lunes, 31 de octubre de 2011

Toz os Santos

Mientres beluns, os que olbidan as suyas radices e a suya eséncia negan, feran de nuevas o rediclo, esta vegata con a fateça ixa de Halloween, muitos de nusatros celebraremos a Nueit de Difuntos e o dia de Toz os Santos como se mereix, conna solennidat de siempre.
Muitos de nusatros honraremos á os nuestros muertos e nos feremos contentos perque viven ya con Dios. Ricordaremos á ixos hombres e mullers, de tot tiempo e puesto, que han luitato con rásmia ta siguir o camin enta Dios. Reflexionaremos sobre l’eixemplo d’os Santos Mártirs que no dubdon en imitar á Gesu Cristo dic’o redamamiento d’a suya sangre. Reçaremos ta estar prestos en a desigéncia que o siguimiento d’o Evangélio nos demanda.
Mientres beluns s’encapinan, se disbraçan e s’altroixan sin vergüenyan, muitos de nusatros celebraremos a Victória d'o Espritu d’o nuestro Sinyor, simient que fa fruito en totas as nacions e en totas as puendas. Mesmo en a nuestra sociedat que tan lasa e vaciva á sovent nos pareix.

miércoles, 26 de octubre de 2011

O património religioso encara

Fa muito que no escrivive sobre o património religioso aragonés retenito ilegalment en Catalunya. E no ye estato per falta de notícias ni, muito menos, perque o tema haiga dixato d’interesar-me. A raçon seria, més bien, que este ye un afer que, igual como ixas larguiças séries que aborreixen as tardis televisivas, puede recuperar-se dimpués de bels meses sin garra problema, tot contina como dinantes, como quan lo dixés. Como eixemplo, belunas d’as zagueras notícias á o respective:
A presidenta d’Aragon, Luisa Fernanda Rudi, ha asegurato que o Núncio d’A Suya Santidat en Espanya, Monsinyor Enzo Frattini, le ha feito saber o "critério clariço" d’la Ilésia de que os biens perteneixen á las parróquias aragonesas e ha fixato un plaço de nueu meses á un anyo t’a suya tornata.
Rudi, que se reunió a semana pasata en Madrid con o Núncio almite, que a Ilésia "no tiene elementos" ta fer valer estos reconeiximientos " encara que a propiedat aragonesa ye inqüestionable. Seguntes pareix, tamien o Bispe de Balbastro havrá una reunion luego con o Núncio.
Ademés, Rudi, se reunirá con o president d’a Generalidat de Catalunya, Artur Mas, ta "intercambiar opinions" sobre a tornata d’os biens perteneixients á las parróquias de l’Aragon oriental. Ya en o mes de juliol, en prener posesion d’o suyo cargo, escrivió Rudi una carta á Mas en a que le demandava dita reunion. A respuesta de Mas no ye arribata dica o 18 d’octubre. No pareix a catalana a millor d’as actituz, més que més, quan bi ha atros temas importants pendients.
Os alcaldes de Berbegal, Peralta d’Alcofea e Villanueva de Sigena tamien s’han entrevistato con a sinyora Rudi. Os juratos son salitos muitos satisfeitos d’a reunion, més que més, dimpués de coneixer as declaracions d’o Núncio.
Caldria recordar-les á Rudi e á os alcaldes que totas as decision d’o Vaticano son estatas favorables á Aragon, como quan en 2004 a Santa Siede refusó o recurso catalan sobre a propiedat, u como quan o 20 de septiembre de 2005 fiço publico un decreto que instava á tornar as pieças, u a senténcia firme de 2010 que reconeix a propiedat aragonesa. E caldria recordar-le á Rudi que ye o estato espanyol qui ha á fer cumplir ixas senténcias. Que vaiga charrando con Rajoy. Encara que a parola de Rajoy no valga res, como preva, per eixemplo, a facilidat con que cámbia de parixer en temas tan importants como l’alborto u a luita antiterrorista. Me creigo que, disgraciadament, dintro de muitos meses siguiré havendo á escrivir sobre este tema.

