lunes, 5 de septiembre de 2011

A estratégia d'o Mal

Nos guvierna o Mal. Dende fa tiempo. No solo dende que Rodríguez plegó en o poder. Dende fa 33 anyatas, si no més. Á lo menos, dende que un pueblo enganyato votó a constitucion que agora han reformato. Como si ixa reforma, si ixa constitucion, valés ta qualcosa.
Nos guvierna o Mal. Un Mal que quiere fer disaparixer tot o sagrato. Dende que un pueblo enganyato votás a constitucion de 1978, totas as leis que han ito aprevando os diferents guviernos no han tenito atro ogetivo que estricallar a família. Una vegata esborrata a família se puede esborrar qualsiquier cosa, dende a Pátria dic’a Religion, dende l’honor dic’o sentito comun.
Nos guvierna o Mal. E l’ha puesto fer perque siempre ha tenito a complicidat d’a dreita politica. A existéncia d‘a UCD, dinantes, e d’o PP, agora, solo ha servito que ta fer trascar, a buena cosa d‘os nuestros compatriotas, totas ixas midas enfilatas ent’a destruccion d’os valors tradicionals. Dende os periodicos e as rádios e as televisions e as peliclas. Dende as universidaz e as escuelas e os institutos. Toz os mensages que recibívanos e recibimos solo tenevan una intencion: dinamitar a família, alacet d’a sociedat.
Nos guvierna o Mal. Per qué no nos rebelamos? Quan o sistema vei que a gent ye amanata a esclatar fa servir as suyas estratégias. En primeras estió a UCD a que aprevó as primeras midas criminals mientres nos feva creyer que nos salvava d’a III republica. Dimpués estió o PP o que legitimó totas as politicas d’o PSOE mientres nos feva creyer que nos trayeva o bienestar economico e o patriotismo constitucional. Como agora ye imposible sustener a mentira e per cada dia menos gent vei á o PP como alternativa a o PSOE (“son toz iguals” ye a frase més repetita per es espanyols quan charramos de politica), o sistema ha creato lo 15 M. Aconsiguen asinas esbarrar a carranya d’una sociedat que empencipiava a veyer-bi a ruina moral en que o sistema nos ha enronato. Naix o 15 M e se fa creyer a la gent que a suya hora ye, a la fin, arribata. Cientos de mils de pairs de famílias e d’esqueferatos e de treballadors autonomos emplenan as carreras en manifestacions que demandan dignidat. Suénian con cambiar as cosas. Deseguida, o sistema mueve os suyos sicários, seqüestra o movimiento e lo fa aparixer como ye realment: una atra muestra de violéncia ultrazurdista. Os pairs de família e os esqueferatos e os treballadors autonomos pierden tota asperança e cayen de nuevas en l’apatia. Os repuis d’o 15 M empestan durant meses as plaças con a complicidat d’o sistema que los fiço naixer. “U o PP u o caos”, nos quieren fer creyer bels nuevos meyos de comunicacion que o suyo unico ogetivo ye refer a imagen d’o PP: o PP esfiende a vida,repiten en programas especials; ye en cuentra d’as unions homosexuals, soltan de cabo quan; ye un partito nacional que s’enfrontinará a os nacionalistas, pontifican en as suyas rufiertas; gestionará honradament e con estrúcias os recursos d’o Estato; meterá en trena a delinqüéncia e a inmigracion ilegal e bla, bla, bla. E o pueblo se lo creye perque fa 33 anayatas que dixó d’estar Pueblo ta no estar que Rabanyo.