lunes, 6 de mayo de 2013

O zaguer barometro autonomico d'o CIS

Encara que uno malfia —e muito— d’a sociologia e atras céncias parellanas, servidor no puede dixar de fer qualques comentários sobre o zaguer barometro autonomico d’o CIS; més concretament sobre os resultatos quaternatos ta Aragon per lo que fa á l’autonomismo e á totas ixas barucas identitárias que tan buena pocha han feito á os politicos —e á os suyos familiars, amigos e banquers— e tanta mala honra nos han feito á la resta. No cal sinyalar que o devantdito barometro —e ixo que será cocinato ta mascarar as respuestas e fer-las menos negativas ta o guvierno que lo encarga— encierta con o que toz sentimos contino en a carrera e que ta este viage no fevan falta alforchas ni os diners presupuestatos t’a macroenqüesta.
Qüestions crematísticas alparte, á la pregunta 12 —que tracta sobre a traça d’organizacion d’o estato— o 34’5% d’os enqüestatos s’amonstra favorable á la existéncia d’un unico guvierno central sin d’autonomias e o 16’6% s’estima millor un estato an que as regions tiengan menos autonomia que en l’actualidat; mientres que solo que o 7’9% d’as respuestas demandan un estato con més poder autonomico e tasament un 3’6% son partidarios d’un estato que reconeixés a posibilidat de que as comunidaz autonomicas s’independizasen.
A pregunta no solo amonstra o firme refús d’os aragoneses á os procesos independentistas que dende fa decadas menaçan a unidat d’as Espanyas, sino que ye un veritable refleixo d’a fartalla d’o pueblo respective á la esferra autonomica. Per ixo, á la pregunta 13, E, més en concreto, ¿á vusté, personalment, le faria goyo que o grau d’autonomia d’Aragon fues mayor, menor u igual que lo ye en l’actualidat? solo que o 18’6% sinyalan que lo querrevan mayor devant d’o 26’2% que lo preferirian menor e o 31’4% que lo dixarian como hi ye; un 10’8% no sabe e un 13% no contesta, que tamien ye prou significativo d’a indeferiéncia que fa l’autonomismo.
En a mesma línia, á la qüestion: ¿Creye vusté que, en general, a creacion e desarrollo d’as Comunidaz Autonomas ye estato ta Espanya qualcosa més bien positiva u més bien negativa? —pregunta 16—, o 37’4% la judga més bien positiva e o 43’3% més bien negativa. E á la pregunta 16cB: En a suya opinion, dende que existen as Comunidaz Autonomas, as diferiéncias de prosperidat u riqueça entre as diferents regions e nacionalidaz (sic), ¿han tendito més bien á creixer, més bien á achiquir-sen u son quedatas si fa u no fa iguals? o 68’1% responden que han tendito més bien á creixer
Per si encara no yera a cosa clara, á la pregunta 17: En conjunto, ¿cómo diría vusté que ha funcionato en estas anyatas a organizacion d’o Estato en Comunidaz Autonomas: muito bien, bien, regular, mal u muito mal? solo que o 0’6% contesta que muito bien e o 8% que bien; o mal, manimenos, alcança o 28% e o muito mal plega en o 6’9%. Tampoco no pareix que o 46’6% que opina que a organizacion autonomica ha funcionato regular seiga guaire partidário d’un sistema que  —seguntes nos vendion amanaria l’alministracion á la gent, amilloraria a gestion e frenaria o independentismo en reconeixer as singularidaz regionals, mientres que ha feito tot o contrário.
E si nos centramos en o sentimiento d’identidat veyemos que —e á tamas d’as autonomias­— o 64% d’os enqüestatos responde ­—pregunta 18: Qué significa Espanya ta vusté?— que Espanya ye o suyo país, e un 14’9% sinyala que ye una nacion d’a que se siente miembro. Tasament un 5’8% se creyen que ye un Estato formato per várias nacionalidaz (sic) e regions e un rediclo 0’2% contesta que ye un Estato alleno, d’o que o mio país no fa parti.
Refirmando ixas afirmacions, a pregunta 37: Con quál d’as siguients frases s’identifica vusté en mayor mida? reculle estas contestacions:
    Me siento unicament espanyol: 11’5%
    Me siento més espanyol que aragonés: 8’2%
    Me siento tan espanyol como aragonés: 60’7%
    Me siento más aragonés que español: 14,5%
    Me siento unicament aragonés: 0’4%
    No sabe 0.3%
    No contesta 4.5%      
Un sentimiento d’espanyolidat que ye mesmo superato per lo catolicismo d’os aragoneses: Cómo se define vusté en matéria religiosa: catolico, creyent d’atra religion, no creyent u ateu? (pregunta 47):
    Catolico: 82’4%
    Creyent d’atra religion: 1’2%
    No creyent: 7’6%
    Ateu: 7’6%
    No contesta: 1’2%     
A conclusión ye óbvia, á que asperamos os aragoneses —católicos e espanyols como hi somos— ta organizar-nos e actuar como tals? A situacion d’a Pátria ya no nos permite aladiar-nos u fer-nos o mondiu.

(Si querez mirar-tos toz os datos: FUENT)