viernes, 21 de octubre de 2011

Son iguals

Son iguals. Fan a mesma vergüenya. Ascuitar ahiere a Rodríguez, a Pérez u a Rajoy. As suyas declaracions sobre a falsa fin d’a ETA. Son iguals, a mesma vergüenya fan. S’enganyavan os que se creyevan que o PP no tradicionaria a dignidat d’as victimas —a dignidat d’a Pátria. Veyer ahiere a Rajoy yera veyer a Pérez u a Rodríguez. Vergüenya. Carranya. Fástio. Pérez. Rajoy. Rodríguez. Son iguals. Son o mesmo. Son intercambiables. No votes. No t’enganyes. No te rindas.
Ye a hora d’a reaccion.

lunes, 17 de octubre de 2011

Un libro que caleva

Ye menister no olbidar-lo: quasi o 90% d’o clero d’a diocesis de Balbastro-Monçon −igual como muitos laicos d’a mesma− estió salvagement asesinato per os criminals partidários d’a criminal segunda r.i.p.ublica en a salvage persecucion religiosa de 1936 sin atro motivo que a suya fe catolica. Estianyo se fa, doncas, o 75 cabo d’anyo d’este martírio.
Como una d’as fitas d’a commemoracion d’estes feitos, cal acobaltar a publicacion d’a obra La persecución religiosa en la diócesis de Barbastro-Monzón (1931-1941) . O libro ye escrito per lo historiador don Martín Ibarra Benlloch e ye editato, en dos tomos, per a Fundación Teresa de Jesús e o Bispato de Balbastro-Monçon. En a ciudat de Balbastro ya ye estato presentato, en a de Monçon se presentará este 20 d’octubre.

Martín Ibarra ye doctor en História e autor de vários libros e publicacions sobre a matéria, entre os que descuellan obras como Los católicos de las diócesis de Huesca y Barbastro y las autoridades de la España Nacional (18-VII-1936/VII-1938). Ha tenito, ademés, l’asesoramiento d’a comision historica diocesana.
En as suyas 937 paginas, contiene o libro més de tres mil citas bibliograficas, decumentals e historicas; 4.000 fotografias; 700 transcripcions de cartas d’os mártirs; 4.200 decumentos; 1.800 notícias de revistas e periodicos; 1.200 certificatos e 230 entrevistas.
O libro abraca o periodo amugato entre os anyos 1931-1941 e ye trestallata en quatre partis: Segunda República, Revolución y Martirio, Rehacer la diócesis e Rehacer al pueblo fiel.
L’ogetivo d’a obra, d’un rigor historico e metodologico almirable, ye claro:
recordar con emoción a tantos hermanos en la fe que, con la gracia de Dios, fueron capaces de morir violentamente sin otro motivo que el de su condición de sacerdotes o católicos, y, lo que es más admirable, morir perdonando
como encertadament sinyala o bispe mosen Alfonso Milián Sorribas en o prelogo d’o libro.
Quede, pues, La persecución religiosa en la diócesis de Barbastro-Monzón (1931-1941) como un atro testimónio ta que no olbidemos a os nuestros germanos o bispe mártir Florentino Asensio, o beato Ceferino, os Seminaristas claretianos u os Escolápios de Peralta de la Sal e, cómo no, a toz os atros mártirs, tan gran ye o suyo numbro, que encara no son estatos puyatos t’os altars. Dios quiera que seiga luego.

miércoles, 12 de octubre de 2011

Regina aragonensis


12 d'octubre. Fiesta d'a Virgen d'o Pilar. Patrona d'Aragon. Patrona d'a Guárdia Civil.
12 d'octubre. Fiesta Nacional d'Espanya. Festa Nacional d'Espanya. Festa Nacional de España. Espainiako Jai Nazionala. Hèsta Nacionau d'Espanha. Fiesta Nacional d'España. Festa nacional de Espanha. Fiesta Nacional de España.
12 d'octubre. Dia d'a Hispanidat.

