miércoles, 25 de febrero de 2015

A escuelas e as luengas vernaclas

Leigan o siguient manifiesto, a veyer qué les pareix:
A escuela ye un puesto an que comunicar-se, no pas un puesto an que encadar-se.
Avogamos per un modelo d’escuela publica que eduque sin dogmas, en valors humanistas e universals, no pas en falsos mitos localistas inútils de tot en una sociedat moderna e ubierta ent’o mundo.
Queremos una escuela an que a mainada no seiga aladiata seguntes a luenga d’os suyos pairs. No podemos permitir que s’obligue a os alunnos que no quieren fer clase de luenga vernacla a adaptar-sen a l’horário e exigéncias d’os que deseyan siguir imposando ixa ensinyança en as horas lectivas. Con a fin de respectar os dreitos de toz, ye menister que a luenga regional salga de l’horário obligatório. A preséncia d’as luengas regionals en as nuestras escuelas elimina horas d’atras asignaturas realment neseçárias ta una educación d’o sieglo XXI.
No b’ha garra mandato constitucional seguntes o qual a escuela deva garanciar l’adoctrinamiento lingüistico. A escuela ha a garanciar l’aprendizage d’o idioma comun que ye, ademés, una ferramienta excepcional, per a suya importáncia internacional e per a suya riqueça científica e cultural a o largo d’os sieglos, ta facilitar una educación de calidat en este mundo global e multicultural an que os particularismos no tienen sentito dellá d’a família e os ambitos més personals. A insisténcia en defender qualquier identidat minoritária va en cuentra d’o pensamiento critico e de l’autonomia personal.
L’aprendizage e difusion d’a luenga vernacla ha a fer-se en a própia casa u en institucions privatas, nunca no en centros publicos sustenitos con os diners de toz. No sentimos garra ódio per as luengas vernaclas que se charran en o nuestro país, pero entendemos que a suya preséncia ha d’amugar-se a la vida privata de cada un, nunca no a la manifestacions publicas, especialment as manifestacions institucionals. Os centros d’ensinyança deven estar una finestra ent’o mundo, nunca no una cleta que zarre as posibilidaz d’os nuestros ninos e os jovens nuestros.
Ya l’han leyito? Muito bien. No ye un manifiesto real, pero podría estar-lo; he sayau d’igualar o estilo e os argumentos d’os defensors d’a escuela publica. Cámbien agora “luenga vernacla” per “religion catolica” e “luenga comun” per “ensinyança laica”. Qué les pareix agora o texto?
Si vusté ye un laicista convencito, será d’alcuerdo en que l’aragonés no ha a ensinyar-se en a escuela e, conseqüentement, pidirá que tampoco no se bi estúdie o catalan u o vasco u o gallego. No pene, igual como a Humphrey Bogart en Casablanca, siempre le quedará París —siempre le quedará a laica Fráncia—.
Si vusté ye un uniformador antiespanyol, será d’alcuerdo en que a religion no ha a ensinyar-se en a escuela. De nuevas, no pene, igual como a Humphrey Bogart en Casablanca, siempre le quedará París —siempre le quedará a jacovina Fráncia—. Ye o que pasa con os fanatismos: no solo son irracionals, tamien son tristement parellanos.
Si vusté no ye un laicista ni un antiespanyol, demandará que, a la fin, se reconeixca o dreito a estudiar aragonés en a escuela. Per as mesmas raçons per as que a religión ha a estar prou present en os centros escolars. Perque, igual como sin o sentimiento religioso no s’entiende l’hombre, tampoco no se l’entiende sin a suya identidat lingüistica. Perque, igual como Espanya no s’entiende sin a suya Fe catolica, tampoco no se la entiende sin totas e cada una d’as suyas muitas luengas própias.