martes, 3 de noviembre de 2015

Esquizofrénia social e eleccions demencials

Quan veigo as enqüestas que, sobre o resultato d’as proximas eleccions generals, contino apareixen en os médios de comunicación, no puedo si que fer-me cruces sobre a salut mental d’os mios vecinos, que s’encerrinan en seguir votando a partitos políticos que defienden —toz els, viellos u emergents— as ideyas d’o sistema que nos ha menato t’a ruina.
Sospeita, a d’a malautia mental d’os aragoneses, que se confirma de tot quan veigo es resultatos regionals d’o zaguer barometro d’o CIS, feito en mayo-junyo d’estianyo, dimpués d’as eleccions autonomicas e monecipals.
Cómo pueden seguir votando a o PP u a o PSOE u a Ciudadanos u a Podemos u a la Chunta u a IU os aragoneses quan se reconoixen, mayoritariament, catolicos, espanyols e contrários a l’actual estato d’as autonomias?
Si contiparamos os datos d’estianyo con os de l’anyo 2011, yeyemos que os partidários d’“un estato con comunidaz autonomas como en l’actualidat” pierden quasi quatre puntos e médio, e baixan d’o 33,8 % a o 29,4 %; mientres que los partidários de retallar competéncias regionals u de fer disapareixer os suyos guviernos en avançan més de ueito —d’o 43,2 % a o 51,5 %— e suposan ya més d’a metat d’a población:
Pregunta 29 (2015) Le voi a presentar agora qualques formulas alternativas d’organizacion territorial d’o Estato en Espanya. Diga-me, per favor, con quál ye Vu. més d’alcuerdo?

 • Un Estato con un unico Guvierno central sin d’autonomias 26,9
 • Un Estato an que as comunidaz autonomas tiengan menor autonomia que en l’actualidat 24,6
 • Un Estato con comunidaz autonomas como en l’actualidat 29,4
 • Un Estato an que as comunidaz autonomas tiengan mayor autonomia que en l’actualidat 7,2
 • Un Estato an que se reconoixés a las comunidaz autonomas a posibilidat de convertir-se en estatos independients 1,1
 • N.S. 8,0
 • N.C. 2,8
 • (N) (796)
Repuestas que, a la mesma pregunta, yeran en 2011:
Pregunta 30 Le voi a presentar agora qualques formulas alternativas d’organizacion   territorial d’o Estato en Espanya. Diga-me, per favor, con quál ye Vu. més d’alcuerdo?

 • Un Estato con un unico Guvierno central sin d’autonomias 24.1
 • Un Estato an que as comunidaz autonomas tiengan menor autonomia que en l’actualidat 19.1
 • Un Estato con comunidaz autonomas como en l’actualidat 33.8
 • Un Estato an que as comunidaz autonomas tiengan mayor autonomia que en l’actualidat 8.3
 • Un Estato an que se reconoixés a las comunidaz autonomas a posibilidat de convertir-se en estatos independients 8
 • N.S. 10.2
 • N.C. 3.8
 • (N) (796)
Datos que fan pacha con o sentimiento d’identidat d’os aragoneses, mayoritariament espanyol:
Pregunta 28 (anyo 2015) Con quál d’as siguients frases s'identifica Vu. més?

 • Se siente unicament espanyol 16,0
 • Se siente més espanyol que no aragonés 2,0
 • Se siente tan espanyol como aragonés 72,7
 • Se siente més aragonés/a que no espanyol 4,0
 • Se siente únicamente aragonés 0,6
 • N.S. 1,1
 • N.C. 3,5
 • (N) (796)
Que en 2011 yeran:
Pregunta 29 Con quál d’as siguients frases s'identifica Vu. més?

 • Me siento unicament espanyol 15.8
 • Me siento més espanyol que aragonés 5.5
 • Me siento igual d’espanyol como aragonés 67.3
 • Me siento més aragonés que espanyol 6.8
 • Me siento unicament aragonés 1.3
 • N.S. 6
 • N.C. 2.6
 • (N) (796)
O nacionalismo (“me siento més aragonés que espanyol”) baixa quasi 3 puntos, d’o 6,8 a o 4,0, e o independentismo se reduz en més d’a metat, d’o 1, 3 a o 0,6.
Per lo que fa a la religion, o numbro de catolicos no solo creix —d’o 78,8 a o 81,0— sino que creix tamien o suyo compromís —o numbro d’os que van ta misa “quasi toz os domingos e festivos” pasa d’o 17,4 % a o 22,8 %—:
Pregunta 43 (2015) Cómo se define Vu. en materia religiosa: catolico, creyent d’atra religion, no creyent u ateu?

 • Catolico 81,0
 • Creyent d’atra religion 2,0
 • No creyent 10,2
 • Ateu 5,8
 • N.C. 1,0
 • (N) (796)
Pregunta 43a Con qué freqüéncia asiste Vu. ta misa u atros ofícios religiosos, sin contar as ocasions relacionatas con ceremónias de tipo social, per eixemplo, bodas, comunions u funerals?

 • Quasi nunca 58,2
 • Várias vegatas a l’anyo 9,2
 • Qualque vegata a o mes 7,1
 • Quasi toz os domingos e festivos 22,8
 • Várias vegatas a la semana 1,5
 • N.C. 1,1
 • (N) (661)
Si lo contiparamos con as respuestas datas en mayo-juliol de 2011:
Pregunta 42 (2011) Cómo se define Vu. en materia religiosa: catolico, creyent d’atra religion, no creyent u ateu?              

 • Catolico 78.8
 • Creyent d’atra religion 2.4
 • No creyent 11.1
 • Ateu 5.4 
 • N.C. 2.4
Pregunta 42a (2011) Con qué freqüéncia asiste Vu. ta misa u atros ofícios religiosos, sin contar as ocasions relacionatas con ceremónias de tipo social, per eixemplo, bodas, comunions u funerals?

 • Quasi nunca 52.8
 • Várias vegatas a l’anyo 12.1
 • Qualque vegata a o mes 9.9
 • Quasi toz os domingos e festivos 19.7
 • Várias vegatas a la semana 4.5
 • N.C. 1.1
 • (N) (646)
O dia que os aragoneses, o dia que toz os espanyols, votemos en concéncia, encomençaremos a fer camin ent’a restauracion d’una monarquia catolica, social e foral que recupere a eséncia tradicional d’a nuestra Pátria.

FUENTS: