domingo, 30 de octubre de 2016

Tos Os Santos


viernes, 21 de octubre de 2016

Os mártirs de Nembra

Memória historica. Veritable. No pas as mentiras de l’ódio e o resentimiento. Historica memória d’a més cruel persecucion religiosa de toz os tiempos.
Hue, 21 d’otubre, ricordamos o martírio d’o Venerable Siervo de Dios Genaro Fueyo Castañón, de 72 anyos, parroco de Santiago Apóstol de Nembra, e d’os laicos Segundo Alonso González, 48 anyos, Isidro Fernández Cordero, 33 anyos, e Antonio González Alonso, 24 anyos. O salvage asesinato d’estes beatos succedió en Nembra, un lugaron d’o concello minero d’Aller, en as Astúrias. Os quatre mártirs yeran adoradors nocturnos, un “crimen” terrible ta os sanguinosos “democratas” d’a 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola.
Nembra contava con Adoracion Nocturna dende 1908. Bi heva bels cien adoradors. Yeran miners e lavradors que, una vegata en o mes, hvierno u verano hi fuese, en a Cambra de Guárdia se reunivan. Ixa mesma Cambra de Guárdia se feva servir como escuela de luns a sabato, ta os fillos d’o indicato Catolico, e como Centro Catolico ta o Sindicato os domingos dimpués de Misa. Per cierto, l’Adoracion Nocturna de Nembra superó a Guerra Civil pero no a decada d’os sisanta: os “fruitos” d’o Concílio Vaticano II....
A mosen Genaro ya lo quison matar en l’anyo 1934, en ixa mesma revolucion en que os marxistas e os anarquistas asesinon a trenta e un religiosos e a siete seminaristas. Mosen Genaro se salvó grácias a bellas mullers que l’alvertion de que ivan a venir revolucionários dende Moreda ta matar-lo.
En 1936, manimenos, no trobó motivos ta fuyir. No heva feito mal a dengun, a dengun no heva denunciato, a dengun no heva engalçato. Pero lo detuvon. En a garchola bi estió dica lo 20 de octubre. Ixe dia, lo levon t’a ilésia de Nembra. A Cambra de Guárdia de l’Adoracion Nocturna s’heva emplenato de presos dende lo 19 de juliol.
A Antonio González lo sacon d’o encierro l’11 de setiembre. Lo levon en auto enta Moreda. En a cursa pasó per devant de casa suya. Bi yera su mair posata en a puerta. En voz alta le dició: “Adiós, madre, hasta el cielo”. Lo menon t’o Puerto de Sant Emiliano, entre Mieres e Sama. Lo quiton d’o coche e, no sentir-se garra disparo —seguntes lo testimónio d’o conductorse creye que, como atras vitimas anteriors en o mesmo puesto, fue asesinato a pals e ixerbicato. Al cabo de tres horas, volvieron sin Antonio. Sus restos nunca se encontraron. Se supone que fueron recogidos de entre los muchos que allí había, y llevados al cementerio de Sama.
A mosen Genaro, a Segundo Alonso e a Isidro Fernández los asesinon entre embéfias en ixa mesma ilésia. Los descolon como se descola a os tocinos en a matacia. Dimpués los troceon.
Una anyada dimpués trobon os repuis d’os mártirs. Yeran integros, sin sintomas de corrupcion. As suyas famílias, como les hevan indicato es mártirs, miron  de perdonar. Fuen vários os casos en que os fillos aduyon a os familiars d’os verdugos de sus pairs.
O pasato 8 d’otubre, fuen beatificatos en a Seu d’Oviedo. Veritable e historica memória.

miércoles, 12 de octubre de 2016

Festividat d’a Virgen Maria Apareixita en Carne Mortal

12 d’octubre: festividat d’a Virgen Maria Apareixita en Carne Mortal. Dia d’a Hispanidat:
America ye a obra d’Espanya. Esta obra d’Espanya lo ye esencialment de catolicismo. Doncas b’ha relacion d’igualdat entre hispanidat e catolicismo, e ye locura tota prevatina d’hispanizacion que lo repúdie.                                                       Isidro Gomá Tomás. Apología de la Hispanidad (1934).

Que a Santa Virgen esfienda a sagrata Tradicion d'as Espanyas. Feliz dia d'o Pilar a toz.

sábado, 8 de octubre de 2016

Concentracion per a Hispanidat a Barcelona

De nuevas, a Catalunya hispana esfenderá a sagrata tradicion d'as Espanyas en as carreras e plaças d'o Principau. Un gran treballo, e muito bien feito, que per cada dia replega més fruitos.

Més informacion a este VINCLO.