martes, 11 de octubre de 2011

Aliança de civilizacions

Per cada cinco menutos s'asesina un cristiano en o mundo a causa d'as suyas creyéncias. Més que més en os païses de mayoria musulmana, pero tamien en a Índia u en Corea d'o Norte, per citar-ne atros dos eixemplos.
De cabo quan, muito de cabo quan, os diários e os informativos de rádio u television nos ofreixen imágens d'o martírio d'os nuestros germanos coptos en Egipto.
Os que charravan d'a primavera arabe e s'emplenavan a boca tafalando d'a libertat que amanixeva en o mundo islamico no tarten mica quan veyen a carranya d'os cristianos egípcios que hana apedecar es suyos es nuestrosgermanos asesinatos per ixos guviernos que ivan a trayer a democrácia a Egipto, Túnez u, agora, a Líbia.
O guvierno de Rodríguez, que estrafolla millons e millons d'euros en o suyo progecto de l'aliança d'as civilizacions, zarra os uellos e a boca, os braços cruça, devant d'o genocídio. E lo fa perque nusatros, os cristianos d'Espanya, tamien zarramos os uellos e a boca, tamien os braços cruçamos.
Qui no quiera estar compliz, puede colaborar con a Ilésia. Ye fácil. Ye obligatório.

lunes, 10 de octubre de 2011

Quí fues inmigrant

Dende o 2009, bels 30.000 inmigrants son tornatos t’os suyos païses con l’aduya d’o guvierno espanyol (que ni ye guvierno ni, muito menos, ye espanyol, pero ixo seria matéria ta atra entrata). As aduyas no son garra fateça. Ademés, en bi ha tres modalidaz ta que os sinyors inmigrants en triguen a que més honra les faiga.
Asinas, pueden demandar que o guvierno espanyol les pague o billet d’avion e les dé, ademés, 450 euros ta os gastos d’o viage. Como lo guvierno espanyol fa muito que renunció á la esfensa d’as nuestras buegas, estoi que buenacosa d’os inmigrants que s’acullan á esta opcion tornaran ta Espanya decamin, dimpuesas de disfrutar d’unas vacáncias en casa suya con toz os gastos pagatos.
Atra d’as opcions que pueden trigar os sinyors inmigrants ye capitalizar o esquefere. En este caso, antes de viagear t’o suyo país, o guvierno espanyol les caixa o 40% d’o subsídio e, una vegata en casa, o 60% restant. De nuevas, e como lo guvierno espanyol fa muito que renunció á la esfensa d’as nuestras buegas, estoi que buenacosa d’os inmigrants que s’acullan á esta opcion tornaran ta Espanya decamin, dimpuesas d’haver malfurriato es nuestros diners en qualsiquier concieto.
Con tot, a opcion que més s’estiman os sinyors inmigrants ye a tornata productiva. Con esta modalidat, o guvierno espanyol da á o sinyor inmigrant 1.500 euros ta que amonte bel negócio en o suyo país. De nuevas, e como lo guvierno espanyol fa muito que renunció á la esfensa d’as nuestras buegas, estoi que buenacosa d’os inmigrants que s’acullan á esta opcion tornaran ta Espanya decamin, dimpuesas d’haver dixato bel familiar á cargo d’o negócio que han feito con os nuestros impuestos. Una vegata en Espanya, ya trobaran atras aduyas, que aquí nos sobran os dinerez.
Vacáncias subvencionatas, dreito á un subsídio d’esquefere á la carta, diners ta amontar un negócio an que més t’estimes… quí fues inmigrant e no un treballador autonomo espanyol sin vacáncias pagatas, sin un euro d’esquefere, sin garra aduya ni sisquiera acceso a un creditota salvar un negócio real. Un negócio que da treballo encara e paga per cada dia més impuestos. Impuestos ta esto. E ta atras muitas cosas muito piors.