sábado, 27 de julio de 2013

Unas parolas de Hilaire Belloc

O 27 de júlio de 1870 naixeva en La Celle-Saint-Cloud, Fráncia —de pair francés e mair inglesa— o escritor, historiador, asayista, politico e, més que més, catolico eixemplar, que estió Hilaire Belloc.
D’entre as suyas muitas reflexions, hue queremos ricordar esta alverténcia:
The story must not be neglected by any modern, who may think in error that the East has finally fallen before the West, that Islam is now enslaved—to our political and economic power at any rate if not to our philosophy. It is not so. Islam essentially survives, and Islam would not have survived had the Crusade made good its hold upon the essential point of Damascus. Islam survives. Its religion is intact; therefore its material strength may return. Our religion is in peril, and who can be confident in the continued skill, let alone the continued obedience, of those who make and work our machines? ... There is with us a complete chaos in religious doctrine.... We worship ourselves, we worship the nation; or we worship (some few of us) a particular economic arrangement believed to be the satisfaction of social justice.... Islam has not suffered this spiritual decline; and in the contrast between religious certitudes still strong throughout the Mohammedan world lies our peril.
            Hilaire Belloc, The Crusades: the World's Debate (1937)
A história no deve estar descudiata per garra hombre moderno, que puede creyer-se per error que l’orient ha caito á la fin devant d’occident, que l’Islam ye agora esclavizato, lo menos á o nuestro poder politico e economico, si no á la nuestra filosofia. No ye pas asinas. O islam pervive n’o esencial; e l’Islam no havria pervivito si a Cruçata hes mantenito en o suyo poder ixe punto esencial que ye Damasco. O islam pervive. A suya religion ye intacta, doncas a suya fuerça material puede tornar. A nuestra religion ye en periglo, e quí puede tener confiança en a estrúcia contina, per no charrar d’a contina obediéncia, d’os que fan e fan servir as nuestras maquinas? ... Entre nusatros bi ha un completo caos en a doctrina religiosa .... Nusatros nos adoramos á nusatros mesmos, adoramos a nacion; u adoramos (bels poquez de nusatros) un regimen economico particular que se hi creye que satisfá a justícia social .... O islam no ha sofrito esta decadéncia espritual e n’o contraste entre certituz religiosas, cerenyas encara en tot o mundo musulman, bi ye o nuestro periglo.
Solo que una Fe cerenya vencerá, de nuevas, á la menaça mahometana. Solo que un Cristianismo militant nos ne guardará d’o periglo musulman. Ye menister que os cristianos no l’olbidemos. Ye menister que os cristianos nos devantemos cuentr’os traidors guviernos anticatolicos que nos podreixen e faigamos posible l’asperança. Diz que en Hongria u mesmo en Fráncia ya ha feito garras a reaccion. Dios quiera que Espanya imite luego o suyo eixemplo e totas as atras nacions europeas lo sigan decamin. Perque, e como tamien nos ricordó Belloc: the faith is Europe and Europe is the faith. Germanos, ye hora de levantar argüellosos a Santa Cruz: A fe ye Europa e Europa ye a fe.