miércoles, 24 de mayo de 2017

A Batalla de Uesca

O 24 de mayo de 1837, durant a primer guerra carlista, fuen redotatas as tropas liberals d’o general Iribarren en a ciudat de Uesca e bi entró o eixercito d’o legitimo rei Carlos V.
Don Carlos Maria Isidro de Borbon, junto con o infant don Sebastián Gabriel, heva organizato dende Navarra una expedicion ta entrar en Madrid. Ixe mes de mayo de 1837 penetró a Expedicion Reyal fiço a suya en l’Alto Aragon e se presentó devant d’as puertas de Uesca o dia 24 de maitino.
Lo Concello en corporacion recibió a o monarca, que entró baixo pálio en a seu oscense, acompanyato d’o cabildo catedralício e se cantó un solemne Te Deum. As tropas carlistas se fuen aloixando en a ciudat, mientres a division navarra, mandata per lo general Sanz, permaneixeva a presta en o vecino pueyo de Sant Jorge.
Arredol d’as tres d’a tarde plegó Iribarren, procedent d’Almudévar, e aprestó as suyas tropas en orden de combate, en a plana d’Alcoraz; mandava l’ala dreita lo brigadier Conrad, con soldatos e mercenários franceses e espanyols; en o centro se i ficó lo brigadier Van Halen e o mesmo Iribarren se situgó en l’ala ezquierda. As fuerças carlistas que yeran en o pueyo de Sant Jorge se desplegon en guerrilla, e per més d’una hora os guidas de Navarra resistion a la infanteriía cristina, igual como a o fuego contino de catorce pieças d’artilleria. Dimpuesas, fuen sumando-se-ie as tropas acantonatas en Uesca. A redota liberal fue absoluta. Dixando lo campo a os carlistas, os cristinos fuyon a la bimbola enta part d’Almudévar, an que morió lo general Iribarren a causa d’as feritas recibitas en a batalla.
As perdas cristinas fuen numbrosas: més de 1.000 baixas, entre muertos e feritos e a Legion Extrangera francesa quedó quasi estricallata. En as filas carlistas bi havió 400 baixas.
O infant don Sebastan Gabriel, en o suyo quartel general d’o pueyo de Sant Jorge, dató lo parte d’a batalla lo mesmo dia 24, e fayió una alocucion a os voluntários carlistas. O pueblo de Uesca celebró solemnes festellos en honor de Carlos V, qui visitó personalment a os feritos. O dia 27 de maitino a Expedicion Reyal saliva enta Balbastro.
En memória d’os caitos en a batalla se construyó un sencillo molimento, con una cruz, devant d’a que se rezava, toz os anyos, un responso quan a procesion con os cabildos catedrálicio e monecipal tornava d’a misa solemne d’o 23 de abril en l’armita de Sant Jorge.

martes, 2 de mayo de 2017

Per un atro dos de mayo

Hue, igual como fa 209 anyos, Espanya ye ocupata e somesa per es enemigos d’a sobirania nacional e a fe catolica. Tota la estratégia d’a mundializacion, agora como alavez, tien per ogetivo a destruccion d’Espanya, bastion d’a Cristiandat, e a suya substitucion per un estato enatiço an que o capitalismo, a multiculturalidat e l’aberrosexualidat seigan a norma e o modelo.
Hue, igual como fa 209 anyos, ye menister que o pueblo espanyol se levante cuentra es enemigos d’a Pátria e a Religion e remplaz este guvierno de culicaiga per una Monarquia Social e Catolica que restatuezca as valuras cristianas, veritable eséncia d’a nuestra identidat nacional.
Hue, igual como fa 209 anyos, ye a hora d’a reaccion.

sábado, 1 de abril de 2017

1 d'abril: anniversário d'a Victória

O 1 d'abril de 1939 se culminava la feita d'o pueblo espanyol que supo vencer a o regimen més genocida d'a nuestra história.
O 1 d'abril de 2017 ye menister honrar a os valients espanyols que supon devantar-sen en armas cuentra o mal que altroixaba la fe e a eséncia d'as Espanyas.
O 1 d'abril de 2017 ye menister, de nuevas, aprestar-se a la defensa d'a Pátria e a Religion frent a os enemigos que, de nuevas, menaçan con imposar-nos o suyo ódio; que de nuevas menaçan con fer disapareixer l'alacet cristiano d'o nuestro pueblo.
Ye a hora d'a reaccion.

