jueves, 31 de octubre de 2013

As almetas

“Ái, o ninon, tiene l’almeta adormita” se coneix que me diciva lola quan yere chiquinin e o suénio me burniava. “Ái, o ninon, tiene l’almeta adormita” les ha dito mama á toz os mios fillos —á toz os suyos nietos— mientres son estatos chiquinins e o suénio los ha burniatos.
Perque as almetas siempre son estatas presents en a nuestra cultura montanyesa. Quan o pastor matava bel cordero e arrullava a suya almeta á o teito d’a mallata. Quan os mocez querevan fer miedo á os suyos germanos chiquez e les contavan histórias d’almetas e totons. Quan as lolas u as mairs cunavan á o caganiedos d’a casa á o canto d’o fogaril mientres a suya almeta pura tornava t’a pureça d’o suénio de qui no tiene memória. Reals e irreals de vez, amables e ixorrontadras, as almetas yeran una preséncia quasi diária en as nuestras vidas. Més que més ta estes dias, quan octubre se torna noviembre, s’alcorçan os dias  e a fredor se fica á escuso en os nuestros cuerpos e en os nuestros pensamientos viellos e nuevos á un tiempo.
En casa nuestra, —en totas as casas d’o lugar— ta Toz os Santos, encendévanos lampas e velas en ricuerdo d’os nuestros difuntos. Con carinyo nos mirávanos as suyas fotos e con devocion reçávanos o rosário per lo suyo eterno discanso. Mesmo les févanos un puesto en a cadiera, á o canto d’o fogaril, en a casa que yera estata —que yera encara— casa suya.
Perque os difuntos siempre son estatos rispetatos en a nuestra cultura montanyesa. Per ixo lo dos de noviembre toz ívanos ta misa e metévanos una vela en o nuestro banco d’a ilésia. Per ixo lo dos de noviembre as campanas tanyevan á difuntos cada hora e os vivos no févanos mica rúdio sino que visitávanos as fuesas d’os nuestros, que hévanos adreçato con flors, e o mosen hi feva un responso e dimpués toz juntos, os vivos e tamien —en bella mida­— os muertos minjávanos uegos e almendras e lenganiças, que hévanos replegato en una plega, e confirmávanos os nuestros vinclos, o nuestro sentimiento de comunidat, con o sano goyo de qui ye en paz con o suyo pasato e con o suyo present —con os suyos pairs e os suyos fillos­— e sabe que a vida nunca s’amorta en qui se mantiene fiel á las suyas tradicions.
Perque una cosa yera a nuestra nueit d’as almetas e una atra ­—diferent de tot— este fastioso halloween irreverent que nos quieren fer vivir agora. Perque una cosa yera a nuestra cultura montanyesa e una atra ­—diferent de tot— este bofo mundo sin sentito que nos quieren fer vivir agora.

martes, 29 de octubre de 2013

Consagracion d'as relíquias d'os beatos mártirs


Como informávanos fa bels dias, a diocesis de Balbastro-Monçon, diocesis mártir d’Espanya, vivió o domingo una jornata de fiesta mayor con a recepcion d’os repuis d’os 18 beatos mártirs d’o monestério d’o Pueyo e d’es dos ‘curetas’ de Monçon. En dos solemnes e multitudinárias ceremónias eucaristicas, launa de maitino en o santuário d’o Pueyo e laotra de tardis en a seu de Monçon, se consagron as suyas relíquias per parte d’o cardenal Antonio Cañizares, o bispe de Balbastro-Monçon, Alfonso Milián, e os abaz d’os monestérios de Leyre e Monserrat.
En a ceremónia d’o Pueyo se consagró o nuevo altar e en a de Monçon o retablo feito per a escuela municipal de talla. Totas as dos ceremónias conton con una ampla preséncia d’es mósens d’a diocesis, fiels e familiars; dic’o punto que as autoridaz civils que bi yeran, mesmo bels representants d’o guvierno d’Aragon, no pudon aclisar a grandária d’as consagracions. 

domingo, 27 de octubre de 2013

En a festividat de Cristo Rei

eiusmodi malorum colluviem in orbem terrarum idcirco invasisse quod pleriqne mortalium Iesum Christum sanctissimamque eius legem cum a sua ipsorum consuetudine et vita, tum a convictu domestico et a re publica submoverant; sed etiam fore nunquam ut mansurae inter populos pacis spes certa affulgeret, usque dum et homines singuli et civitates Salvatoris Nostri imperium abnuerent ac recusarent.

