miércoles, 26 de enero de 2011

Biscarrués e a nueva cultura de l'augua

¿Se’n alcuerdan vustés d’a Expo de Zaragoza? No ye solo que os suyos pavellons, ixos que ivan a emplenar-sen d’oficinas e agéncias oficials ta benefício d’os ciudadanos, no son agora que enruenas e maruenyos. Ya sabévanos que l’acontecimiento seria un atro eixemplo de cómo se malfurrian os nuestros diners en progectos patariecos de tot. Ye tamien que ixa Expo iva a significar un cámbio en l’aproveitamiento de l’augua, una concenciacion sobre a suya importáncia e a nesecidat de fer-la servir ta usos racionals. A nueva cultura de l’augua, ¿se’n alcuerdan? Quan o Plan Hidrologico Nacional e a transcolata d’o Ebro no fevan que repetir-lo como un mantra que nos enfilaria t’a felicidat. A nueva cultura de l’augua, qué bien sona. Pero solo quan conviene, no se trafuquen vustez.
Perque si o tema ye o recreiximiento de Biscarrués (u Yesa u qualsiquier progecto pantanista e criminal), án queda ixa nueva cultura de l’augua? Dice o Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, con buena cosas d’informes, que o impacto ambiental d’o pantano de Biscarrués fa inviable de raso lo progecto. Yera de dar, un pantano no ye que un eixemplo d’irracionalidat economica e ecologica. ¿No i yéranos ya toz d’alcuerdo? ¿Alcaso no b’ha alternativas més eficients e, ta caramuello, respectuosas de tot con a naturaleça? Se coneix que no. Ya se i vei qué prestos han blincato furos os de siempre (o Guvierno d’Aragon, quasi toz os partitos politicos e os sindicatos agrários) a esfender o imposible. An que ahiere, ta refusar o PHN e promover a nueva cultura de l’augua, decivan blanco, hue, ta desigir o pantano de Biscarrués e os usos insustenibles d’o preciato liquido, en dicen negro. Negro negriço. Sin mica vergüenya torera (u ecologica).
D’alcuerdo. Bueno ye saber-lo. Perque si casa nuestra se puede afogar per lo bien comun, tamien se puede sacrificar o resto d’Aragon per lo bien comun d’Espanya e o progreso economico d'a mayoria. Asinas que, dende agora mesmo, seré o primero que se manifieste, quan calga e de buen implaz, a favor d’a transcolata d’o Ebro. E será luego. Ya lo veyeran.

martes, 18 de enero de 2011

De nuevas con a muerte digna

Aquels que no saben vivir dignament s’inventan o dreito a la muerte digna. Igual como s’inventon o dreito a l’alborto. Gentota que no tiene atra basémia que l’ódio e l’asesinato. Gentota que tiene a complicidat d’una sociedat anestesiata.

Hue mesmo, a Junta de Portavoces d’as Cortes d’Aragon debatirá una demanda d’Izquierda Unida ta que faiga garras a creacion d’a ponéncia que estúdie a propuesta legislativa presentata per esta fuerça politica ta reglar o que els claman os dreitos d’a persona en o proceso d’a muerte. Seguntes pareix, e per disgrácia, b’havrá alcuerdo ta aprevar a iniciativa, seis meses dimpués de que as Cortes d’Aragon acceptasen a suya tramitacion.

En os zaguers dias, b’ha havito charraços entre o unico deputato d’IU, Adolfo Barrena, e caporals d’o PSOE ta aligenciar a qüestion. Cal recordar que en o pleno d’o pasato mes de junyo respective a este tema, o PSOE e a CHA refirmon l’almision d’a iniciativa d’IU an que o PAR s’abstuvo e o PP votó en cuentra (podez consultar-ne a dentrata correspondient).
Dende altalle, b’ha havito quatre prorrogas demandatas per as collas ta que s’amplás o periodo de presentacion d’esmiendas. Si a la fin a iniciativa fa garras, Aragon será a segunda region,a l’arreu d’Andalucia, que apreve a eutanásia. Diz que en março, o guvierno d’Espanya en presentará o suyo progecto de lei, a o que clamaran Lei de Cuidaus Paliativos e Muerte Digna. Malament.

miércoles, 12 de enero de 2011

Més crimens musulmans cuentra os cristianos

En un atro episódio d’a violéncia genocida cuentra os cristianos en os païses musulmans, un policia asesinó anueit a un pasagero e en firió a atros cinco, toz els cristianos coptos, en dispara-les en un tren aturato en a estacion d’a ciudat de Samalut, en Egipto.

A victima d’a suya enrestita ye un viello de 71 anyos. A suya muller ye una d’as cinco personas feritas en o crimen. Dos d’os feritos son graus.

Manifestants cristianos s’enfrontinon a las fuerças de seguridat devant de l’hespital an que permaneixen ingresatos es cinco feritos, quatre mullers e un hombre, tiroteyatos en a enrestita.

Os manifestants prevon de dentrar en o centro sanitário e os policías les ne privon, per lo que empencipion, siempre seguntes a version oficial, a arrullar piedras a os agents que emburçon a os coptos con gases lacrimogenos.

En este vinclo, en inglés, ixo sí, tenez muita informacion sobre o genocídio cuentra os coptos.
Antiparti en Nigéria, en a redolada d’a ciudad de Jos, continan as enrestitas cuentra os lugars de mayoria cristiana. En esta zaguer ocasión, es muertos son, a lo menos, trece. A violéncia islamista cuentra os cristianos en Nigéria, an que os musulmans son mayoria n’o norte d’o país, no fa sique creixer per cada anyo. Igual como en quasi toz os païses con mayoria islamica.
Mesmo en Europa s’atriven os musulmans a menaçar a las comunidaz de cristianos que, victimas d’o terror islamista, huvon a dixar as suyas nacions.