miércoles, 8 de marzo de 2017

Ueito de março


domingo, 5 de marzo de 2017

De nuevas a vergüenya d'a Cincomarçada

De nuevas, como vienen fendo dende 1981 toz os malguviernos monecipals d'a enuyosa democrácia antiespanyola, o Concello de Zaragoça tornará a celebrar a muerte d'os 300 carlistas aragoneses que,o 5 de março de 1838, luitón, e morión, per Dios, a Pátria, os Fueros e o Rei en desigual combate cuentra as Milicias Nacionales (sic) que, integratas per foranos sin garra vinclo con o Reyno d'Aragon, altalle ocupavan a ciudat de Zaragoça ta privar a suya liberacion.
Per ixo, hue de nuevas, como toz os anyos, dende este humil quaderno de bitacora, queremos ricordar a ixos 300 carlistas aragoneses que, quan as circunstáncias asinas lo demandon, supon levantar-sen en esfensa d'a Santa Tradicion. Que hue, de nuevas, sos sirvan d'eixemplo.

viernes, 10 de febrero de 2017

Severino Aznar Embid

O 10 de febrero de 1870 naixeva a Tierga, Zaragoça, en una família prou humil,  o sociologo e periodista Severino Aznar Embid, una d’as feguras més sinyaleras d’o catolicismo social en Aragon.
Entre 1883 e 1893 fa os suyos estúdios en o Seminário de Zaragoça. A l’atro l’anyo, encomiença a carrera de Filosofia e Letras; de vez que  empencipia os suyos primers treballos. Per un d’ixes treballos, un cuento con intincions politicas, será desterrato bellas anyatas ta Burdeus, an que prosiguió o quefer suyo.
Tornato ta Espanya, e devito a o suyo compromís con o catolicismo social, funda a Zaragoça a revista La Paz Social en 1907. De conjunta con a revista, crea una colección, a Biblioteca Ciencia y Acción, ta espardir o sindicalismo catolico.
En 1910 se presentó, sin d’esito, a deputato per Zaragoça en una candidatura carlista. En 1914 estió nombrato asesor social d’o Instituto Nacional de Previsión Buscar e en mayo de 1916 obteneva, per oposición, a catiera de Sociologia d’a Facultad de Filosofía de Madrid. Durant esta decada 1910-1920 fayó un amplo quefer de propagandista catolico-social dende a Junta Central d’Acción Social Agraria.
En 1920, s’afília a o Partido Católico Tradicionalista de Juan Vázquez de Mella, pero lo dixaria ta integrar-se, junto con atros carlistas como Salvador Minguijón, en o Partido Social Popular. Antes d’a fin d’a Cruçata Nacional s’identificaria de tot con as valuras d’o franquismo. A suya muerte, en 1959, l’escusaria de veyer a traicion que a la Santa Tradicion fició lo regimen de Franco.
Severino Aznar ye estato descrito per Manuel Núñez Encabo como lo «creador del pensamiento social moderno del catolicismo en España», en a suya obra  El nacimiento de la sociología en España: Manuel Sales y Ferré. Editorial Complutense (1999).

miércoles, 11 de enero de 2017

Glarimas de crocodilo

Glarimas de crocodilo. Obama se’n va, diz adiós e s’emociona. Obama plora. Se’n va o Prémio Nobel d’a Paz preventivo, o president que mandó arrullar bellas 3 bombas per hora, as 24 horas d’o dia, en a suya zaguer anyada de guvierno. Més de 26.000 bombas sobre 7 païses. En solo que una anyada. E se’n va plorando. Como ploran os que se pensón que ye una buena persona, un buen president, perque ye mulato. O nuevo etnocentrismo. Una alministracion corrupta de tot, a violéncia racial en a suya fuga, cientos de mils de muertos per as suyas bombas, millons d’innocents masacratos en o genocídio albortista… e le ploran. Le ploran per ignoráncia. Le ploran per pura maldat.