miércoles, 29 de octubre de 2014

A Tabla de Benavarre

A la fin una buena noticia en l’afer d’o património aragonés seqüestrato en Lerida. A la fin a Diputacion de Lerida cumplirá una senténcia judicial. A la fin a tabla de Benavarre tornará ta Aragón. S’egecuta asinas a senténcia d’o Tribunal Superior de Justicia d’Aragon (TSJA), confirmata per lo Tribunal Supremo, que reconeix o dreito de retracto d’o Guvierno d’Aragon en a compra d’esta pieça d’o sieglo XV. Manyana hi será, encara que a Cambra d’o Contencioso Alministrativo d’o TSJA dictó senténcia en abril de 2013 e en febrero de 2014 o Tribunal Supremo ratificás ixa senténcia.
Dica agora a tabla de Benabarre bi yera en o Museu de Lerida, que mantien més de cien obras sacras reclamatas per a diocesis de Balbastro e Uesca.

Ye menister ricordar que atras muitas obras d’arte de Benavarre no se podran amonstrar ni en Aragon ni en Catalunya ni en garra puesto perque las estricallon os republicanos durant a Guerra Civil. Disapareixion alavez toz es retablos e ogetos de culto d’o templo parroquial. A tabla no la cremon perque yera muito valiosa. Per a mesma raçon, tampoco no destruyon a orfebreria d’a ilésia. Bien se vale que o 30 de março de 1938, os requetés d’o glorioso Tércio Ortiz de Zarate liberon o lugar e puson fin a la terror roya que heva allerato a villa ribagorçana.
Sobre a barbárie roya en a província de Uesca, se puede consultar, per eixemplo, o treballo “El "terror rojo" en la provincia de Huesca: la lucha contra el orden social y sus representantes durante la guerra civil española”, d’Ester Casanova Nuez, publicato en Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España: actas del II Congreso de Historia Local de Aragón (Huesca, 7 al 9 de julio de 1999),coordinato per Miguel Angel Ruiz Carnicer, Carmen Frías Corredor, 2001, ISBN 84-8127-112-8, que ye disponible en este VINCLO.

lunes, 27 de octubre de 2014

Navatas per lo Mississippi


jueves, 23 de octubre de 2014

No més lugars afogatos

Hue més que més hue tot somos Sigüés. E Mianos. E Artieda. Perque hue —e toz os dias— toz somos Mediano. E Janevas. E Lavelilla. E Lacort. E Búbal E Saqués. E Lanuça. E Arasanz. E Clamosa. E Barasona. E Finestras. E Auberola. E...


miércoles, 15 de octubre de 2014

D'un poema de Gonzalo Rojas

No me fa mica goyo o surrealismo. No me pareix sique o refleixo d’una sociedat dolenta, d’una sociedat malauda. Prou que no comparto ixa ideya de que en Aragon o surrealismo ye costumbrismo. Gran error querer fer pasar per caráuter popular es vícios d’uns sinyoritos. Perque ixo yera, per eixemplo, Buñuel: un sinyorito rebutiu de vícios e malautias burguesas que bien se vale que no representa pas l’alma aragonesa.
No me fa mica goyo o surrealismo. Talment bels pintors —os menos surrelistas d’os surrealistas— me mereixen qualque interés. Magritte u Dalí per citar-ne dos; talment belatro més, no sé. U bels escritors que escrivion bellas paginas —u bellas ringleretas, u bellas parolas sisquiera­— que amonstran qualque qualidat. Soi pensando en Larrea; soi pensando en as ditaladas que o surrealismo dixó en atros autors d’o primer tércio d’o sieglo vinte (un eixemplo).
No me fa mica goyo o surrealismo. Encara que envenás con fuerça en l’America hispana e chupís a obra de tantos autors d’ixas tierras veroyas con a mesma intensidat que o modernismo. E con o mesmo periglo de sobredosis. En bels pocos casos, manimenos, o esceso no lo estió tanto e ye posible trovar una miqueta de lirismo e d’inteligéncia en metat d’o barrenato vulturno d’imágens inconexas que a sovent no dicen brenca.
Per ixo traigo aquí a Gonzalo Rojas e o suyo poema Cerámica. Encara que solo seiga que per ixa maçada zaguera que nos describe perfecta o vacio d’a nuestra sociedat malauda, d’a nuestra sociedat dolenta: Quasi tot/ ye atra cosa.

CERAMICA
Lo important no ye o nylon en a finestra sin veires sino a calavera
fumeyant d’a luz, o polvo
d’os interratos, o viello polvo
en l’aire de Quinchamalí, o
maitino quirúrgico, o estrident
d’a crepaçon, o quán
ya sin uellos, o
puerco quán
d’o
que Hilda e Tuli charravan amoniquet, tierra
con tierra, sisella
con sisella. –Gonzalo!, otila o can, e
Gonzalo?
                        Quasi tot
ye atra cosa. 

