en 2004 a Santa Siede refusó o recurso catalan sobre a propiedat, u como quan o 20 de septiembre de 2005 fiço publico un decreto que instava á tornar as pieças, u a senténcia firme de 2010 que reconeix a propiedat aragonesa. E caldria recordar-le á Rudi que ye o estato espanyol qui ha á fer cumplir ixas senténcias. Que vaiga charrando con Rajoy. Encara que a parola de Rajoy no valga res, como preva, per eixemplo, a facilidat con que cámbia de parixer en temas tan importants como l’alborto u a luita antiterrorista. Me creigo que, disgraciadament, dintro de muitos meses siguiré havendo á escrivir sobre este tema.