miércoles, 26 de enero de 2011

Biscarrués e a nueva cultura de l'augua

¿Se’n alcuerdan vustés d’a Expo de Zaragoza? No ye solo que os suyos pavellons, ixos que ivan a emplenar-sen d’oficinas e agéncias oficials ta benefício d’os ciudadanos, no son agora que enruenas e maruenyos. Ya sabévanos que l’acontecimiento seria un atro eixemplo de cómo se malfurrian os nuestros diners en progectos patariecos de tot. Ye tamien que ixa Expo iva a significar un cámbio en l’aproveitamiento de l’augua, una concenciacion sobre a suya importáncia e a nesecidat de fer-la servir ta usos racionals. A nueva cultura de l’augua, ¿se’n alcuerdan? Quan o Plan Hidrologico Nacional e a transcolata d’o Ebro no fevan que repetir-lo como un mantra que nos enfilaria t’a felicidat. A nueva cultura de l’augua, qué bien sona. Pero solo quan conviene, no se trafuquen vustez.
Perque si o tema ye o recreiximiento de Biscarrués (u Yesa u qualsiquier progecto pantanista e criminal), án queda ixa nueva cultura de l’augua? Dice o Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, con buena cosas d’informes, que o impacto ambiental d’o pantano de Biscarrués fa inviable de raso lo progecto. Yera de dar, un pantano no ye que un eixemplo d’irracionalidat economica e ecologica. ¿No i yéranos ya toz d’alcuerdo? ¿Alcaso no b’ha alternativas més eficients e, ta caramuello, respectuosas de tot con a naturaleça? Se coneix que no. Ya se i vei qué prestos han blincato furos os de siempre (o Guvierno d’Aragon, quasi toz os partitos politicos e os sindicatos agrários) a esfender o imposible. An que ahiere, ta refusar o PHN e promover a nueva cultura de l’augua, decivan blanco, hue, ta desigir o pantano de Biscarrués e os usos insustenibles d’o preciato liquido, en dicen negro. Negro negriço. Sin mica vergüenya torera (u ecologica).
D’alcuerdo. Bueno ye saber-lo. Perque si casa nuestra se puede afogar per lo bien comun, tamien se puede sacrificar o resto d’Aragon per lo bien comun d’Espanya e o progreso economico d'a mayoria. Asinas que, dende agora mesmo, seré o primero que se manifieste, quan calga e de buen implaz, a favor d’a transcolata d’o Ebro. E será luego. Ya lo veyeran.