martes, 5 de marzo de 2013

Quan a memória no ye que ódio

A parola história viene d’o grieco ἱστορία e significa “coneiximiento alquirito per a investigacion”. A história ye informacion, a história ye una céncia; e —encara que, como totas as céncias, como totas as informacions manipoliable hi seiga— preva de trovar esquemas regulars que deteminen ogetivament as causas e as conseqüéncias d’os feitos pasatos.
A memória, manimenos, ye —siempre, en toz os sentitos— parcial perque no naix d’un feito sino d’un deseyo. A memória no busca a verdat, a memória busca a justificacion e puede mesmo fer bandera d’a mentira si o que saya d’explanicar ye l’ódio. Á la fin —e en seguntes qué mans— a memória no ye que una retolica bofa e falsa que sirve á o deshonor e l’autocomplacéncia d’os covardes.
Tornaremos á veyer-lo manyana en Zaragoça. Ramatas de gentotas capinas —sin atro ideyal que a borina— s’ençorraran como tocinos en ricuerdo d’una fiesta naixita de l’ódio e a mentira. Manyana en Zaragoça, un pueblo sin pasato —un pueblo sin present ni futuro, un pueblo sin dignidat— s’esvolustrará de buen implaz en a suya vasuera mientres que ­—en a suya ignoráncia satisfeito­— querrá siguir creyendo que celebran o trunfo d’a libertat. Embrutecitos animals, esqueferatos sin ni sisquiera o conuerto d’un subsídio vomecaran sobre l’heroïsmo d’o verdadero pueblo, ixe que supo levantar-se e luitar e morir —con a valentia que solo os esfensors d’una causa justa saben fer servir— per a suya raçon de vivir. Como hombres. Como espanyols. Como carlistas.