miércoles, 28 de mayo de 2014

Bien per l'arçobispe de Zaragoça

De l’arçobispe Ureña no’n sé guaire. Zaragoça no ye a mia diocesis. Prou que sé que mosen Ureña estió o primer bispe espanyol que celebró a Santa Misa con a Forma Extraordinária d’o Rito Romano, o pasato 15 de ginero en a Ilésia de Santa Maria la Mayor d’Epila. Sé tamien que belatros han siguito o suyo eixemplo. Ye d’agradeixer, quasi d’almirar, en estes tristes dias n’os que demasiatos miembros d’a gerarquia eclesial —no solo que nacional— fan vistero o suyo disprécio, o suyo ódio quasi, ent’a Tradicion Catolica.
De l’arçobispe Ureña no’n sé guaire. Me’n hevan charrato bien, pero Zaragoça no ye a mia diocesis e no teneva una ideya feita d’o suyo quefer episcopal. Una noticieta en a prensa aragonesa m’ha feito creyer que sí, que tenevan muita raçon os que m’hevan emponderato a suya fayena eclesial.
Seguntes leigo, o Partido Popular heva denunciato en a Junta Electoral á quatre organizacions —entre ellas Cáritas Diocesana de Zaragoça— per una campanya que demanda a retirata d’o progecto de lei de reforma d’o Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Querevan os populars, entre atras cosas, fer aturar a zaguer aiccion de protesta que ha consistito en ficar cartels con forma de silueta humana en negro que mira d’identificar á os escluitos d’o IAI. Cada un d’os cartels amonstra o perfil d’un caso real de persona que puede perder o subsídio si s’apreva a reforma.
No satisfeitos con a resolucion d’a Junta Electoral, que desestimó a suya pretension de fer sacar os cartels que son penjatos en as siedes de muitas entidaz socials e parróquias aragonesas, o PP prevó de que l’arçobispe ordenás que se sacasen as siluetas d’as fronteras d’as ilésias an que yeran mesos. Estió un consellero d’o guvierno regional, Modesto Lobón, o que participó a don Manuel Ureña esta desigéncia. Pos bien, l’arçobispe se negó e as siluetas continan ricordando-nos —més que més á os catolicos— que en esta Espanya que seguntes o PP ye salindo d’a crisis, o percentage de presonas que han á vivir per debaixo d’o branquil d’a pobreça ye creixito dic’o 21,6%, seguntes o informe —oficial— que este mesmo mes de mayo ha feito á coneixer o Instituto Nacional de Estadística. Perque cal ricordar que Cáritas Diocesana de Zaragoça, ixa organización que o PP aragonés denúncia —e o guvierno de Rajoy acusa de mentir— ha tenido que fer puyar estianyo en un 47,5% o suyo gasto en aduyas dreitas á las famílias.
Ye d’agradeixer, quasi d’almirar, que en estes tristes dias de 13 Televisión e os atros médios de comunicacion (sic) d’a Conferéncia Bispal Espanyola, un bispe nuestro se negue á fer siguidismo d’o poder e mantienga o mensage d’a Dotrina Social d’a Ilésia. Que prengan eixemplo, que buena honra nos ferá.