lunes, 24 de febrero de 2014

Visita Ad Limina

O bispe de Balbastro–Monçon,  mosen Alfonso Milián, participa dende ahiere en a Visita Ad Limina en a Santa Siede. O bispe mantendrá una reunion o jueves 27 con o Secretário d’Estato d’o Vaticano, Pietro Parolin, ta analizar a situacion autual d’o litígio e demandar-le que a diocesis de Lerida cumpla as senténcias e torne os biens d’as parróquias altoaragonesas que se troban en deposito en o Museu de Lerida.
Milián ha incluito tamien este tema en o informe que ha presentato á o Papa Francho an que da á coneixer a situacion d’a diocesis de Balbastro-Monçon. Será a primer vegata que o caporal d’a diocesis altoaragonesa faiga saber á un Pontifice un problema que leva acavallato més de 15 anyatas.
Alfonso Milián aspera que en a reunion con Pietro Parolín se puedan prener as solucions més justas posibles.
Seguntes o bispe autualment o conflito ya no ye tanto un afer d’a Ilésia e que o problema ye o nacionalismo catalán. Talment Milián se creiga que Piris ye un servidor d’a Ilésia e no pas d’a Generalidat, pero ni as suyas accions ni as suyas parolas pareixen refirmar l’amable opinion de mosen Milian.
Prou sabemos que totas as senténcias d’a Santa Siede e d’os tribunals civils son estatas favorables á la diocesis de Balbastro-Monçon e que o litígio estió iniciato per qui yera bispe de Lerida, Ramón Malla, o 7 de juliol de 1998 e continato per Ciuraneta, Salinas e Piris en l’autualidat.