            
no solo este amiro de mals heva invadito a tierra, perque a mayor parte d’os hombres se’n hevan aleixato de Gesu Cristo e d’a suya lei santiça, igual en a suya vida e costumbres como en a família e en a guvernacion d’o estato, sino tamien que nunca no brilaria una asperança cierta de paz duradera entre os pueblos mientres os individuos e as nacions negasen e refusasen o império d’o nuestro Salvador.                                                                                    
(Pio XI, Carta Enciclica Quas primas, 1925)

lunes, 21 de octubre de 2013

(In)dignidat nacional

Si b’hes dignidat en Espanya, nos n’irinos d’Europa. D’ixa Europa que hue nos quiere fer soltar á asesinadors e violadors e tota mena de criminals multiples. Pero, claro, si b’hes dignidat en Espanya, nunca no havrinos entrato en ixa Europa que hue nos quiere fer soltar á asesinadors e violadors e tota mena de criminals multiples. Ixa Europa que ahiere nos fació desamontar tota a nuestra indústria e controló a nuestra produccion agrária e ganadera ta que agora consumamos productos estrangers. Ixa mesma Europa que dicta os nuestros presupuestos economicos e morals —presupuestos de corrupcion e pobreça— e nos fa regirar en as vasueras d’o mundo moderno ta tener una miséria que malminjar.
Si b’hes dignidat en Espanya, nos n’irinos d’Europa. Pero, claro, si b’hes dignidat en Espanya, nunca no havrinos aprevato a constitucion que nos menó —de buen implaz e con a riseta en a nuestra malfarchata cara sind’alma— dica este país que hue, mientres regira en as vasueras d’o mundo moderno ta tener una miséria que malminjar, veye como ixa Europa d’a que havrinos á ir-nos-ne, ixa Europa n’a que nunca no havrinos á haver-bi entrato, torna á desigir-nos un sacrifício humano ta honrar á ixe falso dios sanguinoso que ye o Nuevo Orden Mundial.
Si b’hes dignidat en Espanya, nos n’irinos d’Europa. Pero, claro, si b’hes dignidat en Espanya, dinantes farinos disapareixer estes políticos dimoniacos —esta democrácia d’o diaple— que hue tornan á fer-sen satisfeitos a rialleta en veyer cómo se siguen cumplindo toz os puntos d’o suyo plan sin que o pueblo espanyol gose tartir sisquiera.

jueves, 17 de octubre de 2013

L'autarquia, o més justo d'os comércios

Se’n charra muito d’o comércio justo. Diz que ye una ferramienta ta solucionar os problemas d’explotacion que enduran os treballadors d’os païses més pobres. Ciertament, ye una buena ideya; encara que siempre hemos á malfiar d’as iniciativas que empentan institucions como a ONU e refirman organismos como a Comision Europeua.
Per ixo mesmo, per a menaça que suposan as entidaz que sustienen o Nuevo Orden Mundial, me creigo que millor que o comércio justo ye o comércio justo de proximidat. E, ademés, este comércio justo de proximidat esdeviene en tautica de resisténcia cuentra o sanguinoso capitalismo que nos afoga, que nos quiere á toz esclavos d’a suya angruciosa Globalizacion.

Ye menister que as instáncias que deciden sobre as nuestras vidas tornen á estar amanatas á nusatros en puesto de pender n’os intereses d’uns mercatos que no tienen garra vinclo con a nuestra realidat, no solo que economica, sino social e cultural; uns mercatos que no tienen garra vinclo con a nuestra eséncia.
Si no aconseguimos que economia dixe d’estar un sinonimo de finanças e especulacion ta tornar á nombrar os instrumentos que l’hombre fa servir ta cubrir, satisfactoriament, as suyas nesecidaz materials —sin amortar as suyas nesecidaz esprituals— no saldremos nunca d’esta crisis que nos secute dende os sanguinosos dias d’a Revolucion Francesa, ixa esferra que substituyó l’autoridat reyal per una inexistent igualdat, querió fer disaparixer a Religion en pagas d’una falsa raçon e saya de prostituyir a familia con tota mena d’aberracions antinaturals. No ye d’almirar, altalle, que a sociedat s’esmicace quan toz os vinclos tradicionals de solidaridat que hi naixevan e la mantenevan s’han feito esclatar.
Á la hora de consumir, deverinos pues fer-nos muito cargo d’a mena d’economia e d’a mena de valuras que somos aduyando á refirmar. Si yo perteneixco á una comunidat con vinclos de dependéncia entre os suyos miembros, me fa buena honra cudiar-la e m’embreco en o suyo mantenimiento e progreso: compro o pan n’o forno d’a mia carrera, perque o fornero comprará os libros n’a mia librería; treballo ta amillorar a educacion d’a escuela, perque os mios fillos bi iran bel dia. No ye egoïsmo, ye solidaridat. Si compro es produtos que se seigan producitos en a mia región, participo en un intercámbio con os mios vicinos n’o que toz salimos beneficiatos. Sin aproveitar-nos, sisquiera aparentement, d’as inhumanas condicions laborals d’os treballadors d’atras nacions e sin olbidar-nos-ne d’as conseqüéncias medioambientals: si compramos produtos criatos u fabricatos luen d’o país, estricallamos o médio ambient per lo transporte d’as mercadurias, o fomento de monocultivos insustenibles, u o emplego de conservadors nocivos.
Á la finitiva, o comércio justo de proximidat favoreix l’autarquia e l’autarquia ye a millor ferramienta ta que un país guarancie a suya existencia e honor, a suya dignidat e independéncia de vez que guarancia l’honor e a dignidat e a libertat d’os suyos connacionals.
Refirmenos o comércio justo e l’autarquia. Per lo nuestro present. Per lo futuro d’es nuestros.