PS. O poema autografo e con ilustracion, l’he amprato d’o bloc Letras Libres (VINCLO)

domingo, 12 de octubre de 2014

Himno d'a Virgen d'o Pilar

Como no podeva estar d’atra traça, a devocion a la Virgen d’o Pilar ha feito naixer, per toz os cavos d’a nuestra región, tota mena de coplas, ixotas, romances, oracions e cantas populars adedicatas a esta devocion mariana. Podez ascuitar-ne beluns en o Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés (punchaz VINCLO) e que contiene joyetas como esta (punchaz VINCLO).
Manimenos hue, m’agana de traducir a l’aragonés una composcion culta, o Himno a la Virgen d’o Pilar, que compuson, en 1908, Florencio Jardiel (parola) e Juan Bautista Lambert (mosica) e que se cantará hue de nuevas en a Basilica zaragoçana:


Virgen santa, Mair mia,
luz veroya, claro dia,
que a tierra aragonesa
te dignés a visitar.
Este pueblo que t’adora
d’o tuyo amor favor roga
e t’aclama e te bendiz
abraçato a o tuyo Pilar. 
Pilar sagrato, resplandient faro,
rico present de caridat.
Pilar bendito, trono de glória,
Tu t’a victória nos levarás.
Cantaz, cantaz
 himnos d’honor e lova.
Cantaz, cantaz
a la Virgen d’o Pilar.

viernes, 10 de octubre de 2014

Per cada dia

Per cada dia me fa menos goyo Bergoglio1.
Per cada dia entiendo menos que Benedicto XVI abdicás e fes posible esta esferra.
Per cada dia soi més convencito de que a Parusia ye próxima.

E per cada dia en tiengo més ganas. 1. E bien se vale que no l'han dau o Nobel.

lunes, 6 de octubre de 2014

Santos Ladrón de Cegama

O 6 d’octubre de 1833 o general Santos Ladrón de Cegama proclamó rei a Carlos V en Tricio, encomençando altalle a Primer Guerra Carlista.
Santos Ladrón de Cegama yera un distinguito militar espanyol, naixito de Lumbier (Navarra) en 1784, que veniva d’una antiga e noble familia. En a Guerra d’o Francés ascendió a tenient coronel. En 1819 aconsiguió o nombramiento de coronel. Participó en a Guerra Reyalista (1821-1823) ta defender a monarquia e o catolicismo en luitando cuentra a revolucion. Fernando VII l’ascendió a o cargo de brigadier e Comandant General d’os reyalistas de Navarra. Ya rematata ixa contienda, o rei lo nombró Guvernador Militar de Pamplona. Dimpuesas alcançó a Gran Cruz d’Isabel a Catolica.
Manimenos, os suyos ideals, tan cerenyos como coneixitos, perjudicon a suya carrera militar. Per ixo, en Valladolid bi yera, sin exercer mando e vigilato per as simpatias que amonstrava per os dreitos a o trono de Carlos María Isidro, quan supo d’a muerte de Fernado mesmo dinantes que no s’enterás o guvernador militar d’a plaça.
Santos aconsiguió fuyir ta part de Navarra. En o camin fació a parola con Jerónimo Merino e entró en A Rioxa per la Sierra d’a Demanda. E en ixa provincia, estió lo primero que, o 6 d’octubre de 1833, proclamó a Carlos V —que heva feito o dia 1 o Manifiesto d’Abrantes— como legitimo rei d’as Espanyas, concretament en o lugar de Tricio. A laotro’l dia se fació cargo d’es voluntários reyalistas de Logronyo e pasó ta Navarra a unir-se con os tradicionalistas d’ixa província que s’hevan reunito entre Viana e Los Arcos. Con ixa chiqueta fuerça militar, que no yera guaire bien equipata, s’enfrontinó a la columna d’o exercito regular que yera salita de Pamplona ta capturar-lo. A desigual batalla sucedió en Los Arcos. O general Santos Ladrón de Cegama estió derrotato e feito prisionero. Lo levon ta Pamplona, an que l’afusilon o 14 d’octubre de 1833. 
Os carlistas que no fuen feitos presos en Los Arcos fuen l’alacet d’as tropas d’as que se fiço cargo Zumalacárregui o 14 de noviembre de 1833 en Estella. A defensa d'o Trono e l'Altar siguiva encara. A defensa d'o Trono e l'Altar sigue encara. 
Ye a hora d'a reaccion.