domingo, 31 de enero de 2016

Francisco Conesa (1781-1835)

Hue se fan os 180 anyos de l'asesinato de Francisco Conesa, caporal carlista aragonés.
Francisco yera naixito de Uesa d'o Comun en 1781. Heva combatito, con gran valura, en a Guerra d’o Francés. En agosto de 1822, Francisco Conesa no dandalió en unir-se a las partidas reyalistas en a suya insurreccion, alcançando en rematar o conflicto a graduacion d’alférez. 
Yera retirato en Açuara quan se declaró a primer Guerra Carlista e con una colla de leyals a la Tradicion formó una partida carlista. Ixa primavera de 1834, asumió o mando d’a partida e o suyo nombre sonó como comandant junto a o de Manuel Carnicer.
Conesa luitó en a redolada d’Açuara e Belchite e tamien en a cuenca d’a Xiloca, mantenendo-bi una ampla actividat a penar d’os pocos médios militars que teneva.
Dimpués de bels combates desiguals, e ya quasi sin hombres, yera adormindo o 31 de ginero de 1835 en o Mas de Montalvana, en Açuara, quan bel desconeixito, que s’heva unito a a la suya faccion, l’asesinó covardement d’un disparo de trabuco e se’n fue ta cobrar a recompensa per a muerte d’o caporal carlista.
Devant de Dios nunca no serás un heroe anonimo.

martes, 26 de enero de 2016

Un dia como hue

O 26 de ginero de 1936, yera consagrato bispe de Balbastro Florentino Asensio Barros. Florentino yera naixito de Villasemir, Valladolid, o 16 d’octubre de 1877. Muito joven, ingresó en o Seminário de Valladolid e bi fue ordinato sacerdote o 1 de junyo de 1901.
Mosen Florentino prenió posesion d’a seu bispal de Balbastro en março de 1936, manimenos, solo que per 4 meses e 23 dias podió exercer como bispe. O 21 de juliol de 1936 fue detenito e engarcholato en o colégio d’os escolápios, que yera estato transformato en prision ta relifiosos per as cricas asesinaderas republicanas que ixeminvan a terror per buena cosa de l’Alto Aragon. O 8 d’agosto fue menato t’a cárcel d’a Casa d’a Villa, an que estió salvagement mutilato antes d’afosilar-lo o 9 d’agosto de 1936. Fue beatificato o 28 d’octubre de 2007 e a suya fiesta liturgica se celebra o 9 d’agosto. Actualment, ye interrato en a seu de Barbastro.
Esto sí que ye memória. Esto sí que ye história.

viernes, 15 de enero de 2016

Atra senténcia sobre o património de l'Aragon Oriental

O Tribunal de Conflictos de Jurisdiccion d’o Tribunal Supremo ha refusato lo conflicto de jurisdiccion planteyato per a Generalitat de Catalunya cuentra a senténcia d’o Judgato de Primer Instáncia numbro 1 de Uesca que ordinó a tornata ta Aragón d’o patrimonio d’o Monestério de Santa Maria de Sigena que ye secrestato en Lerida.
A senténcia, ademés, sinyala que o conflicto planteyato constitui un «intento» d’a Generalitat de privar a efectividat d’una resolucion judicial que la obligava a entregar os bienes requeritos antes d’o 25 de septiembre de 2015.
Agora, o Tribunal de Conflictos ninviará a senténcia ta o judgato oscense ta legitimar a suya decision e fer a suya egecucion. Dita senténcia heva declarato nulas de pleno dreito as tres operacions de venda d’os biens d’o património historico-artistico d’o Monestério de Sigena a Cataluña entre os anyos 1983 e 1994. A juez ordinó que a propiedat de toz os biens venditos a la Generalitat e a o Museu Nacional d’Arte de Catalunya seigan tornatos a la orden religiosa d’as Sanjuanistas e se proceda a trasladar as pieças t’o monestério.
A juez tien a potestat, dimpués d’a resolucion d’o Tribunal de Conflictos, de desigir a la Generalitat a tornata d’as pieças e d’ordinar o suyo «secrestro judicial» con l’aduya d’a Guárdia Civil. 
Pero toz sabemos cómo autüa a (in)justicía democratica respective a o nacionalismo (anti)catalan.

miércoles, 6 de enero de 2016

A os Reis d'Orient les pido

6 de ginero. En a Festividat d'a Epifania d'o Sinyor e dia d'a Monarquia Tradicional, a os Reis d’Orient les pido una monarquia social, representativa e foral t’as Espanyas.
E, si no soi estato prou bueno e o mio deseyo posible no i ye, a lo menos un guvierno como lo d’Hongria u Polónia ta esta pobracha pátria nuestra.
No marca mica bien o 2016.
Ye a hora d'a reaccion.