miércoles, 4 de mayo de 2011

Aragon pude

No b’ha que fer un estúdio sociologico, u qualcosa parellana, ta saber que quasi tota la gent tiene muito claro que a corrupcion politica ye, tamien en Aragon, general de tot. Quasi toz tenemos muito claro que esta pasa ye present en toz os partitos –de zurdas u dreitas, grans u chiquez- e en totas as almenistracions –local e comarcal, provincial e regional-.
Solo que con os casos que a prensa aragonesa ye publicando en os zaguers dias, e que ye de dar que no seran que a tuca d’o iceberg, se podria emplenar un libro:
-A neseçária complicidat d’a DGA en l’aprevacion d’o PGOU d’A Muela.
-As comisions -més de 500.000 euros!- que diz que cobró o sinyor vicepresident Biel per aligenciar dito plan d’ordenacion.
-As imputacions judicials á funcionários d’a DGA, emprencipiando per lo director d’o Servício Provincial d’Indústria, per delictos de prevaricacion, cofeito, negociacions prohibitas e falsedat decumental.
-As aljudicacions irregulars que o guvierno d’Aragon ha feito -á lo menos, que ni sisquiera s’han revisato totas as contrataccions- en 35 obras en diferents lugars d’a region.
-As comisions que -ya sabez: presuntament- cobrava un sinyor d’o PAR, Antonio Quero, que se feva clamar Mister 3%
-As comisions que, seguntes ixe cargo d’o PAR, cobró o o sinyor Carlos Escó -marito d’a candidata socialista á o guvierno d’Aragon e amigo amiguiço de Marcelino Iglesias- quan yera viceconsellero d’Obras Publicas. Cargo que dixaria, ta pasar ta Telefónica, quan as denúncias sobre a honradez de muitas d’as suyas gestions se fiçon ixordaderas de tot.
-A imputacion á José Sobrino, marito d’a candidata d’o PP aragonés, Luisa Fernanda Rudi, per insolvéncia punible. Os treballadors l’acumulan de fer crepar a suya empresa meyant vendas con perdas e amagadas de benefícios.
-O concello de Mallen, an que agora mesmo a policia bi ye investigando un atro caso de corrupcion monecipal: pago d'actuacions que nunca no se fiçon, presuntas irregularidaz en a tramitacion d'expedients d'aljudicacion de contratas e bels, siempre probables, pilotaços relacionatos con a promocion d'a polemica plataforma logistica de Mallen. Tot per valura de cientos de mils d'euros.
Ecetra, ecetra, ecetra.
Pero ixorronta més que més que buena cosa de gent pareix aconortar-se, pareix fer-se-ie. Como si no’n b’hes de solucion, como si a corrupcion fues un pecato an que toz hi cayerinos si nos trobásenos en bel puesto de responsabilidat. A malotia social que o sistema ha aconseguito ye tal que trascamos de buen implaz con a inmoralidat més esclatera sin ni sisquiera un sinyalin de corage.
Prou sabemos qui ganará as esleccions d’o dia 22; prou sabemos qui las perderemos.