lunes, 2 de diciembre de 2013

O eixemplo de Croácia

En una atro eixemplo d’o que ye un país católico, os croatas decidion ahiere domingo 1 d’aviento que a suya constitucion defina o matrimónio 
exclusivament como a union d’un hombre e una muller. O referéndum ye estato posible grácias á las més de 740.000 firmas replecatas per a colla catolica obitelji U ime “En o nombre d’a família”, que facion que o parlamento d’a nacion aprevás a consulta ta viedar os aberromatrimónios con més de tres quatrenas partis d’os parlamentários —incluyindo-bi o caporal d’a oposicion, o sinyor Tomislav Karamarko— encara que os socialdemocratas presiden o país.
A reforma constitucional que confirma qué ye un matrimónio e qué no lo será nunca ­—per més que s’encerrinen e se hi faigan os enemigos d’a familia e a civilizacion— salió entavant con un 64,84 per ciento d’os votos á favor e un 35,56 per ciento en cuentra, seguntes os primers datos oficials. Ademés, a participacion en a consulta ni sisquiera ye plegata en o 40 per ciento, dixando prou claro que á la mayoría d’a gent este tema no se le da una figa ni lo veye pas como garra prioridat per muito que aquí nos quieran fer creyer o contrário.
Sigue asinas o país eslavo l'eixemplo d'atras nacions europeuas como Eslovénia u Hongria, perque, ya l’hemos dito, Croácia ye un país catolico e os suyos politicos —igual socialdemocratas como democristianos— saben que b’ha bellas barbaridaz que os suyos electors nunca no les ne tolerarian. Mientres que Espanya —que ya ni sisquiera una nación hi ye— fa muito que os catolicos atorgan semisos as mayorías absolutas á o PP ta que dimpués ixes guviernos —­igual con Áznar como con Rajoy­— refirmen e e enamplen totas as políticas inmorals que calga. Igual se tiene a esfensa d’a familia u d’a vida u d’a unidat d’a Pátria u d’as vitimas d’o terrorismo u d’a honradez en as alministracions publicas, o PP puede fer-se burlas d’os suyos votadors perque buena cosa d’ixa Espanya que se dice catolica ye complice neseçária en a ruina d’a nación.