lunes, 14 de octubre de 2013

Més ceremónias en honor d'os nuevos mártirs

Como ye de dar, a diocesis de Balbastro-Monçon tamien celebra n’a tierra nuestra a beatificacion d’os nuevos mártirs, entre os que bi son “os curetas de Monçon" e os 18 benedictinos d’o Monestério d’O Pueyo.
Asinas, o sabado 19, os bispes de Uesca-Jaca e Balbastro-Monçon presidiran una eucaristia n’a ilésia d’Aflor ta celebrar a beatificacion d’o fillo d’este lugar d’o Semontano, José Jordán, uno d’os “curetas” asesinatos salvagement per os criminals partidários d’a criminal 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola.
Á l’atro’l dia, b’havrá una eucaristia de maitino n’o santuário d’O Pueyo con o translato d’as relíquias d’os mártirs e a consagracion d’o nuevo altar adedicato á os nuevos beatos. De tardis, se ferá una misa en a Seu de Monçon, t’a que bi iran toz os bispes aragoneses, e se hi consagrará un atro altar feito per a Escuela Municipal de Talla. O cardenal Cañizares presidirá esta eucaristia.
Ademés, o sabado 26 d’octubre, á las 6 d’a tardi, se’n puyará en procesion dende a Puerta d’o Sol dic’o Santuário d’O Pueyo con 18 tallas de fusta d’os mártirs, an que a Virgen los recibirá, e serán entronizatas as imágens en diferents puestos d'o templo. 

sábado, 12 de octubre de 2013

Bendita e lovata

Bendita e lovata hi seiga a hora en que Maria Santiça venió en carne mortal ta Zaragoça. Per siempre seiga bendita e lovata.

miércoles, 9 de octubre de 2013

Morion chilando ¡Viva Cristo Rei!

Encara que no calga, simplament ricordar-tos que o domingo 13 d’octubre (D. m.) seran beatificatos 522 mártirs asesinatos per as clicas royas d’a sanguinosa 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola. L’auto, beatificacion e Santa Misa, se ferá á las 12,00 en o Compleixo Educativo (antiga Universidat Laboral) de Tarragona. Ya sabez que b’ha diferents pelegrinacions organizatas —per eixemplo dende Balbastro, que ta ixo entre os 522 mártirs beatificatos bi son os 18 benedictinos d’O Pueyo— e que podez aproveitar as celebracions en esfensa d’a espanyolidat de Catalunya que se feran o sabado 12 en Barcelona ta ir-bi.

En este VINCLO podez consultar totas as causas, leyer toz os nombres e veyer as suyas fotos. Que esto, ademés de memória, sí que ye história e no pas falórias.

miércoles, 2 de octubre de 2013

Fan esclatar una bomba en o Pilar

A nueit d’o 3 d’agosto de 1936, un avion d’as criminals fuerças aérias republicanas arrulló tres bombas sobre a Basilica d’a Nuestra Sinyora d’o Pilar. Milagrosament, as bombas no esclaton encara que a suya espoleta funcionava correctament.
Hue, 2 d’octubre de 2013, atros criminals menatos per lo mesmo ódio anticatólico han quiesto destruyir, de nuevas, o templo més amato per es aragoneses.
Que Dios los perdone á els per a suya accion covarde, e á nusatros per a nuestra covarde inaccion.


martes, 1 de octubre de 2013

Beatificacion de mártirs e dia d'a Hispanidat

A LigaTradicionalista, ha organizato viages dende diferents ciudaz d’as Espanyas ta que toz os que asinas lo deseyen puedan asistir o domingo 13 d’octubre (D. m.) á la beatificacion d’os 522 nuevos mártirs espanyols torturatos e asesinatos per a sanguinosa Segunda R.I.P.ublica anti-espanyola dinantes e durants a gloriosa Cruçata de Liberacion. A ufierta incluí o viage en autobús e l’alox en Tarragona á buen preu. Como se hi vei debaixo, uno d’es viages ye dende Zaragoça:

Ademés, o sabado 12 d’octubre, fiesta d’a Hispanidat e dia prévio á la beatificación, a Liga Tradicionalista, que participa activament en a organizacion d’os autos en esfensa d’a espanyolidat de Catalunya, ha organizato un amplo programa de celebracions en a ciudat condal: VEYER VINCLO.
Qué millor manera de celebrar o dia d’o Pilar?