jueves, 25 de septiembre de 2014

Un buen bispe

Si bels catolicos tenévanos encara bella asperança en a ilésia espanyola, a tamas de tantos e tantos desafueros, yera, en buena mida, per personas como Monsinyor Juan Antonio Reig Pla, bispe d'Alacalá de Henares. E una atra vegata ha sabito monsinyor estar a l'altária. E con a claridat habitual e neseçária. A pastoral que o bispe publicó ahiere ye uno d'ixes testimónios que te reconcílian con a cúria. Podez leyer AQUÍ o decumento entero. Mereix a pena. No m'adubo a traducir qualques parrafos:
Ye pegato lo momento de dicir, con voz susegata pero clara, que o Partido Popular ye liberal, informato ideologicament per lo feminismo radical e a ideologia de genero, e “empestato” como a resta d'os partidos politicos e sindicatos mayoritários, per lo lobby LGBTQ; siervos toz, a la suya vegata, d'institucions internacionals (publicas e privatas) t'a promocion d'o clamato “guvierno global” a o servício d'o imperialismo transnacional neocapitalista, que ha presionato fuerteta que España no seiga eixemplo ta Iberoamerica e ta Europa d'ixo que els consideran un “retroceso” inalmisible en matéria alvortista.
U este atro an que, a la fin, se define perfectament o liberalismo como l'atra cara d'o marxismo, aberracions totas as dos fillas d'o mal:
Como ye verificable, o Partido Popular con esta decision, se suma a la resta d'os partitos politicos que, ademés de promover l'alvorto, lo consideran un dreito d'a muller: una diabolica sintesis d'individualismo liberal e marxismo. Dito con atras parolas, a dia de hue ‒e sin judgar a las personas‒, os partitos politicos mayoritários s'han constituito en verdaderas “estructuras de pecato” (Cf. San Juan Pablo II, Enciclicas Sollicitudo rei socialis, 36-40 y Evangelium vitae, 24).
Ta arribar á la unica conclusion posible:
Antiparte, en diré més: s'ha d'aclarir que no ye justificable moralment a postura d'os catolicos que han colaborato con o Partido Popular en a promocion d'a reforma d'a lei de l'alvorto a la que agora se renúncia. A Encíclica Evangelium vitae d'o Papa Sant Juan Pablo II no prevéi a posibilidat de colaboracion formal con o mal (ni mayor ni menor) (...) Con afecto ent'as personas e con dolor, tamien he a dicir que, en ocasions, bellas instáncias d'a Ilésia Catolica que camina en Espanya no han propiciato, més bien han obstaculizato, a posibilidat de que apareixcan nuevos partitos u plataformas que defiendan sin crepas o dreito a la vida
Monsinyor Juan Antonio Reig Pla, un buen bispe. Un bispe bueno.