martes, 26 de enero de 2010

¿Ye marxista o PP?

These are my principles, and if you don't like them... well, I have others. A frase, prou que sí, ye de Groucho Marx e qualcosa parellana, estos son os mios prencípios e si no le fan goi… bueno en tiengo atros, pareix que ye o lema d’o PP. Pero claro, Groucho Marx se feva o preu fendo redir mientres que o PP ye un partito politico e, doncas, havria a tener, si no prencípios, sisquiera qualque ideologia.
No ye o caso. A o PP igual se le da demandar agora a cadena perpétua como haver firmato dinantes un pacto per a justícia quan tenevan mayoria absoluta, no s’olbide pas que legitimava l’actual estato de permisividat u talment caldria parlar millor de complicidat con o delicto que agora tanto cretican. E o mesmo que fan respective a la justícia lo fan con tot.
Asinas, José María Áznar tiene a barra d’ir ta una manifestacion cuentr’o progecto de lei d’alborto d’o PSOE quan os suyos guviernos amparon l’asesinato de decenas de mils d’inocents sin que ixos crímens se le dasen mica ni movés un dido ta fer disaparixer a lei que lo permitiva.
Asinas, Rajoy diz que derrogaran a lei de seudo-matrimónios homosexuals quan muitos juratos, grants e chiquez, d’o suyo partito participan en ditas aberracions.
Asinas, toz os suyos caporals charran cuentr’a imposicion lingüística n’a ensenyança catalana quan els fan exactament o mesmo en Valéncia, an que, ta caramuello, s’ensenya en catalan, no pas en valenciano; u en Galícia, a penar d’o que Núñez Feijoo bi esfendeva n’a zaguer campanya electoral t’as autonomicas.
A lista ye interminable. Perque o PP no solo no ye a solucion, sino que o PP ye parti d’o problema, parti fundamental d’este sistema que tot l’ha podrexito e menaça con rematar con esta viella nacion nuestra.

miércoles, 20 de enero de 2010

Son delinqüents

A decision d'o concello de Vic de no empadronar pas á os inmigrants ilegals que vivan en ixa ciudat ha feito sonar as alarmas d'o sistema e ha tornato á dixar esclatera, un atra vegata, a suya hipocresia.
Blinca agora o PP con que tot ye conseqüéncia d'a enatiça politica d'o papels ta toz d'a puenda Caldera. Se'n olbidan, como gosan fer con as suyas numbrosas contradiccions, d'as regularizacions masivas, promovitas per els mesmos, n'as que valeva como decumento un abono de transporte. Ye de dar que son os d'o PP os primers que han condenato l'alcuerdo d'o concello catalan e charran de xenofóbia . Ye de dar que o guvierno de Rodríguez ha dito que a mida ye ilegal e charra de xenofóbia.
Afirman tamien os dos partitos que a decision monecipal no refleixa o sentir mayoritário d'os espanyols. Mienten de nuevas. Totas as enqüestas aparexitas estes dias en os meyos de comunicacion amonstran, como yera de dar, que buenacosa d'a poblacion, més d'o 70% en toz os casos, s'oposa á l'empadronamiento d'inmigrants en situacion irregular.
Vinon ta Espanya sin garra control. Sin garra control aforçon as nuestras buegas, as nuestras mugas. Ta forro bota, desixen dreitos e prestacions, dende a sanidat dic'a vivienda, que no siempre pueden recibir os espanyols. En garra atro país se tolera una situacion parellana.
Ye menister, en este tema como en tantos atros, que a mayoria social seiga conseqüent con as suyas valuras e dixe de refirmar á estes partitos, á este sistema, que favoreix a injustícia e o delicto. Perque estes inmigrants que dentron ilegalment en a nuestra nacion son, d'alcuerdo con a legislacion de qualsiquier país, delinqüents. Igual como son delinqüents as autoridaz complices que permition, quan no favoreixion ubiertament, dita ilegalidat.
E, per favor, que no me charren de solidaridat. Ni sisquiera de caridat. Puedo acullir en casa mia á qui truca n'a puerta e me demanda aduya; no pas á qui m'estricalla a puerta e menaça a mia seguridat e a seguridat d'os mios.
Qui dentra ilegalment en casa nuestra, no ye que un delinqüent. E ta os delinqüents no bi ha que dos camins: a prision u o foragitamiento.

miércoles, 13 de enero de 2010

Identidat

Ampro a ideya, e o disenyo, d'o blog Actitud Carlista e l'aproveito ta fer una chiqueta declaracion de prencípios: