miércoles, 9 de diciembre de 2009

Crucifixo

Bellas veces ye menister que nos enristan ta que reaccionemos. Qualcosa buena havria a tener o laicismo actual. Yo ya m'he penjato un crucifixo d'o cuello. E agora en meto uno en esta bitacora, que ya caleva.
En teneva vários candidatos, d'os muitos que en bi ha en a Montanya nuestra, pero, a la fin, per ixo d'a terreta, m'he decidito per lo Cristo romanico de San Mamés de Broto que, encara que no ye restaurato, tiene una polideça que estremoleix. Tamién heva pensato en o Cristo de Ciresa, tamien romanico, e que ye atra alfaya de l'arte popular altoaragonés.

Ye una escultura policromata feita en fusta de noguera. Per a suya grandária e finura descuella dintro d’a imagineria meyeval. Mide 2 metros e 8 cm d’altária, 53 cm d’amplária maxima e 31 cm de volumen. Os braços e as mans nos ne son plegatos en pior estato. Més que més as mans, que han perdito buena cosa d’os suyos didos, que havrian a estar larguiços, seguntes se puede quitar d’o que se’n conserva. O braço e a man dreita, que mantiene o dido chiquet, miden 86 cm de largo; l’atro braço, con a suya man, que conserva o dido pulgar, 74 cm.

Atras imagens d'o nuestro Sinyor, como lo Cristo de Benás, no tuvon tanta suerte e fuen crematas per os republicanos durant a guerra civil. Cal tener-lo prou present ta que no nos succeda o mesmo. Cal que os catolicos reaccionemos. Antes que no seiga tardi.