sábado, 16 de febrero de 2013

Rosário per Espanya

Demasiato tardi, esta vegata, me'n entero d'una atra polita iniciativa feita per una almirable colla de catolicos espanyols. Una ducena d’entusiastas se reunió o pasato 12 de febrero ta reçar o Santo Rosário per Espanya en a Plaça d’o Pilar de Zaragoça, igual como bels centenars de católicos fevan en atras 13 ciudaz d’as Espanyas. 
Que Dios bendiga a iniciativa e que per cada dia més gent recen o Rosário per Espanya enna tierra d’a Virgen d’o Pilar. 
De seguro que en belatra convocatória podré ir-bi, que a causa bien vale o viage.

lunes, 11 de febrero de 2013

Santo Pair

Pecutito encara per a notícia, no puedo sique unir-me á os cientos de millons de catolicos que son reçando en toz os cavos d'o mundo en a confiança de que o Espritu Santo iluminará á os Cardenals ta que o nuevo succesor de Pedro contine endreçando a Ilésia enta o camin d'a Tradicion e luen d'as graus errors n'as que o Concílio Vaticano II nos fiço cayer.

domingo, 10 de febrero de 2013

En morindo cantavan

A obra d’o claretiano balbastrense Gabriel Campo Villegas (1933-2007) con apuntes e testimónios sobre os 51 mártirs Claretianos de Balbastro (agosto, 1936) s’ha traducito á o ruso con una primer edicion de 1.000 eixemplars.
Os claretianos d’a comunidat de San Petersburgo-Murmansk han traducito á o ruso uno d’os treballos de mosen Gabriel Campo Villegas, encargato per muitas anyatas d’a causa d’os Mártirs. O libret, que leva o títol Muriendo cantaban, repleca en 24 politas paginas o relato martirial, a lista d’os Beatos e parte d’as parolas que Juan Pablo II les adedicó en a ceremónia de beatificacion en 1992. Alcompanyan á o texto diecisiete ilustracions de mosen José Beruete, director d'o Museu, reproducitas á tota color. En a primer edicion se’n han impreso mil eixemplars.
Esta ye a lista d’os mártirs seguntes a calendata d’o suyo martírio:
Dia 2 d’agosto
P. Felipe de Jesús Munárriz Azcona (61 anyos)
P. Juan Díaz Nosti (56 anyos)
P. Leoncio Pérez Ramos (60 anyos)
Dia 12 d’agosto
P. Sebastián Calvo Martínez (33 anyos)
P. Pedro Cunill Padrós (33 anyos)
P. José Pavón Bueno (35 anyos)
P. Nicasio Sierra Ucar (45 anyos)
E. Wenceslao Claris Vilaregut (29 anyos)
H. Gregorio Chirivás Lacambra (56 anyos)
Dia 13 d’agosto
P. Secundino Ortega García (24 anyos)
E. Javier L. Bandrés Jiménez (23 anyos)
E. José Brengaret Pujol (23 anyos)
E. Antolín Calvo y Calvo (23 anyos)
E. Tomás Capdevila Miró (22 anyos)
E. Esteban Casadevall Puig (23 anyos)
E. Eusebio Codina Millas (21 anyos)
E. Juan Codinachs Tuneu (23 anyos)
E. Antonio Dalmau Rosich (23 anyos)
E. Juan Echarri Vique (23 anyos)
E. Pedro García Bernal (25 anyos
E. Hilario Llorente Martín (25 años)
E. Ramón Novich Rabionet (23 anyos)
E. José Mª Ormo Seró (22 anyos)
E. Salvador Pigem Serra (23 anyos)
E. Teodoro Ruiz de Larrinaga García (23 anyos)
E. Juan Sánchez Munárriz (23 anyos)
E. Manuel Torras Sais (21 anyos)
H. Manuel Buil Lalueza (21 anyos)
H. Alfonso Miquel Garriga (22 años)
Dia 15 d’agosto
E. José Amorós Hernández (23 anyos)
E. José Mª Badía Mateu (23 anyos)
E. Juan Baixeras Berenguer (22 anyos)
E. José Blasco Juan (24 anyos)
E. Rafael Briega Morales (23 anyos)
H. Francisco Castán Meseguer (25 anyos)
E. Luis Escalé Binefa (23 anyos)
E. José Figuero Beltrán (25 anyos)
E. Ramón Illa Salvía (22 anyos)
E. Luis Lladó Teixidor (24 anyos)
H. Flaviano Manuel Martínez Jarauta (23 anyos)
E. Luis Masferrer Vila (24 anyos)
E. Miguel Masip González (23 anyos)
E. Faustino Pérez García (25 anyos)
E. Sebastián Riera Coromina (22 anyos)
E. Eduardo Ripoll Diego (24 anyos)
E. José Ros Florensa (21 anyos)
E. Francisco Roura Farró (23 anyos)
E. Alfonso Sorribes Teixidor (23 anyos)
E. Agustín Viela Ezcurdia (22 anyos)
Diía 18 d’agosto
E. José Falgarona Vilanova (24 anyos)
E. Atanasio Viadaurreta Labra (25 anyos)

miércoles, 6 de febrero de 2013

Exposicion en Madrid

Un poquet de cultura ta aduyar-nos á alentar en metat d'a postema an que nos hemos capuçato: os que vivaz en Madrid, u hi vaigaz estes dias ta ixa ciudat, podez visitar a exposicion Aragón. As ropas d'antismás. Indumentaria tradicional d'as Vals d'Ansó y Echo. A muestra fa garras manyana á las 19.30 horas en o centro cultural La Corrala. Esta cita amonstrará os trages tradicionals d'estas dos vals e una triga de fotografias antigas que perteneixen á la Diputacion Provincial de Uesca.
Més informacions en este vinclo.

sábado, 2 de febrero de 2013

Corruptocrácia

Ni sisquiera ye una partitocrácia, o regimen que enduramos ye una corruptocrácia. 
Cómo clamar si no á un sistema an que quasi toz os mecanismos d’o guvierno se devotan á afogar a poblacion d’o país con tota mena d’impuestos, mientres que os caporals d’o estato e os mainates financiers apuyalan obscenos patrimónios personals?
No ye una corruptocrácia o sistema an que es diners publicos furtatos á o pueblo s’emblanqueyan u s’esbarran ta cuentas bancárias secretas en paraïsos fiscals mientres a pobreça e a miséria d’as famílias no fa sique creixer?
Qué nombre hemos á meter á o sistema que indulta á os poquiços condenatos per corrupcion mientres fa servir as més vergonyosas encháquias ta ni sisquiera judgar á os centenars de políticos e banquers imputatos per delictos economicos?
Con qué parola nombraremos o sistema que no fa cumplir as pocas leis d’esfensa d’a dignidat nacional que'n ha conservato e premite e prémia totas as prevocacions antipatrioticas que menaçan graument a unidat pátria?
Qué denominacion atorgaremos á o sistema que ha asesinato á quasi dos millons d’innocents e absolve á un diz que medico que capolava no naixitos ta fer diners?
O unico nombre que define hue á o que dinantes estió o Reino d’Espanya ye corruptocrácia, ye vasuerocrácia.