martes, 23 de abril de 2013

Que o Sinyor Sant Jorge nos aduye

E assimesmo ordenamos, que la fiesta del glorioso Martyr senyor san Iorge, que caye a XXIII dias de abril, sia en el dito Regno inviolablemente, e perpetua, guardada, observada e celebrada solemnement: assí como los días del Domingo e otras fiestas mandadas guardar. E todos los Prelados del dito Regno sian tenidos aquella mandar guardar e observar, jus aquellas penas mesmas que deven e son tenidos fazer observar e guardar los Domingos e otras fiestas.
Fuero d’as Cortes d’Aragon. Calatayut, (1461).
Que o Santo patron d’este viello Reino nos aduye hue á vencer á o moderno dragon que nos menaça e podamos ganar á o mal a batalla, igual como es cavallers aragoneses ganon en 1096 a batalla d’Alcoraz grácias á la intervencion d’o Santo mártir. 
Que no calga luitar, pero que sí cal, nos enfrontinemos á o combate con a valor, a dignidat e a fe d’es guerrers de Cristo.