jueves, 22 de enero de 2015

Qualques parolas sobre a família

Estes dias, en sentir as desenfortunatas parolas de Francisco sobre a família, os catolicos e os conellos, me’n he alcordato d’atras parolas que no almiten malentenditos. Chesterton en tiene arrienda. Per eixemplo, esta cita suya de “Babies and Distributism”, The Well and the Shadows (1935):
A child is the very sign and sacrament of personal freedom. He is a fresh will added to the wills of the world; he is something that his parents have freely chosen to produce... he is their own creative contribution to creation.
Un fillo ye o veritable signo e sacramento d'a libertat personal. Ye una tierna voluntat que s'anyede a las voluntaz d'o mundo; ye qualcosa que os suyos pairs han decidido librement de producir ... ye a suya própia e creativa contribucion a la creacion.
Pensamiento que me pareix muito més encertato ademés de muito millor esprisato.
Perque estes dias, en sentir as parolas desenfortunatas de Francisco sobre a família, os catolicos e os conellos, me’n he alcordato d’atras parolas, tamien de Chesterton, que dicivan:
Os que enristen cuentr’a família no saben o que fan perque no saben o que desfan.

Yo no sé o que sabe u dixa de saber Francisco ni si, de cavo quan, charra per ignoráncia u per atrivimiento. Pero prou que sé o miedo que me fa.